Öka­de spän­ning­ar le­der till ska­ki­ga världs­mark­na­der

USA:s at­tack där en högt upp­satt iransk ge­ne­ral dö­da­des i Bag­dad får kon­se­kven­ser för världs­e­ko­no­min, in­te minst för ol­je­pri­set som sti­git kraf­tigt ef­ter be­ske­det från ame­ri­kans­ka Pen­ta­gon. – Stock­holms­bör­sen kom­mer att på­ver­kas ne­ga­tivt, sä­ger Jo­a­kim Bor

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ro­bin Rasper ro­[email protected] TT

En stor del av in­du­strin på­ver­kas ne­ga­tivt av sti­gan­de ol­je­pri­ser, även vi kon­su­men­ter. Men det finns även in­du­stri som vin­ner på en upp­res­sad ol­ja.

Jo­a­kim Bor­nold spa­re­ko­nom, Sö­der­berg & Part­ners

Eska­le­ring­en i den re­dan spän­da re­la­tio­nen mel­lan USA och Iran fick om­gå­en­de ef­fek­ter på världs­mark­na­der­na.

Oro­lig­he­ter som blos­sar

upp i Mel­la­nöstern ger näs­tan all­tid ut­slag på världs­mark­nads­pri­ser­na för ol­ja.

Brent-ol­jan steg på fre­dags­mor­go­nen till som mest 69:16 dol­lar per fat, en upp­gång med 4,4 pro­cent, in­nan en viss lätt­nad sked­de och pri­set sjönk till­ba­ka till 68:16 dol­lar.

För den ame­ri­kans­ka mot­sva­rig­he­ten WTI-ol­jan sked­de en lik­nan­de ut­veck­ling med en upp­gång på näs­tan tre pro­cent till 62:90 dol­lar.

– En stor del av värl­dens ol­ja kom­mer från per­sis­ka vi­ken och Sau­dia­ra­bi­en. Ris­ken är att kon­flik­ten mel­lan Iran, Sau­dia­ra­bi­en och USA nu es­ka­le­rar yt­ter­li­ga­re, sä­ger spa­re­ko­no­men Jo­a­kim Bor­nold och fort­sät­ter:

– Det här kom­mer i en pe­ri­od där ol­je­pri­set har sti­git re­jält un­der vin­tern, ett re­sul­tat av mark­na­dens oro för just den här ty­pen av es­ka­le­ring, sä­ger han.

För värl­dens ol­je­pro­du­cen­ter be­ty­der det mer klirr i kas­san. För många kon­su­men­ter är det sti­gan­de ol­je­pri­set ne­ga­tivt, sä­ger Jo­a­kim Bor­nold.

– En stor del av in­du­strin på­ver­kas ne­ga­tivt av sti­gan­de ol­je­pri­ser, även vi kon­su­men­ter. Men det finns även in­du­stri som vin­ner på en upp­res­sad ol­ja.

Al­la sto­ra ol­je­bo­lag som Shell,

Ex­x­on Mo­bil och BP, no­te­ra­de sti­gan­de kur­ser i för­han­deln sam­ti­digt som in­ve­ste­ra­re vik­ta­de över till säk­ra­re pla­ce­ring­ar vil­ket re­sul­te­ra­de i att spot-pri­set på guld steg en pro­cent liksom att den ja­pans­ka va­lu­tan, ye­nen, stärk­tes mot den ame­ri­kans­ka dol­larn.

I den ini­ti­a­la

han­deln på Wall Stre­et bac­ka­de så­väl Nas­daqs kom­po­sitin­dex som Dow Jo­nes in­du­stri­in­dex med 0,8 pro­cent, en­ligt den ame­ri­kans­ka af­färs­saj­ten CNBC.

Det är dock för ti­digt att sä­ga hur USA:s an­grepp kom­mer att på­ver­ka ol­je­pri­set fram­åt. Allt be­ror på vad som hän­der den när­mas­te ti­den.

– Det be­ror bland an­nat på hur det ver­ba­la ord­kri­get kom­mer att se ut, sä­ger Thi­na Salt­vedt, ana­ly­ti­ker på Nor­dea.

Till skill­nad från vid ti­di­ga­re hi­sto­ris­ka ol­jekri­ser har dock Mel­la­nöstern­ol­jan mins­kat i be­ty­del­se, en­ligt Jo­a­kim Bor­nold.

– Man ska kom­ma ihåg att värl­den in­te alls är li­ka be­ro­en­de som man en gång var av den sau­dis­ka ol­jan. I dag är ex­em­pel­vis USA själv­för­sör­jan­de vil­ket gör det mind­re käns­ligt. Ha­de det här skett på 70-ta­let ha­de värl­dens börser dykt un­der fre­da­gen, sä­ger han vi­da­re.

Ak­ti­e­han­deln re­a­ge­ra­de ock­så

om­gå­en­de på ny­he­ter­na om den ame­ri­kans­ka at­tac­ken i Bag­dad. Han­deln på Asi­en­börser­na var öpp­na när be­ske­det an­non­se­ra­des, och bå­de Hong­kong- och Shang­hai­bör­sen gick ned med om­kring en pro­cent i sam­band med be­ske­det.

– Det här är ingen­ting som är po­si­tivt för bör­sen, sä­ger Jo­a­kim Bor­nold.

Stock­holms­bör­sen öpp­na­de tyd­ligt på mi­nus un­der fre­da­gen och stor­bo­lags­in­dex­et, OMXS30, stäng­de på -1,3 vid börs­da­gens slut.

– Det ska­par oro och mark­na­den frå­gar sig nu vad som kom­mer ske, lä­get är i nu­lä­get väl­digt spänt.

Skul­le kon­flik­ten i

Iran es­ka­le­ra yt­ter­li­ga­re ris­ke­rar det få sto­ra kon­se­kven­ser glo­balt, sä­ger spa­re­ko­no­men.

– USA:s kon­flikt med Nord­ko­rea ha­de ing­en be­ty­del­se alls. Men på grund av ol­jan blir det stö­kigt på mark­na­der­na om si­tu­a­tio­nen i Mel­la­nöstern ökar, sä­ger Jo­a­kim Bor­nold.

Arkivbild: Char­lie Ri­e­del

USA är in­te läng­re be­ro­en­de av ol­ja från Sau­dia­ra­bi­en och Mel­la­nöstern. Väst­mak­ten är i dag helt själv­för­sör­jan­de. Fos­sil­tung in­du­stri drab­bas när kon­flikt­ni­vån i Mel­la­nöstern ökar.

Arkivbild: Da­ni­el­la Backlund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.