Ord­krig es­ka­le­rar me­dan dö­de So­lei­ma­ni sörjs

Göteborgs-Posten - - Världen -

Hot och mot­hot hag­lar mel­lan Washing­ton och Te­he­ran me­dan den dö­da­de irans­ke topp­ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­nis hedras i Iran och Irak. Ame­ri­kans­ka ba­ser i Grö­na zo­nen i Bag­dad ut­sätts åter för bom­bar­de­mang.

Sent på sön­da­gen be­sköts stads­de­len Grö­na zo­nen i Iraks hu­vud­stad åter med ra­ke­ter. I den kraf­tigt be­fäs­ta stads­de­len lig­ger ame­ri­kans­ka mi­li­tär­ba­ser, myn­dig­hets­bygg­na­der och många am­bas­sa­der.

Det finns än­nu inga rap­por­ter om att nå­gon ska­dats av be­skjut­ning­en, rap­por­te­rar Reu­ters.

För­u­tom gra­nat­be­skjut­ning, som ock­så ut­för­des på lör­dags­kväl­len, har dö­dan­det i en ame­ri­kansk drö­na­r­at­tack av Qas­sem So­lei­ma­ni och le­dan­de ira­kis­ka mi­lis­män, än­nu in­te följts av nya strids­hand­ling­ar el­ler ve­der­gäll­nings­ak­tio­ner.

Bå­de So­lei­ma­nis hem­land Iran och Irak har ut­lyst tre da­gar av lands­sorg. Ti­o­tu­sen­tals, om in­te fler, föl­jer oli­ka ce­re­mo­ni­er när hans kis­ta vi­sas upp.

Oron för att fre­da­gens at­tack myn­nar ut i en okon­trol­ler­bar vålds­spi­ral i Mel­la­nöstern präg­lar om­värl­dens re­ak­tio­ner.

Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel, Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron och den brit­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern Bo­ris John­son sä­ger att de till­sam­mans ska ver­ka för att ”mins­ka spän­ning­ar­na” i Mel­la­nöstern, rap­por­te­rar AFP.

Upp­gif­ten kom­mer från Mer­kels ta­les­per­son, som sä­ger att för­bunds­kans­lern ta­lat i te­le­fon med kol­le­ger­na i Pa­ris och Lon­don.

Men me­dan ma­ning om lugn rik­tas till ak­tö­rer­na USA och Iran, så sva­rar de­ras le­da­re med löf­te om at­tac­ker och hämnd.

USA:s pre­si­dent Do­nald Trump skri­ver på Twit­ter att USA re­dan pe­kat ut mi­li­tä­ra mål i Iran:

”Låt det här va­ra en var­ning att om Iran slår till mot någ­ra ame­ri­ka­ner, el­ler ame­ri­kans­ka till­gång­ar, så har vi rik­tat in oss på 52 irans­ka plat­ser (som re­pre­sen­te­rar de 52 ame­ri­kans­ka giss­lan som togs av Iran för många år se­dan), någ­ra på väl­digt hög ni­vå och av vikt för iransk kul­tur”.

Irans ar­mé­chef Ab­dol­ra­him Mousa­vi av­fär­dar Trumps hot som ett för­sök att av­le­da världs­o­pi­ni­o­nen ”från den av­sky­vär­da och orätt­fär­di­ga hand­ling som de har gjort”.

”Trump är en ter­ro­rist i ko­stym. Han kom­mer väl­digt snart att lä­ra sig av histo­ri­en, ing­en kan be­seg­ra den sto­ra irans­ka na­tio­nen och kul­tu­ren”, skri­ver Irans in­for­ma­tions­mi­nis­ter Mo­ham­mad Ja­vad Aza­ri-Ja­hro­mi.

So­lei­ma­nis kropp för­des ti­digt på sön­dags­mor­go­nen till sta­den Ahvaz i syd­väst­ra Iran, en­ligt den halv­stat­li­ga ny­hets­by­rån Is­na. Där har ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor sam­lats för att sör­ja och hyl­la ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.