Tip­sen: Så kan fa­mil­jens eko­no­mi bli mer rätt­vis

Vårt, el­ler mitt och ditt? En sak är ex­per­ter­na över­ens om när det gäl­ler fa­mil­jens eko­no­mi – ge­men­sam­ma kost­na­der ska de­las i pro­por­tion till in­koms­ten. Här är pri­va­te­ko­no­mer­nas bäs­ta råd om vad man ska tän­ka på när man slår si­na på­sar ihop.

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Jo­han­na Ce­der­blad TT

Vi är ge­ne­rellt för då­li­ga på att pra­ta om peng­ar i för­hål­lan­den, an­ser pri­va­te­ko­no­mer som TT ta­lat med.

– Vi vill in­te be­rät­ta vad vi tjä­nar el­ler pra­ta om peng­ar. Men när man flyt­tar ihop så är det ju två eko­no­mi­er som ska slås ihop till en, och då mås­te man pra­ta om hur man ska gö­ra med ge­men­sam­ma ut­gif­ter så att det blir så rätt­vist som möj­ligt, sä­ger Em­ma Pers­son, pri­va­te­ko­nom på Läns­för­säk­ring­ar.

– Be­rät­ta och var är­li­ga med allt om in­koms­ter, ut­gif­ter och spa­ran­de, och hur man vill ha det, sä­ger Ing­e­la Gabri­els­son, pri­va­te­ko­nom på Nor­dea.

– Gör upp från bör­jan och skriv gär­na ett sam­bo­av­tal, sä­ger Ar­tu­ro Ar­ques, pri­va­te­ko­nom på Swed­bank.

De är al­la tre myc­ket be­stäm­da i sin syn på hur man bör de­la ge­men­sam­ma ut­gif­ter i en par­re­la­tion: ab­so­lut i pro­por­tion till lö­nen, in­te ba­ra rakt av på hälf­ten.

– Om man har be­stämt att man ska le­va till­sam­mans så be­ty­der det att man ska må­na om varand­ra, och med det me­nas att man ska ska­pa de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för res­ten av li­vet, sä­ger Em­ma Pers­son.

Det kan va­ra sto­ra skill­na­der mel­lan de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na in­om ett par­för­hål­lan­de, och om man vill fort­sät­ta att ha det så är det lä­ge att skri­va äk­ten­skaps­för­ord, för­kla­rar Ar­tu­ro Ar­ques.

– Som ma­kar är­ver man ock­så varand­ra, men om man vill att nå­got an­nat ska gäl­la så ska man ock­så skri­va tes­ta­men­te, sä­ger han.

Barn änd­rar of­ta de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na, och det är vik­tigt att dis­ku­te­ra hur man ska gö­ra om den ena ska ar­be­ta del­tid. Det är rim­ligt att kom­pen­se­ra den som job­bar mind­re, och man kan gö­ra på oli­ka sätt, tip­sar Ar­tu­ro Ar­ques.

– Dels kan den som tjä­nar mer av­stå pre­mie­pen­sio­nen till den som tjä­nar mind­re, dels kan man ha ett se­pa­rat spa­ran­de som görs till en­skild egen­dom, sä­ger han.

Ing­e­la Gabri­els­son tyc­ker att det är vik­tigt att gö­ra en ny ge­nom­gång av in­koms­ter och ut­gif­ter när bar­nen kom­mer.

Nå­gon­stans i bak­hu­vu­det mås­te vi all­tid be­hål­la en strim­ma av kallt och klart be­räk­nan­de, trots att vi är stört­kä­ra. Sär­skilt vik­tigt är det för kvin­nor. Den dag re­la­tio­nen in­te hål­ler läng­re är det många som upp­täc­ker kon­se­kven­ser­na av att in­te ha de­lat eko­no­min rätt­vist.

Kvin­nor får of­ta sämst eko­no­miskt ma­nö­ver­ut­rym­me, de tjä­nar of­ta mind­re än män, job­bar of­ta­re del­tid och har mind­re spar­ka­pi­tal, för­kla­rar hon. Det gör att många kvin­nor kanske stan­nar i en då­lig re­la­tion, ef­tersom de in­te har råd att se­pa­re­ra.

– Det störs­ta pro­ble­met är att många tap­par det kras­sa eko­no­mis­ka per­spek­ti­vet i re­la­tio­ner. Men man mås­te hål­la hu­vu­det kallt, sä­ger Em­ma Pers­son.

Ing­e­la Gabri­els­son och Em­ma Pers­son pe­kar ock­så på vem som bru­kar be­ta­la vad i re­la­tio­ner – män står i hög­re ut­sträck­ning för ka­pital­va­ror, me­dan kvin­nor kö­per det dag­li­ga. Allt ska med i pot­ten som be­ta­las ge­men­samt, från bi­len och bå­ten till blom­mor, ljus och ser­vet­ter till hem­met, un­der­stry­ker Ing­e­la Gabri­els­son.

Även då man blir äld­re är det vik­tigt att hål­la koll på hur det är ställt med rätt­vi­san i eko­no­min, an­ser al­la tre. En ny ge­nom­gång är på sin plats, sär­skilt som kvin­nor of­ta får en lägre pen­sion än män.

– Det är ald­rig för sent att ha ett sam­tal om peng­ar­na. Job­ba­de man del­tid när bar­nen var små? Stod kar­riä­ren till­ba­ka, och be­hö­ver man kom­pen­se­ras för det? Man be­hö­ver fun­de­ra över det, sä­ger Em­ma Pers­son.

Ar­kiv­bild: Mar­ti­na Holm­berg

Ex­per­ter­nas råd är en­ty­digt – de­la på ut­gif­ter­na i pro­por­tion till in­koms­ter­na.

Ar­kiv­bild: Sti­na Stjern­kvist

Sär­skilt när man är på väg att flyt­ta ihop är det vik­tigt att pra­ta ige­nom hur man ska gö­ra med den ge­men­sam­ma eko­no­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.