Mäkla­re: Bo­pri­ser­na vän­tas stå stil­la i år

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ce­ci­lia Oscars­son ce­ci­lia.oscars­[email protected]

Mäkla­re för­ut­spår stil­lastå­en­de pri­ser på bo­stads­mark­na­den un­der 2020, bå­de i Gö­te­borg och lan­det i stort. Och pro­gno­ser­na för Gö­te­borg är mer för­sik­ti­ga än för de and­ra stor­stä­der­na. Här tror ba­ra en ti­on­del på sti­gan­de pri­ser på bo­stads­rät­ter, jäm­fört med om­kring hälf­ten i bå­de Stock­holm och Mal­mö.

Sex av tio mäkla­re i Sve­ri­ge tror att bo­stads­pri­ser­na kom­mer att stå stil­la un­der näs­ta år. En li­ten an­del tror på sjun­kan­de pri­ser och tre av tio tror att de kom­mer att öka. Det vi­sar Fas­tig­hets­by­råns se­nas­te mäk­lar­pa­nel, där 461 mäkla­re fått sva­ra på frå­gor om lä­get på bo­stads­mark­na­den i si­na re­spek­ti­ve om­rå­den.

– De bru­kar ha gans­ka rätt. Det hän­vi­sas of­ta till att mäkla­re har an­led­ning att va­ra op­ti­mis­tis­ka när de tip­par om bo­stads­mark­na­dens fram­tid, men jag hål­ler in­te med. Det de öns­kar är att det ska ske fler af­fä­rer. Pris­ut­veck­ling­en är se­kun­där – de­ras le­ve­bröd är be­ro­en­de av att män­ni­skor har möj­lig­het att flyt­ta, sä­ger Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom på SBAB.

Sett till de tre stor­stads­re­gi­o­ner­na stic­ker Stor­gö­te­borg ut. Här tror ba­ra en dryg ti­on­del av mäk­lar­na som sva­rat på en­kä­ten att pri­ser­na på bo­stads­rät­ter kom­mer att öka näs­ta år, jäm­fört med hälf­ten i Stor-Mal­mö och Stor-Stock­holm. I mind­re or­ter hand­lar det om om­kring en fjär­de­del.

– Det man kan sä­ga om stor­stä­der kont­ra mind­re or­ter är att för­änd­ring­ar i bo­stads­po­li­ti­ken som kom­mit och som kom­ma skall på­ver­kar stor­stä­der­na mer. Rän­tan och amor­te­rings­kra­ven slår hår­da­re ef­tersom pri­ser­na är hög­re, sä­ger Clau­dia Wör­mann.

Hon in­stäm­mer i pa­ne­lens upp­fatt­ning om bo­stads­mark­na­dens fram­tid.

– Ja, jag hål­ler nog med om att vi kom­mer att få en stil­lastå­en­de till svagt ökan­de mark­nad. Med re­ser­va­tion för att om vi går in i en dju­pa­re låg­kon­junk­tur än vad som vän­tas så tror jag att pri­ser­na går ner, sä­ger Clau­dia Wör­mann. Hon fort­sät­ter:

– Det ba­se­rar jag på att man har vant sig vid amor­te­rings­kra­ven och kra­vet på kon­tan­tin­sats. Den pri­sju­ste­ring­en sked­de re­dan 2017. Un­der året som gått har vi sett att det va­rit myc­ket bo­stä­der till sa­lu men fram­ö­ver ser vi att ny­pro­duk­tio­nen kom­mer att mins­ka och där­med ock­så ut­bu­det. Sam­ti­digt kom­mer rän­tan att va­ra låg och det kom­mer att fin­nas stor an­led­ning att gö­ra af­fä­rer.

Alex­an­dra Jöns­son är mäkla­re på Fas­tig­hets­by­rån i Gö­te­borg. Hon har en te­o­ri om var­för det är be­tyd­ligt fär­re mäkla­re i Gö­te­borg som tror på sti­gan­de pri­ser jäm­fört med de and­ra stor­stä­der­na och ri­ket i stort.

– När den här en­kä­ten gick ut ha­de vi ett par må­na­der bakom oss där vi såg en svag ned­gång som jag tror sat­te käns­lan för 2020. Se­dan ska det ju sä­gas att det knappt är nå­gon som tror att pri­ser­na ska sjun­ka. Där stic­ker istäl­let Mal­mö ut, där en fjär­de­del tror på sjun­kan­de pri­ser. Men de har å and­ra si­dan haft stör­re upp­gång än vi har haft in­nan, sä­ger hon.

Själv tror hon på en nå­got mer po­si­tiv pris­ut­veck­ling i Gö­te­borg:

– Jag är li­te mer po­si­tiv än den ge­ne­rel­la Gö­te­borgs­mäk­la­ren. Jag tror på stil­lastå­en­de till svag stig­ning. Vi har bo­stads­brist och stor ef­ter­frå­gan på bo­stä­der. Sam­ti­digt är rän­te­bil­den fort­satt till­ta­lan­de för kö­pa­re, sä­ger Alex­an­dra Jöns­son.

Mäklar­pa­ne­len har även sva­rat på om bo­stads­mark­na­den är mest för­del­ak­tig för säl­jar­na el­ler kö­par­na un­der de se­nas­te åren. Måt­tet har ta­gits fram med en ska­la där 0 be­ty­der kö­pa­rens mark­nad och 10 säl­ja­rens. Sett till he­la ri­ket har mark­na­den lu­tat svagt åt kö­par­nas för­del med ett snitt på mel­lan 4 och 4,7 se­dan de­cem­ber 2017. Men det se­nas­te halv­å­ret har vå­gen tip­pat över och va­rit nå­got mer för­del­ak­tig för kö­par­na. I de­cem­ber låg snit­tet för ri­ket på 5,08.

I Gö­te­borg har ut­veck­ling­en sett un­ge­fär li­ka­dan ut, men kö­pa­ren har be­dömts ha nå­got star­ka­re för­del här än i he­la Sve­ri­ge och snit­tet har le­gat mel­lan 3,3 och 4,9. Först i ok­to­ber 2019 an­sågs säl­jar­na gyn­nas nå­got mer (5,42). I de­cem­ber ha­de pen­deln svängt till­ba­ka och snit­tet ham­na­de på 4,86.

– Jag kan tän­ka mig att man me­nar att det har va­rit många ob­jekt till sa­lu. Säl­ja­re har fått vän­ta på rätt pris och af­fä­rer har dra­git ut på ti­den. Men jag är in­te så sä­ker på att det kom­mer att se li­ka­dant ut näs­ta år. Om ut­bu­det mins­kar, vil­ket det ser ut att gö­ra, går det grad­vis över till att bli säl­ja­rens mark­nad, sä­ger Clau­dia Wör­mann.

– Om ex­em­pel­vis den som har sålt en bo­stad får svårt att hit­ta en ny, och fler sit­ter i sam­ma si­tu­a­tion, kan det lätt bli en hugg­sexa om de ob­jekt som kom­mer ut.

Säl­ja­re har fått vän­ta på rätt pris och af­fä­rer har dra­git ut på ti­den

Clau­dia Wör­mann bo­en­de­ek­o­nom, SBAB

Bild: Fred­rik Sand­berg

Sex av tio mäkla­re i Sve­ri­ge tror att bo­stads­pri­ser­na kom­mer att stå gans­ka stil­la un­der näs­ta år.

Bild: Klem­ner stu­dio

Alex­an­dra Jöns­son. Bild: Fas­tig­hets­by­rån

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.