Slut­sålt på pre­miä­ren

Göteborgs-Posten - - Sport - Da­vid Berg da­[email protected]

Sve­ri­ge kom­mer spe­la grupp­spe­let i hand­bolls-EM i Scan­di­na­vi­um och bil­jet­ter­na bör­jar gå åt. Pre­miär­da­gen är slut­såld och det finns ba­ra ett åt­ti­o­tal bil­jet­ter kvar till and­ra da­gen. – Det är helt sjukt, sä­ger Kris­ter Berg­ström som är vd för hand­bolls-EM.

Om man vill se Sve­ri­ge spe­la hand­bolls-EM i Scan­di­na­vi­um är det hög tid att bo­ka bil­jett. Bil­jet­ter­na säljs dag­vis och pre­miär­da­gen 10 ja­nu­a­ri, som in­leds med Sve­ri­ges match mot Schweiz, är helt slut­såld.

– Det är helt sjukt. De se­nas­te åren har un­ge­fär 80 pro­cent av bil­jet­ter­na sålts un­der själ­va mäs­ter­ska­pet men i år har vi fått sålt 80 pro­cent re­dan in­nan det bör­jar, sä­ger Kris­ter Berg­ström som är vd för hand­bolls-EM.

En nyc­kel till att ar­ran­gö­ren lyc­kats så bra med för­sälj­ning av bil­jet­ter den­na gång är att man va­rit ti­digt ute med att ta kon­takt med för­bund, för­e­ning­ar och fö­re­tag. Med hjälp av ett stort nät­verk har man kun­nat dri­va på för­sälj­ning­en på ett bätt­re sätt än vid ti­di­ga­re mäs­ter­skap.

– Vi har in­te en­bart fo­ku­se­rat på att säl­ja bil­jet­ter ut­an vi har han­te­rat he­la mäs­ter­ska­pet som vil­ken pro­dukt som helst, sä­ger Kris­ter Berg­ström.

Det fanns på

fre­da­gen fort­fa­ran­de om­kring 80 bil­jet­ter kvar till dag två då Sve­ri­ge mö­ter Slo­ve­ni­en, och om­kring 1700 till den tred­je da­gen då Sve­ri­ge av­slu­tar mot Po­len.

– In­tres­set för det svens­ka lands­la­get vid ett mäs­ter­skap är stort egent­li­gen oav­sett hur bra la­get är. Men bil­jett­för­sälj­ning­en kom­mer ju gyn­nas yt­ter­li­ga­re om la­get når än­da till fi­nal­spe­let i Stock­holm, sä­ger Kris­ter Berg­ström.

Arkivbild: Lud­vig Thun­man

En gul vägg att vän­ta i Scan­di­na­vi­um?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.