Ve­ne­zu­e­las op­po­si­tion ra­sar mot tal­mans­kupp

Göteborgs-Posten - - Världen -

En par­la­men­ta­risk kupp. Så be­skri­ver op­po­si­tio­nen i Ve­ne­zu­e­la sön­da­gens hän­del­ser i na­tional­för­sam­ling­en. Plöts­ligt var in­te op­po­si­tions­le­da­ren Ju­an Gu­aidó tal­man läng­re. En ri­val tog själv­mant på sig upp­dra­get un­der su­spek­ta om­stän­dig­he­ter.

Ve­ne­zu­e­las re­ge­ring, ledd av pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro, har spe­lat ut ett nytt drag mot op­po­si­tio­nen. Det till­kän­na­gavs på sön­da­gen att par­la­ments­le­da­mo­ten Lu­is Par­ra har ta­git över som tal­man.

Op­po­si­tio­nen ha­de räk­nat med att åter­väl­ja Gu­aidó till äm­be­tet. Men po­lis­styr­kor sat­te upp bar­ri­ka­der för att hind­ra Gu­aidó och and­ra op­po­si­tio­nel­la par­la­men­ta­ri­ker från att ta sig in till na­tional­för­sam­ling­en.

På bil­der syn­tes hur Gu­a­dió stång­a­des mot en vägg av sköl­dar ut­an att släp­pas ige­nom.

Po­li­sens age­ran­de in­ne­bar att an­tal när­va­ran­de le­da­mö­ter blev för få för att for­mellt kun­na be­slu­ta om en ny tal­man.

Det stop­pa­de in­te Par­ra från att lå­ta sig svä­ras in som tal­man. Med en mi­ni­ko­pia av Ve­ne­zu­e­las kon­sti­tu­tion i han­den rik­ta­de han sig via me­ga­fon till för­sam­ling­en, där det stund­tals var oro­ligt; en del op­po­si­tio­nel­la – och upp­rör­da – le­da­mö­ter var än­då på plats.

Par­ra ute­slöts ny­li­gen ur op­po­si­tions­par­ti­et Pri­me­ro Jus­ti­cia (Först rätt­vi­sa) på grund av kor­rup­tions­an­kla­gel­ser, som han för­ne­kar.

På Twit­ter kom­men­te­ra­de Gu­a­dió sön­da­gens hän­del­ser: ”I dag har de som hjälpt till att för­hind­ra den lag­li­ga in­stal­la­tio­nen av Ve­ne­zu­e­las par­la­ment om­vand­lat sig till dik­ta­tu­rens med­brotts­ling­ar och till dem som för­tryc­ker det ve­ne­zu­e­lans­ka fol­ket.”

I ja­nu­a­ri 2019 ut­ro­pa­de Gu­aidó sig själv till pre­si­dent. En­ligt ho­nom var om­va­let av Ma­du­ro till pre­si­dent­pos­ten 2018 in­te le­gi­timt på grund av val­fusk.

I en till­spet­sad makt­kamp bad Gu­aidó mi­li­tä­ren om hjälp att stör­ta Ma­du­ro, men blev in­te bön­hörd.

In­te hel­ler hans för­sök att få in mat och me­di­ci­ner till den nöd­li­dan­de be­folk­ning­en i det eko­no­miskt to­talt ha­ve­re­ra­de lan­det lyc­ka­des på grund av Ma­du­ro-tro­gen mi­li­tär och po­lis.

Gu­aidó har er­känts som in­te­rims­pre­si­dent av över 50 län­der, där­ibland USA, och in­ne­haft pos­ten som tal­man un­der det se­nast året. Men den allt mer auk­to­ri­tä­re Ma­du­ro kra­ma­re ba­ra hår­da­re om mak­ten – vil­ket sön­da­gens ut­veck­ling är ett kvit­to på.

Ma­ti­as De­lacro­ix Bild:

Den le­gi­ti­me tal­man­nen Ju­an Gu­aidó ne­kas till­trä­de till na­tional­för­sam­ling­en i Ca­racas där hans ri­val Ju­an Par­ra pas­sa­de på att ta över äm­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.