Värl­dens älds­ta fyll­de 117 i går

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ja­pan: Vän­ner och per­so­nal sam­la­des när Ka­ne Tana­ka på sön­da­gen fi­ra­de sin 117-års­dag på äldre­bo­en­det i Fu­ku­o­ka i söd­ra Ja­pan.

I mars 2019 be­kräf­ta­de Gu­in­ness re­kord­bok att Tana­ka är värl­dens älds­ta nu le­van­de män­ni­ska. Hon över­tog då ti­teln från lands­ma­nin­nan Chiyo Miy­a­ko som gått ur ti­den någ­ra må­na­der ti­di­ga­re. Äldst ge­nom ti­der­na var en­ligt Gu­in­ness re­kord­bok fran­sys­kan Je­an­ne Lou­i­se Cal­ment som vid sin död 1997 var 122 år gam­mal.

Ka­ne Tana­ka har ti­di­ga­re be­rät­tat att hon sti­ger upp kloc­kan sex var­je mor­gon, äls­kar bräd­spe­let Ot­hel­lo och för­dri­ver ti­den med att stu­de­ra ma­te­ma­tik. 117-års­da­gen fi­ra­des med tår­ta.

– Gott, sa­de Ka­ne Tana­ka ef­ter att ha ta­git förs­ta tug­gan.

– Jag vill ha mer. (TT-Reu­ters)

Ar­kiv­bild: Ta­ku­to Ka­ne­ko

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.