Allt trå­kigt kan in­te lag­stif­tas bort

Göteborgs-Posten - - Ledare - Ka­rin Pihl ka­[email protected]

Är ve­ga­ner dis­kri­mi­ne­ra­de i sam­häl­let? Det an­ser sex de­bat­tö­rer, varav en över­läka­re och en re­pre­sen­tant från Dju­rens Rätt. I en de­battar­ti­kel i Af­ton­bla­det (26/12) skri­ver de att kon­sum­tio­nen av växt­ba­se­ra­de livs­me­del mås­te öka, och att en vid­gad dis­kri­mi­ne­rings­lag är ett sätt att nå det må­let.

Det kan på ett sätt ver­ka rim­ligt. De fles­ta skul­le må bätt­re av att äta en kost som i hög­re ut­sträck­ning in­ne­hål­ler frukt, grönt och balj­väx­ter. Att dö­da djur är in­te etiskt okom­pli­ce­rat, även om man kan lan­da i oli­ka slut­sat­ser. En växt­ba­se­rad kost är of­ta, men in­te all­tid, mer re­sur­sef­fek­tiv och dess fram­ställ­ning krä­ver mind­re yta än en kött­ba­se­rad kost. Det är ut­märkt att ar­ti­kel­för­fat­tar­na lyf­ter fram för­de­lar med en grön livs­stil.

Men att skri­va in ve­ga­nism som

Men att skri­va in ve­ga­nism som en grund för dis­kri­mi­ne­ring är orim­ligt.

en grund för dis­kri­mi­ne­ring är orim­ligt. Det skul­le in­ne­bä­ra att den som an­ord­nar en all­män sam­man­komst el­ler en of­fent­lig till­ställ­ning, som en fes­ti­val el­ler ett lunch­se­mi­na­ri­um, där det ser­ve­ras mat, skul­le kun­na bli böt­fälld om det in­te finns ve­gans­ka al­ter­na­tiv. Det är gi­vet­vis bra om ar­ran­gö­rer tän­ker se till att ha mat som kan pas­sa al­la. Men lag­stif­ta om det? Nej.

Diskri­mi­ne­rings­la­gen finns till för att sä­ker­stäl­la att så­dant som in­te går att på­ver­ka, som kön, sex­u­ell lägg­ning och hud­färg, in­te ska spe­la nå­gon roll för möj­lig­he­ten att få ett jobb el­ler på and­ra sätt del­ta i sam­hälls­li­vet. Oav­sett hur väl­grun­dat det är, så är kost­håll­ning i de all­ra fles­ta fall ett val. Så är det in­te med sex­u­ell lägg­ning el­ler hud­färg. Om ve­ga­nism skul­le ut­gö­ra dis­kri­mi­ne­rings­grund skul­le la­gen ur­vatt­nas. Det går in­te att jäm­stäl­la brist på ve­gans­ka al­ter­na­tiv på jul­bor­det med sex­ism, ra­sism och ho­mo­fo­bi.

Allt som är so­ci­alt obe­kvämt och bö­kigt kan in­te lag­stif­tas bort. Po­li­ti­ker­na kan in­te med lag­bo­ken re­gis­se­ra fram ett per­fekt sam­häl­le fritt från so­ci­a­la schis­mer. Så­dant får vi han­te­ra själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.