Britt-Ma­rie Matts­son: Qas­sem So­lei­ma­ni ett le­gi­timt men ris­ka­belt mål för Do­nald Trump

Göteborgs-Posten - - Världen - Britt-Ma­rie Matts­son britt-ma­rie.matts­[email protected]

En ome­del­bart fö­re­stå­en­de at­tack. Det är ut­ri­kesmi­nis­ter Mi­ke Pom­pe­os förs­ta för­kla­ring till an­grep­pet mot Irans ge­ne­ral Qas­sem So­lei­ma­ni. Hand­lings­kraft ut­om­lands kan gyn­na Do­nald Trump po­li­tiskt.

Do­nald Trumps be­slut att dö­da So­lei­ma­ni i ett ra­ket­an­fall vid Bag­dads in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats sked­de, en­ligt Pom­peo, ef­ter un­der­rät­tel­se­in­for­ma­tion om ett plan­lagt dåd mot USA i re­gi­o­nen.

Trumps klar­tec­ken till at­tac­ken sked­de ef­ter fle­ra da­gars an­fall mot den ame­ri­kans­ka am­bas­sa­den i Bag­dad och and­ra mål i Irak och ef­ter en halv­års­lång upp­trapp­ning av kon­flik­ten med Iran.

Do­nald Trump la­de ut den ame­ri­kans­ka flag­gan på Twit­ter sam­ti­digt som USA be­kräf­ta­de So­lei­ma­nis död. Se­na­re twitt­ra­de pre­si­den­ten kryp­tiskt att Iran ald­rig vun­nit ett krig men ald­rig för­lo­rat en för­hand­ling. For­mu­le­ring­en tros an­spe­la på det kärn­va­pen­av­tal som Iran un­der­teck­na­de och som an­togs av FN:s sä­ker­hets­råd, in­klu­si­ve al­la de per­ma­nen­ta med­lem­mar­na, un­der Ba­rack Oba­mas pre­si­dent­pe­ri­od. Trump bröt av­ta­let och trap­pa­de där­med upp kon­flik­ten med Iran.

Iran är en

gam­mal är­ke­fi­en­de till USA se­dan am­bas­sadd­ra­mat 1979–1981. Då togs den ame­ri­kans­ka per­so­na­len som giss­lan på USA:s am­bas­sad i Te­he­ran i Iran och släpp­tes in­te för­rän ef­ter ett drygt år.

Den ut­drag­na kon­flik­ten på­ver­ka­de det ame­ri­kans­ka pre­si­dent­va­let dra­ma­tiskt. Pre­si­dent Jim­my Car­ter be­skrevs som svag och und­fal­lan­de av sin mot­stån­da­re Ro­nald Re­a­gan och ett miss­lyc­kat rädd­nings­för­sök av giss­lan späd­de på upp­fatt­ning­en att Car­ter in­te var till­räck­ligt hand­lings­kraf­tig i en kris där USA dag ef­ter dag för­ned­ra­des på sitt eget am­bas­sad­om­rå­de. Car­ter för­lo­ra­de va­let och giss­lan släpp­tes i Te­he­ran i sam­ma se­kund som Ro­nald Re­a­gan svor eden som ny ame­ri­kansk pre­si­dent i Washing­ton i ja­nu­a­ri 1981.

Det finns många ex­em­pel på att ame­ri­kans­ka pre­si­den­ter gyn­nats in­ri­kes­po­li­tiskt av just hand­lings­kraft när USA:s in­tres­sen ho­tats, ock­så i fall då in­sat­ser­na va­rit kon­tro­ver­si­el­la. Men det är of­tast kort­va­ri­ga opi­ni­ons­mäs­si­ga upp­sving om in­te ak­tio­ner­na en­kelt kan för­kla­ras och för­sva­ras. Om hand­lings­kraf­ten – en­kelt be­skri­ven som att gö­ra nå­got oav­sett kon­se­kven­sen – ska­par all­var­li­ga bak­slag för­vand­las opi­ni­ons­fram­gång­en till en ut­förs­lö­pa.

An­fal­let i Irak

ge­nom­för­des sam­ti­digt som riks­rätts­pro­ces­sen på­går i Washing­ton och miss­tan­kar har förts fram om att det­ta sker för att le­da blic­kar­na åt an­nat håll. Men att dö­da Qas­sem So­lei­ma­ni lig­ger inom ra­men för den kon­flikt som USA re­dan är en­ga­ge­rad i och är in­te en ny ut­ri­kes­po­li­tisk ak­tion.

