Mag­sjuk Gott­frids­son iso­le­rad från trup­pen

Hand­bolls­lands­la­gets lag­kap­ten Jim Gott­frids­son är mag­sjuk och har iso­le­rats från öv­ri­ga trup­pen in­för hem­ma-EM. För­hopp­ning­en är att mitt­ni­an än­då kan spe­la gen­re­pet på sön­dag.

Göteborgs-Posten - - Sport - Carl Gö­rans­son

När Blå­gult trä­na­de och höll press­träff på fre­da­gen sak­na­des Jim Gott­frids­son, som i stäl­let ha­de fått flyt­ta in i ett en­kel­rum på spe­lar­ho­tel­let i cen­tra­la Gö­te­borg.

För­bunds­kap­ten Kristján Andrés­son räk­nar än­då med Gott­frids­son i la­get i Jön­kö­ping på sön­dag, i det förs­ta av två EM-gen­rep mot Egyp­ten. I bäs­ta fall kan ”Got­te” va­ra till­ba­ka i trä­ning re­dan på lör­da­gen.

– Ja, det tror jag, om det in­te tar ny fart. Det var mest i går kväll när han skul­le gå och läg­ga sig som han ha­de li­te pro­blem. Att vi iso­le­ra­de ho­nom hand­lar om sä­ker­hets­fak­to­rer, vi vill ju in­te ha nå­got som spri­der sig som en löp­eld, sä­ger Andrés­son.

Kim An­ders­son har tac­kat nej till EM och i hans från­va­ro är Al­bin La­ger­gren den en­da renod­la­de hö­ger­ni­an i trup­pen. Vem som ska kom­plet­te­ra Mag­de­burg­proff­set där är en av frå­gor­na som Kristján Andrés­son vill ha svar på i gen­re­pen.

– Al­bin är en­sam som väns­ter­hänt hö­ger­nia, så fram­för allt hand­lar det om att hit­ta vem som kan han­te­ra den hö­ger­hän­ta rol­len som hö­ger­nia bäst, av de al­ter­na­ti­ven som vi har där.

Sve­ri­ge in­le­der EM mot Schweiz den 10 ja­nu­a­ri i Scan­di­na­vi­um i Gö­te­borg.

Bild: Da­ni­el Stil­ler

Jim Gott­frids­son är mag­sjuk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.