KÖR MER PÅ EL OAV­SETT VAR DU BOR OCH OAV­SETT VAR DU KÖR!

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Vi tyc­ker att el­drift är för al­la. Var du än bor och var du än kör. Det spe­lar ing­en roll om det är mitt i stan, i för­or­ten, på lands­byg­den el­ler i sko­gen. Om du kör långa sträc­kor på mo­tor- el­ler lands­vä­gar, Åe­ra mil åt gång­en el­ler knappt en kilo­me­ter per dag. El­drift är även för dig som vill kun­na kö­ra på el ut­an att be­hö­va stan­na för att lad­da. Och för dig som in­te har råd med en bat­te­ri­el­bil. För dig som då och då be­hö­ver dra ett släp. Och för dig som in­te hö­jer på ögon­bry­nen när tem­pe­ra­tu­ren kry­per långt ner un­der mi­nus­strec­ket. Med en el­hy­brid från Toyo­ta kan du nju­ta av sam­ma kör­gläd­je, året runt. När vi ska­pa­de vår förs­ta, och värl­dens förs­ta, se­ri­e­till­ver­ka­de el­hy­brid för 20 år se­dan, bröt vi ny mark med en tek­nik som kom­bi­ne­ra­de en ben­sin­mo­tor med en el­mo­tor. Tack va­re kom­bi­na­tio­nen av de två ener­gikäl­lor­na blev det möj­ligt att kö­ra på 100% el i ge­nom­snitt hal­va kör­ti­den, ut­an att be­hö­va stan­na för att lad­da längs vägen. Siff­ror­na grun­dar sig i mät­ning­ar av verk­lig kör­ning på mer än 8.000 re­sor med oli­ka fö­ra­re i stads- och tä­torts­tra­fik. Vå­ra el­hy­bri­der väx­lar mel­lan el- och ben­sin­mo­torn he­la ti­den, oav­sett hur långt du kör. An­led­ning­en till att du in­te be­hö­ver stan­na för att lad­da är för att bat­te­ri­et lad­das au­to­ma­tiskt me­dan du kör och när du brom­sar. Där­för be­hö­ver in­te bat­te­ri­et i en el­hy­brid va­ra så stort som möj­ligt – ba­ra så stort så att det blir ef­fek­tivt för kör­ning­en. Men fram­förallt är el­hy­bri­der en lös­ning som är eko­no­miskt möj­lig för långt många Åer män­ni­skor. Och du kan kö­pa el­drift som in­te kos­tar myc­ket mer än en tra­di­tio­nell ben­sin- el­ler die­sel­bil. Som kan mö­ta den öka­de ef­ter­frå­gan av el­drift på mark­na­den och er­bju­der en möj­lig­het för Åer att by­ta till ett al­ter­na­tiv med lå­ga CO2-ut­släpp. Idag är vi mark­nads­le­dan­de med längst er­fa­ren­het av hy­brid­tek­nik i värl­den. Och kan som en­da mär­ke er­bju­da fjär­de ge­ne­ra­tio­nens hy­brid­tek­nik i vå­ra el­hy­bri­der. Vi har dess­utom ett brett ut­bud med sex oli­ka el­hy­brid­mo­del­ler som sträc­ker sig från lil­la ci­tys­mar­ta Ya­ris till vår störs­ta mo­dell RAV4. Så att al­la, oav­sett be­hov och livs­stil, kan hit­ta sin per­fek­ta el­hy­brid. Där­för väl­jer vi att in­te ba­ra pra­ta om fram­ti­den. Vå­ra el­hy­bri­der finns idag, för vi le­ver här och nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.