Av­slö­jad ef­ter 13 år – nu döms han för barn­våld­täkt

En 55-årig man, bo­satt i de söd­ra de­lar­na av Gö­te­borg, döms till fy­ra års fäng­el­se för en se­rie barn­våld­täk­ter mot en då min­derå­rig flic­ka. Sex­ö­ver­grep­pen ska bland an­nat ha skett i off­rets hem, re­dan 2006.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Pe­ter Lin­né pe­ter.lin­[email protected]

Den miss­tänk­ta brotts­lig­he­ten an­mäl­des till po­li­sen i Hal­land i sep­tem­ber i fjol. Någ­ra vec­kor se­na­re, ef­ter att ha va­rit an­hål­len i sin från­va­ro, greps den 55-åri­ge man­nen.

Han har sut­tit häk­tad se­dan dess. ”Mål­sä­gan­den har ta­lat om var­för hon gjor­de an­mä­lan och var­för hon av­stått från att gö­ra det ti­di­ga­re. Upp­gif­ter­na är tro­vär­di­ga och in­te på nå­got sätt uni­ka”, be­to­nar Var­bergs tings­rätt i sin dom.

– Min kli­ent har bu­rit på en fruk­tans­värd hem­lig­het i al­la des­sa år. När det­ta ny­li­gen kom fram i en li­te vi­da­re krets bröt hon ihop och val­de att an­mä­la, sä­ger ad­vo­kat Sa­bi­na Lun­dell, tilli­ka mål­sä­gan­de­bi­trä­de.

Man­nen var be­kant

med flic­kans för­äld­rar och bygg­de där­för över tid upp ett för­hål­lan­de till hen­ne.

Un­der ett års tid ut­sat­tes bar­net för minst fem våld­täk­ter och ett fall av sex­u­ellt ut­nytt­jan­de. Des­sa äg­de rum bå­de i hans och hen­nes hem, samt ut­om­hus i ett skogs­om­rå­de i Kungs­bac­ka kom­mun.

Flic­kans go­da min­ne, och en del spa­rad sms-tra­fik, har spe­lat be­ty­dan­de roll för den fäl­lan­de do­men.

Den nu vux­na kvin­nan har, 13 år ef­ter trau­mat, re­dogjort för spe­ci­fi­ka de­tal­jer som över­ty­gat rät­ten.

Bland an­nat be­skrev hon hur en gul bil som häm­tat upp hen­ne, ex­akt hur hon var klädd vid tid­punk­ten, hur föns­terru­tor­na in­ne i for­do­net blev im­mi­ga men även hur själ­va sam­la­gen gått till.

Kvin­nan har ock­så,

ge­nom att kny­ta hän­del­ser­na till ex­em­pel­vis sin mam­mas aku­ta sjuk­doms­pe­ri­od, med sä­ker­het kun­nat här­le­da dem till just 2006.

55-åring­en har med­gett ett visst sex­u­ellt um­gänge men har i hu­vud­sak in­vänt att all­ting i stäl­let in­träf­fa­de 2008.

Och om så vo­re fal­let ha­de flic­kan hun­nit fyl­la 15 år.

Som vitt­ne un­der dom­stols­för­hand­ling­en kal­la­des en kvinn­lig fa­mil­je­hem­s­an­sva­rig. Hon an­såg att det fö­re­le­gat ”en osund re­la­tion” mel­lan flic­kan och den äld­re man­nen, då för 13 år se­dan, och slog larm till so­ci­al­tjäns­ten.

En­ligt hen­nes ut­sa­go

age­ra­de dock var­ken de so­ci­a­la myn­dig­he­ter­na el­ler för­äld­rar­na, och ären­det la­des ner. Det ex­i­ste­ra­de un­der våld­täkts­ut­red­ning­en en­dast som en jour­na­lan­teck­ning.

”Mål­sä­gan­dens be­rät­tel­se mot­sva­rar de krav som Högs­ta dom­sto­len har ställt upp. Hen­nes be­rät­tel­se vin­ner starkt stöd av be­vis­ning­en i öv­rigt. Hen­nes be­rät­tel­se har va­rit ny­an­se­rad och hon har in­te gett sken av att vil­ja be­skyl­la den till­ta­la­de för mer än vad hon me­nar fak­tiskt har skett”, kon­sta­te­rar Var­bergs tings­rätt.

– För min

kli­ent är det­ta en upp­rät­tel­se. Hon har mått oer­hört då­ligt och ald­rig rik­tigt vå­gat hop­pas på att hon nå­gon­sin skul­le bli trodd. Hon har skämts och skuld­be­lagt sig själv, för­kla­rar mål­sä­gan­de­bi­trä­det Sa­bi­na Lun­dell.

55-åring­en döms dess­utom att be­ta­la ett ska­de­stånd på 250 000 kro­nor till den nu vux­na kvin­nan, plus rän­ta på be­lop­pet från den 1 ja­nu­a­ri 2007.

För min kli­ent är det­ta en upp­rät­tel­se. Hon har mått oer­hört då­ligt och ald­rig rik­tigt vå­gat hop­pas på att hon nå­gon­sin skul­le bli trodd.

Sa­bi­na Lun­dell

Mål­sä­gan­de­bi­trä­de

Il­lust­ra­tion: GP

En ti­di­ga­re ostraf­fad 55-årig man döms nu för en se­rie barn­våld­täk­ter som in­träf­fa­de så ti­digt som 2006.

Ad­vo­kat Sa­bi­na Lun­dell är, som mål­sä­gan­de­bi­trä­de till den nu vux­na kvin­nan, nöjd med tings­rät­tens dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.