Fak­ta: Här är någ­ra sa­ker du kan gö­ra

Göteborgs-Posten - - Leva -

Ak­ti­ve­ra ett porr­fil­ter. Det

• bru­kar fin­nas i sök­mo­to­rer och di­gi­ta­la en­he­ter på bland an­nat smartp­ho­nes. Med Sa­feSe­arch kan du bloc­ke­ra porr från sökre­sul­ta­ten i Goog­le.

Kon­tak­ta din te­le- och in­ter­net­le­ve­ran­tör.

• Vis­sa le­ve­ran­tö­rer er­bju­der en tek­nisk lös­ning via sin hem­si­da.

Be­ställ en porr­fil­ter­tjänst från

• ett ex­ternt fö­re­tag. Det finns en rad ex­ter­na ak­tö­rer som er­bju­der tek­nis­ka lös­ning­ar.

Pra­ta med bar­nen. Men an­vänd

• in­te or­det porr om bar­nen är i för­sko­le- el­ler låg­sta­di­e­ål­dern. Många barn kän­ner in­te till or­det porr och om du in­tro­du­ce­rar det i bar­nens vo­ka­bu­lär, ökar ris­ken att de goog­lar på or­det.

Pra­ta om kropps­lig in­tegri­tet.

Be­rät­ta att bar­net be­stäm­mer helt och hål­let över sin kropp. Bar­net får in­te hel­ler gö­ra över­skri­da nå­gon an­nans grän­ser, mot per­so­nens vil­ja. Al­la ska frå­ga först och re­spek­te­ra om man får ett nej.

För­kla­ra för bar­net att porr in­te

• är sex. I öm­se­si­dig sex finns det pepp och gläd­je, det gör det in­te i porr. En­ligt en stu­die från 2005 in­ne­hål­ler näs­tan nio av tio porr­fil­mer in­slag av fy­sisk ag­gres­sion mot kvin­nor.

Dis­ku­te­ra med ditt barn hur

• man in­häm­tar sam­tyc­ke. Lär bar­net att frå­ga om det är okej med en puss? Hång­el? Sex? Ut­an sam­tyc­ke är det in­te sex, då är det ett över­grepp.

Be­rät­ta för ung­do­men om sam­tyc­ke­sla­gen.

• Allt som in­te är ett ut­ta­lat ja är ett nej. Om hen här­mar så­dant hen har sett i por­ren, där vålds­hand­ling­ar in­går, ris­ke­rar hen att be­gå ett över­grepp.

Käl­la: Porr­fri­barn­dom

www.ung­a­re­la­tio­ner.se

Unga re­la­tio­ner är en na­tio­nell, • ano­nym stödin­sats på nä­tet för al­la unga upp till 20 år som är ut­sat­ta för våld i en part­ner­re­la­tion, el­ler är den som ut­sät­ter sin part­ner el­ler är kom­pis till en ung­dom som blir ut­satt el­ler ut­sät­ter sin part­ner.

www.porr­fri­barn­dom.se

En barn­rätts­or­ga­ni­sa­tion som • ar­be­tar för att mins­ka barns ex­po­ne­ring för nät­por­no­gra­fi och öka ål­dersan­pas­sa­de sam­tal med barn om porr. Sam­ar­be­tar med en rad oli­ka fors­ka­re och ex­per­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.