Lit­te­ra­tur: Jo­han­na Sch­rei­ber tar sig lätt­samt an all­va­ret

Det märks att Jo­han­na Sch­rei­ber är sko­lad på kvälls­tid­ning. Hon skri­ver snabbt, gär­na om kon­tro­ver­si­el­la äm­nen och äls­kar kon­tras­ter. – Jag brin­ner för att i lätt­sam ton ta mig an all­var­li­ga äm­nen, sä­ger hon.

Göteborgs-Posten - - Kultur - Ma­ria Do­mellöf-Wik ma­ria.do­mel­[email protected]

Det är först li­te svårt att få tag på Jo­han­na Sch­rei­ber, men när hon ring­er upp har hon värl­dens bäs­ta för­kla­ring. Hon låg och sov, ef­tersom hon un­der dyg­nets öv­ri­ga vak­na tim­mar har hand om sin bä­bis på tre må­na­der och en treå­ring. Ett hel­tids­jobb som hon de­lar med sin man. Un­der jul­le­dig­he­ten även med si­na för­äld­rar.

När vi ses på ett centralt be­lä­get kafé går Jo­han­na Sch­rei­bers mam­ma till ex­em­pel för­bi ut­an­för fönst­ret med barn­vag­nen och vin­kar.

Hur hin­ner du egent­li­gen med att skri­va i var­da­gen?

– Det gör jag ju in­te, sä­ger Jo­han­na Sch­rei­ber med ett fniss.

Än­då har hon just i år skri­vit en im­po­ne­ran­de mängd böc­ker: fy­ra styc­ken.

– Man får skri­va på stul­na stun­der, på mo­bi­len, i t-ba­nan ....

2013 de­bu­te­ra­de hon med ung­doms­ro­ma­nen ”Carlstens­vec­kan” som ut­spe­lar sig på Marstrand un­der ett seg­lar­lä­ger. Hu­vud­per­so­nen Eb­ba upp­le­ver där en pir­rig som­mar till­sam­mans med bäs­ti­sar­na No­va och Car­ro.

– Jag som då var 26 år och jour­na­list på en kvälls­tid­ning, fat­ta­de in­te rik­tigt hur för­lags­värl­den fun­ge­ra­de. Jag vän­ta­de väl typ på att få nya be­ställ­ning­ar men så går det ju in­te rik­tigt till. När ing­en hör­de av sig bör­ja­de jag så smått tviv­la på att det skul­le bli så myc­ket mer.

In­ställ­ning­en änd­ra­des när hon blev gra­vid och fick barn sam­ti­digt som To­ve An­ders­dot­ter, re­dak­tör och nu­me­ra för­läg­ga­re på B Wahl­ströms.

– Vi bod­de sam­ma om­rå­de och bör­ja­de hänga pri­vat un­der vår mam­ma­le­dig­het. Hon pep­pa­de mig jät­te­myc­ket och sa ”det är skri­va du ska gö­ra!”.

Sa­m­ar­be­tet, som Jo­han­na Sch­rei­ber hål­ler högt, har där­ef­ter ut­veck­lats.

– Näs­ta år kom­mer jag ut med ro­ma­nen ”Tolv vec­kor med dig” på Norsted­ts. Jag och To­ve job­bar ock­så fram en no­vell­sam­ling till­sam­mans med eta­ble­ra­de för­fat­ta­re in­te minst från Gö­te­borg plus in­flu­encers, opi­ni­ons­bil­da­re och and­ra spän­nan­de per­so­ner som in­te skri­vit skön­lit­te­rärt för­ut.

I vå­ras släpp­tes hen­nes bok ”Det bäs­ta som har hänt mig” som kret­sar kring att få barn, för­vänt­ning­ar och krav.

– Jag skrev det jag själv helst vil­le lä­sa när jag var gra­vid och just ha­de fött barn. Kan jag, med boken, få en en­da ny­bli­ven för­äl­der att kän­na sig ba­ra li­te mind­re miss­lyc­kad så har jag åstad­kom­mit nå­got.

I ok­to­ber kom se­dan ro­ma­nen ”In­te som du” där hon och med­för­fat­ta­ren Ida Ömalm Ron­vall vän­der upp och ner på makt­struk­tu­rer­na i en be­rät­tel­se om köns­rol­ler, ishoc­key och kon­ståk­ning.

– Den är li­te som ”Ega­li­as dött­rar” light, vi kas­tar om li­te i hu­vud­per­so­ner­nas för­vän­ta­de be­te­en­den för att väc­ka tan­kar om den press som fort­fa­ran­de finns på tje­jer re­spek­ti­ve kil­lar, för­kla­rar Jo­han­na Sch­rei­ber.

När hon var li­ten, och gick i ju­dis­ka för­sko­lan i Gö­te­borg och på Sam­sko­lan, läs­te hon väl­digt myc­ket.

– Sär­skilt gär­na be­rät­tel­ser om and­ra ju­dis­ka flic­kor, som ”An­ne Franks dag­bok” el­ler ”En ö i ha­vet”. Men re­dan då stör­de jag mig på att de al­la fram­ställ­des en­bart som of­fer: för för­in­tel­sen, för an­ti­se­mi­tis­men.

När hon se­na­re i li­vet läs­te lätt­sam­ma ”Stor­lek 37” av De­ni­se Rud­berg, om en svensk-ju­disk tjej i New York, in­såg hon att ”ja­men en så­dan hu­vud­per­son kan man ju ock­så skri­va fram”.

I år har hon själv gett ut två böc­ker för lä­sa­re i ål­dern 6 till 9 år om ju­dis­ka Mi­ra: ”Mi­ras ma­gis­ka an­teck­nings­bok” och ”Mi­ras ma­gis­ka stjärn­ki­ka­re”.

– Mi­ra är egent­li­gen gans­ka lik mig när jag var yng­re, fast hon är otro­ligt in­tres­se­rad av rym­den och hon dröm­mer om att bli ast­ro­naut.

– Yt­terst hand­lar nog al­la mi­na histo­ri­er om sam­ma sak: att allt kanske in­te all­tid är som man tror, el­ler som det ver­kar.

Även den kom­man­de boken ”Tolv vec­kor med dig” har en ju­disk hu­vud­per­son.

Och även om hon sak­tar ner tem­pot en smu­la näs­ta år ser fram­ti­den ljus ut för Jo­han­na Sch­rei­ber.

– Jag har all­tid väl­digt myc­ket idéer, nu ska jag ba­ra ha tid att ge­nom­fö­ra dem ock­så!

Bild: Mia Höglund

Jo­han­na Sch­rei­ber från Gö­te­borg hann skri­va och ge ut fy­ra böc­ker un­der 2019. Nu ut­ses för­fat­ta­ren av GP:s kul­tur­re­dak­tion till ett av 2020 års kul­tur­löf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.