Na­to stäl­ler in al­la öv­ning­ar i Irak

Na­to pa­u­sar tem­po­rärt sitt trä­nings­upp­drag i Irak, i köl­vatt­net av fre­da­gens ame­ri­kans­ka drö­na­r­at­tack ut­an­för hu­vud­sta­den Bag­dad.

Göteborgs-Posten - - Världen - TT-AFP-Rit­zau

För­svars­al­li­an­sen har hund­ra­tals an­ställ­da på plats i lan­det och ar­be­tar se­dan terrorgrup­pen IS för­kla­ra­des be­seg­rad med att ut­bil­da ira­kis­ka sä­ker­hets­styr­kor.

– Na­tos upp­drag fort­sät­ter men trä­nings­ak­ti­vi­te­ter­na är tills vi­da­re in­ställ­da, sä­ger ta­les­per­so­nen Dy­lan White.

Dan­mark med­de­lar sam­ti­digt att lan­det av sä­ker­hets­skäl stäl­ler in de ut­bild­ning­ar som dess sol­da­ter ge­nom­för in­om ra­men för den USA-led­da mi­li­tärin­sat­sen i Irak.

– När si­tu­a­tio­nen är så in­sta­bil som den är så tar vi inga chan­ser, sä­ger för­svars­mi­nis­ter Tri­ne Bram­sen (S).

Den ame­ri­kans­ka drö­na­r­at­tac­ken dö­da­de den irans­ke topp­ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni samt den ira­kis­ke mi­lis­le­da­ren Abu Mah­di al-Mu­han­dis och väck­te far­hå­gor om öp­pen kon­flikt mel­lan USA och Iran.

Bild: Ha­di Miz­ban

En ira­kisk sol­dat un­der en öv­ning till­sam­mans med au­stra­lisk och ny­zee­ländsk mi­li­tär ut­an­för Bag­dad i april. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.