Fak­ta: Stöd­grup­per­na – så fun­kar det

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

• Vän­der sig till fa­mil­jer där en för­äl­der av­li­dit.

• In­ne­fat­tar ett in­ter­vju­till­fäl­le samt där­ef­ter sju grupp­träf­far. Var­je träff har ett spe­ci­ellt te­ma.

• Grupp­del­ta­gar­na de­las upp i ka­te­go­ri­er­na barn 8–12 år, ton­å­ring­ar 13–19 år, unga vux­na 20 år och upp­åt, samt för­äld­rar.

• Tar en­bart emot barn i säll­skap av för­äl­der, med un­dan­tag för ka­te­go­rin unga vux­na.

• Var­je grupp leds av minst två grupple­da­re. Samt­li­ga är pro­fes­sio­nel­la och har er­fa­ren­het som till ex­em­pel sjuk­skö­ters­ka, so­ci­o­nom, di­a­kon, lä­ra­re.

• Verk­sam­he­ten har en tyd­lig start och ett tyd­ligt avslut. Ef­ter av­slu­tat pro­gram, an­sva­rar re­spek­ti­ve fa­milj själ­va för even­tu­ell yt­ter­li­ga­re kon­takt med varand­ra.

Käl­la: Bräc­ke di­a­ko­ni

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.