Ga­tans cup tack­lar tunga sam­hälls­pro­blem

Sport: Ga­tans cup spe­la­des i går. Det är en fot­bollstur­ne­ring som an­ord­nas var­je år för att lyf­ta fram hem­lös­het, miss­bruk, kri­mi­na­li­tet och ut­an­för­skap. I årets upp­la­ga ha­de an­ta­let lag ökat till 26 lag, jäm­fört med 17 lag för­ra året.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Da­vid Berg da­[email protected]

I går fyll­des Pri­o­ri­tet Ser­ne­ke Are­na med fle­ra en­tu­si­as­tis­ka ama­tö­rer. Ga­tans cup, som ar­ran­ge­ras av Ga­tans lag, gick av sta­peln och So­fie Ne­h­vo­nen, som blev verk­sam­hets­an­sva­rig i hös­tas, be­skri­ver årets upp­la­ga som lyc­kad.

– Vi har ökat i an­tal lag till 26. För­ra året var vi 17, sä­ger hon.

För hen­ne är det förs­ta gång­en hon styr i ar­range­mang­et. Och det har va­rit upp­tag­na da­gar men över­lag är hon nöjd.

– Det klart att det all­tid är myc­ket att gö­ra men jag tyc­ker det mesta gått bra, se­dan är det en del jag tar med mig och lär mig för fort­sätt­ning­en, sä­ger So­fie Ne­h­vo­nen.

En hel del

av ar­be­tet hand­lar om att hål­la kon­takt med oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner och be­hand­lings­hem som kan va­ra in­tres­se­ra­de av att del­ta.

– Se­dan når vi ju ut via Fa­ce­book och det är folk som hör av sig och vill va­ra med.

Ga­tans cup är

en pre­stige­lös tur­ne­ring som an­ord­nas för att lyf­ta fram de sam­hälls­pro­blem som Ga­tans lag job­bar med. Det hand­lar om hem­lös­het, miss­bruk, kri­mi­na­li­tet och ut­an­för­skap. Mat­cher­na spe­las med sju­man­na­lag.

Kra­vet för att få va­ra med i Ga­tans lag är att man ska va­ra drog­fri på trä­ning­ar­na. Se­dan spe­lar det ing­en roll om man va­rit drog­fri i fle­ra år el­ler ba­ra i en dag. Någ­ra fot­bollskun­ska­per krävs in­te ut­an man kan kom­ma som man är och al­la är väl­kom­na. Men om man kom­mer på­ver­kad så skic­kas man hem.

– Men det hän­der gans­ka säl­lan

att vi be­hö­ver gö­ra så, sä­ger So­fie Ne­h­vo­nen.

Se­dan är det li­te hög­re krav om det gäl­ler att föl­ja med på mäs­ter­skap.

– Där är det mer in­ten­sivt med fle­ra mat­cher om da­gen och då be­hö­ver man va­ra mer sta­bil bå­de psy­kiskt och fy­siskt för att or­ka med.

Pre­cis som trä­na­re

och spe­la­re i Ga­tans lag har även So­fie Ne­h­vo­nen en bak­grund med miss­bruks­pro­ble­ma­tik. För fy­ra år se­dan hit­ta­de hon själv till Ga­tans lag och fick chan­sen att för­änd­ra sitt liv.

– Jag fick hö­ra om Ga­tans lag via min man som bod­de på ett be­hand­lings­hem i Gö­te­borg. Jag ha­de ald­rig spe­lat fot­boll men jag ha­ka­de på än­då och det har jag in­te ång­rat, sä­ger hon.

Hon märk­te snabbt att Ga­tans lag var en bra grej för hen­ne. Hon fort­sat­te spe­la och del­tog bland an­nat på VM för hem­lö­sa i Oslo 2017. Fram­förallt var det so­ci­a­la en stor an­led­ning till att hon blev kvar.

– Jag ha­de ing­et kon­takt­nät och inga vän­ner för­u­tom min man så det har hjälpt mig jät­te­myc­ket so­ci­alt. Ge­men­skap är vik­tigt, sä­ger So­fie Ne­h­vo­nen.

Men fot­bol­len har även haft and­ra po­si­ti­va ef­fek­ter.

– Det har hjälpt mig med att vå­ga ta tag i mi­na räds­lor och vå­ga pro­va på nya sa­ker. Jag har ex­em­pel­vis läst in gym­na­si­et och ta­git mig fram­åt in­om för­e­ning­en.

Så små­ning­om fick

So­fie stör­re rol­ler och mer an­svar. Hon var dam­trä­na­re i ett par år och gick se­dan vi­da­re till att bli ti­man­ställd och blev i hös­tas verk­sam­hets­an­sva­rig för Ga­tans lag i Gö­te­borg. För­u­tom att sty­ra upp Ga­tans cup ar­be­tar hon med att hål­la kon­takt med Ga­tans lag Stock­holm och and­ra för­e­ning­ar, samt and­ra syss­lor som att tvät­ta väs­tar och bo­ka plan­ti­der.

Som le­da­re har hon fått ett an­nat per­spek­tiv.

– Det ger mig jät­te­myc­ket att få va­ra med från bör­jan med spe­lar­na. Man blir påmind om hur det var in­nan och jag vet ju själv hur det var där och hur jag måd­de. Det ska­par star­ka band och vi blir verk­li­gen som ett lag där al­la käm­par för sam­ma sak, sä­ger hon.

Fot­bol­len har hjälpt mig med att vå­ga ta tag i mi­na räds­lor och vå­ga pro­va på nya sa­ker. Jag har ex­em­pel­vis läst in gym­na­si­et och ta­git mig fram­åt in­om för­e­ning­en.

So­fie Ne­h­vo­nen

Verk­sam­hets­an­sva­rig för Ga­tans lag

Bild: Pet­ter Trens

Fot­bol­len hjälp­te So­fie Ne­h­vo­nen att ta sig ur sitt miss­bruk. Nu är hon verk­sam­hets­an­sva­rig för Ga­tans lag och hål­ler i trå­dar­na för ar­range­mang­et av fot­bollstur­ne­ring­en Ga­tans cup.

Bü­lent Ay­din spe­la­de en hel del fot­boll in­nan miss­bru­ket tog över. Nu är han till­ba­ka på pla­nen.

För­ra året del­tog 17 lag i Ga­tans cup – i år är siff­ran 26. Mat­cher­na spe­las med sju­man­na­lag och ing­en för­kun­skap krävs.

Bil­der: Pet­ter Trens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.