Hand­bolls-EM, dam

Göteborgs-Posten - - Sport - Mikael Wi­der­berg / Da­vid Hjor­ter TT

Dan­mark och Nor­ge

• 3-20 de­cem­ber

• Det blev ing­en me­dalj i

VM 2019, men det svens­ka lands­la­get är all­tid att räk­na med när det kom­mer till sto­ra mäs­ter­skap

– och kom­mer sä­kert att kva­la in till EM. Hur trup­pen kom­mer att se ut går det na­tur­ligt­vis in­te att sia om än­nu, men spe­la­re som Isa­bel­le Gulldén, Nathalie Hag­man och Ja­mi­na Ro­berts har myc­ket kvar att ge på den all­ra högs­ta ni­vån. Dess­utom ser åter­väx­ten un­der­i­från bra ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.