380 000 dö­da­de i kri­get i Sy­ri­en

Göteborgs-Posten - - Världen -

Sy­ri­en:

Fler än 380 000 män­ni­skor har mist li­vet i in­bör­des­kri­get i Sy­ri­en se­dan det bör­ja­de. Bland de dö­da finns runt 115 000 ci­vi­la och 22 000 barn, en­ligt nya siff­ror från op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et (SOHR) som be­va­kar kri­get från Stor­bri­tan­ni­en. Runt 13 mil­jo­ner sy­ri­er har tving­ats läm­na si­na hem på grund av kon­flik­ten, som har lett till enorm för­stö­rel­se se­dan den bör­ja­de 2011.

Pre­si­dent Bashar al-As­sads re­gim har de se­nas­te åren, med hjälp av de al­li­e­ra­de Ryss­land och Iran, åter­ta­git kon­trol­len över näs­tan två tred­je­de­lar av lan­det. Kon­flik­ten på­går dock fort­fa­ran­de på fle­ra håll, bland an­nat i pro­vin­sen Id­lib där tre mil­jo­ner män­ni­skor bor.

En­ligt FN har 284 000 män­ni­skor flytt si­na hem ba­ra de se­nas­te vec­kor­na, då vål­det trap­pats upp. (TT)

Ar­kiv­bild: Ba­derk­han Ah­mad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.