Ryss­land gru­sa­de Ju­niorkro­nor­nas guld­dröm­mar

Sve­ri­ge får nöja sig med att spe­la om bron­set. Det­ta ef­ter en tung över­tids­för­lust mot Ryss­land.

Göteborgs-Posten - - Sport - Andre­as Johns­son andre­as.johns­[email protected]

Säl­lan har en drömstart för­val­tats så il­la som den Ju­niorkro­nor­na lyc­ka­des få till un­der se­mi­fi­na­len mot Ryss­land. När Rasmus San­din, en­dast se­kun­der in i mat­chen, bom­ba­de puc­ken för­bi As­ka­rov i mål var det nog fle­ra blå­gu­la ögon som trod­de att det skul­le bli en rik­tigt trev­lig lör­dags­ef­ter­mid­dag.

Men Svens­kar­na skul­le sät­ta jublet i hal­sen – och det or­dent­ligt.

Holtz ut­vi­sad, Mo­ro­zov fick stå omar­ke­rad i slot­tet och skju­ta. 1–1.

Nils Hög­lan­der, Sve­ri­ges po­äng­mäs­sigt bäs­te spe­la­re, de­la­de ut en arm­bå­ge i hu­vu­det på De­ni­sen­ko och till­de­la­des match­straff.

Då pres­sa­de Ryss­land på, Alex­an­der

Kho­vanov fick en smas­kig re­tur och med en ett helt öp­pet mål. 1–2.

Ju­niorkro­nor­na lyc­ka­des hål­la un­dan res­te­ran­de ti­den av ut­vis­ning­en – men då bjöds rys­sar­na på ett gra­tis­mål.

Hu­go Al­ne­felt skul­le

spe­la upp puc­ken, men pas­sa­de i stäl­let So­ko­lov som kun­de läg­ga in puc­ken från snäv vin­kel. 1–3.

– Vi mås­te ner med klub­bor­na och ta det li­te lugnt. Vi får någ­ra tack­ling­ar, då blir vi li­te för­ban­na­de och går li­te för hårt. Då kom­mer ut­vis­ning­ar­na och det är in­te så bra, sä­ger Da­vid Gustafs­son om den bris­tan­de di­sci­pli­nen till Via­sat.

Med Hög­lan­der bor­ta vi­sa­de Samu­el Fa­ge­mo, tur­ne­ring­ens näst bäs­te mål­skytt, vägen när han sik­ta­de in sig i po­wer­play och re­du­ce­ra­de.

Ju­nior­kor­nor­na var dess­utom cen­ti­me­ter från en kvit­te­ring in­nan förs­ta pe­ri­o­dens slut. Men To­bi­as Björn­fots puck val­de att, ret­ligt, par­ke­ra på mål­lin­jen.

Halv­vägs in i den and­ra pe­ri­o­den var ska­dan som åsam­ka­des un­der in­led­ning­en av mat­chen re­pa­re­rad när Rasmus San­din kvit­te­ra­de med sitt and­ra mål för mat­chen.

Hu­go Al­ne­felt res­te sig även ef­ter dun­der­tab­ben i den förs­ta pe­ri­o­den och stor­spe­la­de mel­lan stol­par­na. HV-mål­vak­ten stod för 16 rädd­ning­ar un­der den and­ra pe­ri­o­den – en av dem var kanske tur­ne­ring­ens ab­so­lut snyg­gas­te när han, i de­spe­ra­tion, stop­pa­de puc­ken i luf­ten med klub­ban.

In­för tred­je pe­ri­o­den var di­rek­ti­ven tyd­li­ga: de blå­gu­la spe­lar­na mås­te hål­la sig bor­ta från ut­vis­nings­bå­set. Ex­akt vad som sa­des i det rys­ka läg­ret för­täl­jer in­te histo­ri­en, men tro­ligt­vis var di­rek­ti­ven de sam­ma.

Men Ryss­land lyc­ka­des

in­te med di­sci­pli­nen, det skul­le svens­kar­na ut­nytt­ja. Max­im Sor­kin satt näm­li­gen ut­vis­nings­bå­set när Nils

Lun­dqvist, med Sve­ri­ges tred­je po­wer­play-mål för kväl­len, snär­ta­de in 4–3-puc­ken.

Led­nings­må­let stod sig dock in­te sär­skilt länge och det skul­le bli en ry­sa­re ef­ter att So­ko­lov kvit­te­rat till 4–4.

Det skul­le krä­vas över­tid för att av­gö­ra vil­ket av län­der­na som skul­le få gö­ra upp om gul­det. Väl där var det Ryss­land som drog det längs­ta strå­et när Ivan Mo­ro­zov klev fram och av­gjor­de mat­chen.

– Jag kän­ner ingen­ting just nu. Jag är ba­ra jäk­ligt be­svi­ken att vi in­te lyc­kas ta oss vi­da­re, sä­ger lag­kap­te­nen Adam Gin­ning till Via­sat.

Me­daljchan­sen le­ver än­nu för Sve­ri­ge, som spe­lar brons­match mot Fin­land kloc­kan 15.00 i dag.

– Det (att vin­na brons) skul­le va­ra myc­ket skö­na­re än att åka hem som fy­ra. Men nu får vi bry­ta ihop li­te först, sä­ger Adam Gin­ning.

Bild: Si­mon Haste­gård

Det kräv­des över­tid för att av­gö­ra se­mi­fi­na­len mel­lan Ryss­land och Sve­ri­ge i JVM. Där av­gjor­de Ryss­land och Sve­ri­ge får nu spe­la om bron­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.