Oli­via Ljung­quist

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Ål­der: 27.

Bor: Gö­te­borg.

Fa­milj: Sam­bo och katt.

Bak­grund: Släpp­te förs­ta sing­eln ”Slee­ping” för drygt ett år se­dan. Se­dan dess har två sing­lar till kom­mit. Har ock­så kö­rat bakom Ki­te på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm och gjort ett sam­ar­be­te med Domus.

Yr­ke: Ar­tist och kne­ga­re.

Lä­ser: På se­mestern.

Tv-se­ri­er: Ha­tar se­ri­er. Of­tast all­de­les för lång­samt och ut­dra­get och sen ”to be con­ti­nu­ed…” på slu­tet. Är för otå­lig för det. Lyss­nar på: Rätt myc­ket pod­dar. ”Song Ex­plo­der”, Stil i P1 och ”Creepy­pod­den”. An­nars rätt myc­ket på King Pla­gue, SOP­HIE och Ar­ca just nu.

Ak­tu­ell: Spe­lar på Stu­dio HPKSM den 10 ja­nu­a­ri till­sam­mans med AJ Si­mons. Släp­per ep in­nan som­ma­ren.

En okänd ta­lang: En del sä­ger att jag kör som en gal­ning. Det är in­te sant! Jag tyc­ker ba­ra om att kö­ra fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.