”Det här kan trig­ga en se­rie av vålds­ak­tio­ner”

Do­nalds Trumps or­der om att dö­da den irans­ka topp­ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni kan få oför­ut­säg­ba­ra kon­se­kven­ser. GP:s ut­ri­kes­re­por­ter Jan Höglund sva­rar på fem frå­gor om at­tac­ken.

Göteborgs-Posten - - Världen - An­ders Abra­hams­son an­ders.abra­hams­[email protected]

Vem var Qas­sem So­lei­ma­ni, och var­för var han så vik­tig?

– För en stor all­män­het ut­om­lands var han täm­li­gen okänd, men i Iran och för sä­ker­hets­ex­per­ter har han an­setts va­ra en av Irans ab­so­lut vik­ti­gas­te per­so­ner och det sägs att han är num­mer två i rang i lan­det ef­ter den and­li­ge le­da­ren Ay­a­tol­lah Ali Kha­me­nei. Han var chef för den ex­ter­na gre­nen av det irans­ka re­vo­lu­tions­gar­det som kal­las Quds-styr­kan som har haft ett fing­er med i spe­let i allt som har skett i Mel­la­nöstern i län­der som Irak, Sy­ri­en, och Je­men där irans­ka styr­kor va­rit in­blan­da­de i oli­ka kon­flik­ter för att stär­ka sin roll i re­gi­o­nen.

– Han har allt­så haft en nyc­kel­roll i allt det som Do­nald Trump sam­man­fat­tar med or­det ter­ro­rism och Trumps ad­mi­nist­ra­tion stämp­la­de i april för­ra året Quds-styr­kan som en ter­ro­rist­grupp och hans in­ställ­ning är att Qas­sem So­lei­ma­ni var en ter­ror­le­da­re med an­svar för många ame­ri­kans­ka liv.

Vad kom­mer att hän­da nu?

– Re­ak­tio­nen från Ay­a­tol­lah Ali Kha­me­neis si­da är ju den mot­sat­ta och han kal­lar i sin tur an­grep­pet för en ter­ro­ristak­tion som kom­mer att krä­va re­vansch. Det­ta kan trig­ga en se­rie av vålds­ak­tio­ner i he­la Mel­la­nöstern och Ara­bis­ka halvön där vi egent­li­gen in­te kan för­ut­se kon­se­kven­ser­na mer än att det just nu är myc­ket osä­kert kring vad som kom­mer att hän­da.

Finns det risk för full­ska­ligt krig mel­lan USA och Iran?

– Ba­ra det att det sker en ame­ri­kansk drö­na­r­at­tack vid den in­ter­na­tio­nel­la flyg­plat­sen i Bag­dad är en pro­vo­ka­tion för många. Det har un­der en läng­re tid va­rit sto­ra de­mon­stra­tio­ner i Irak mot den ira­kis­ka re­gi­men som an­ses va­ra hand­lings­för­la­mad, kor­rupt och i hän­der­na på Iran. De se­nas­te da­gar­na har det ock­så skett sto­ra de­mon­stra­tio­ner mot USA:s in­bland­ning i lan­det och ba­ra den se­nas­te vec­kan har USA an­kla­gat Iran för en ra­ket­at­tack mot en ame­ri­kansk po­ste­ring, som USA i sin tur be­sva­ra­de med luftan­grepp mot fle­ra Iran-stöd­da mål i lan­det.

– Någ­ra da­gar se­na­re kom sva­ret på det då tu­sen­tals de­mon­stran­ter från Shi­amus­lims­ka grup­per i tä­ten stor­ma­de USA:s am­bas­sad och den ira­kis­ka kon­flik­ten för­vär­ras yt­ter­li­ga­re ge­nom det här och det ska­par ett stort mått av osä­ker­het om vad näs­ta steg kom­mer att bli och hur det kom­mer att ytt­ra sig.

Vad är grun­den till kon­flik­ten mel­lan USA och Iran?

– Kon­flik­ten är gam­mal från ti­den när sha­hen av Iran stör­ta­des och en isla­mis­tisk re­gim un­der Ay­a­tol­lah Ru­hol­lah Kho­me­i­ni tog över som re­li­giös le­da­re. Men den tog fart på all­var när Do­nald Trump och hans ad­mi­nist­ra­tion drog sig ur det in­ter­na­tio­nel­la kär­ne­ner­gi­av­ta­let med Iran och där­ef­ter in­för­de hår­da eko­no­mis­ka sank­tio­ner och ”max­i­mal press” på den irans­ka re­gi­men.

– Där­ef­ter har kon­flik­ten trap­pats upp med ett iranskt an­grepp på en ame­ri­kansk drö­na­re, an­grepp mot ut­länds­ka ol­je­frakt­far­tyg och även mot stra­te­gis­ka ol­jean­lägg­ning­ar i Sau­dia­ra­bi­en. Hit­tills har pre­si­dent Trump ho­tat med mi­li­tä­ra åt­gär­der och till och med av­bru­tit en at­tack i sista mi­nu­ten. Den av­gö­ran­de skill­na­den är nu att han har age­rat och att ame­ri­kansk mi­li­tär har age­rat på hans or­der och det kan ba­ra va­ra bör­jan.

Hur stor är den hän­del­sen i ett läng­re tids­per­spek­tiv?

– Fle­ra be­dö­ma­re me­nar att det här kan va­ra det störs­ta som har hänt se­dan USA:s in­va­sion i Irak 2003, med tan­ke på vil­ka följ­der­na kan bli. Ef­ter den in­va­sio­nen föd­de det ira­kis­ka ka­o­set, Irans in­fly­tan­de öka­de, al-Qai­da väx­te och IS föd­des.

– Iran kan in­te vin­na ett kon­ven­tio­nellt krig mot USA, men har ett ut­veck­lat nät­verk av eg­na styr­kor och lo­ja­la mi­lis­för­band runt i Mel­la­nöstern: i Irak, i Sy­ri­en och kring Is­ra­el, i Li­ba­non och Ga­za. De kan tän­da brän­der som in­te går att släc­ka, med ka­ta­stro­fa­la följ­der.

Fle­ra be­dö­ma­re me­nar att det här kan va­ra det störs­ta som har hänt se­dan USA:s in­va­sion i Irak 2003

Jan Höglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.