Brunns­par­ken

Göteborgs-Posten - - Kultur -

– Det finns fak­tiskt en dric­ka ur brunn-histo­ria bakom nam­net. Det är ett rätt lo­giskt namn. På 1830-, 40- och 50-ta­let fanns här en par­kan­lägg­ning och en fli­tigt be­sökt häl­so­brunn. Där kun­de man dric­ka vat­ten som man skul­le må bra av. Det är gans­ka van­ligt. Du har rent av or­ter som bil­dats runt häl­so­käl­lor, sä­ger Lars O Carls­son.

En­ligt ”Gö­te­borgs ga­tu­namn” ska det ha va­rit apo­te­ka­ren Hans Jacob Ca­vallin som 1834 upp­fört ett te­gel­hus där det ock­så ska ha fun­nits ett varm­bad­hus. Gre­ta Baum skri­ver bland an­nat om att Esa­i­as Teg­nér var en av de som be­sök­te Brunns­par­ken: ”till be­sö­kar­na hör­de Teg­nér, som drack brunn här 1937”.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.