5 de­cem­ber

Göteborgs-Posten - - Namn -

I dag har Han­na och Han­ne­le namns­dag. Han­na är hebre­iskt och kan tol­kas ”nåd” el­ler ”be­nå­dad”. Det kom hit i slu­tet av 1500-ta­let, var van­ligt kring 1900 och fick en ny po­pu­la­ri­tets­pe­ri­od un­der 1990-ta­let. Cir­ka 57 400 he­ter Han­na, Han­nah el­ler Ha­na, un­ge­fär 38 100 kal­las så, med me­del­ål­dern 29. Han­ne­le är en tysk smek­namns­form av hebre­is­kans Han­na. Cir­ka 4 100 he­ter Han­ne­le, om­kring 500 har det som till­tals­namn, med me­del­ål­dern 55.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.