De åt­ta de­mo­kra­ter och re­pu­bli­ka­ner i kon­gres­sen, som bör in­for­me­ras om all­var­li­ga ame­ri­kans­ka sä­ker­hets­frå­gor, går un­der be­näm­ning­en ”The gang of eight”. De svär en ed om att in­te av­slö­ja vad de vet. I det här fal­let tycks in­te Trump ha in­for­me­rat det­ta ”gäng”. En pre­si­dent har all­tid möj­lig­het att av­stå från att in­for­me­ra om han an­ser att det miss­gyn­nar ame­ri­kans­ka sä­ker­hets­in­tres­sen.

Den re­pu­bli­kans­ke se­na­torn Lindsey Gra­ham har dock, en­ligt egen upp­gift, in­for­me­rats av Trump per­son­li­gen ut­an att till­hö­ra ”gäng­et”. Gra­ham är en kraf­tig upp­bac­ka­re av Trump och har spe­lat golf med pre­si­den­ten un­der ny­års­hel­gen. Det står pre­si­den­ten fritt att dis­ku­te­ra kom­pli­ce­ra­de ut­ri­kesä­ren­den med se­na­to­rer som han li­tar på.

Re­pre­sen­tant­hu­sets de­mo­kra­tis­ka tal­man Nan­cy Pe­lo­si och un­der­rät­tel­seut­skot­tets ord­fö­ran­de Adam Schiff krä­ver att Vi­ta hu­set re­do­gör för över­vä­gan­de­na som låg bakom at­tac­ken mot So­lei­ma­ni och för hur den fort­sat­ta plan­lägg­ning­en ser ut.

Det är in­te myc­ket som ta­lar för att den di­a­lo­gen blir av. Pe­lo­si och Schiff dri­ver riks­rätt­så­ta­let mot Trump.

Trumps ut­ma­na­re Joe

Bi­den till­hör de po­li­ti­ker som in­te be­kla­gar So­lei­ma­nis död men som ifrå­ga­sät­ter pre­si­den­tens Iran-stra­te­gi.

Trump kri­ti­se­ra­de Hil­la­ry Clin­ton för att hon, som ut­ri­kesmi­nis­ter, age­rat kraft­löst när det ame­ri­kans­ka kon­su­la­tet i Beng­ha­zi

i Li­by­en an­greps och am­bas­sa­dö­ren och yt­ter­li­ga­re ame­ri­ka­ner dö­da­des. Beng­ha­zi på­ver­ka­de sy­nen på Clin­ton och hon ha­de svårt att för­sva­ra sig un­der val­rö­rel­sen 2016 mot Trumps an­kla­gel­ser.

Do­nald Trump be­fin­ner

sig i sitt hem Mar-a-La­go i Palm Be­ach där han nu­me­ra är skri­ven se­dan han änd­rat sin folk­bok­fö­ring från New York. Det är ovan­ligt att pre­si­den­ter be­slu­tar om vik­ti­ga ut­ri­kes­po­li­tis­ka åt­gär­der ut­an­för Vi­ta hu­set men till­fäl­let att dö­da Qas­sem So­lei­ma­ni kom ovän­tat och det var en möj­lig­het som in­te en­kelt skul­le åter­kom­ma. På plats i Palm Be­ach – som Trump läm­na­de un­der fre­da­gen – fanns svär­so­nen och råd­gi­va­ren Ja­red Kush­ner som fi­rat ny­år med Trump­fa­mil­jen och även den na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd­gi­va­ren Ro­bert O’Bri­en.

Att ut­käm­pa kraft­mät­ning­en mel­lan USA och Iran på Iraks ter­ri­to­ri­um är en far­lig stra­te­gi men upp­fat­tas i USA som mind­re ris­ka­bel än en di­rekt kon­fron­ta­tion med re­gi­men i Iran på iransk mark.

Bild: Evan Vuc­ci

An­grep­pet mot Irans ge­ne­ral Qas­sem So­lei­ma­ni kan bå­de hjäl­pa och stjäl­pa Do­nald Trump opi­ni­ons­mäs­sigt, skri­ver Britt-Ma­rie Matts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.