Nio su­per­ta­lang­er att hål­la koll på un­der 2020-ta­let

Ett stjärn­skott i Par­ma, en längd­hop­pa­re med VM-me­ri­ter och ett ra­dar­par i ishoc­key. Här är nio svens­ka id­rotts­ta­lang­er – al­la föd­da på 2000-ta­let – som kan slå ige­nom på all­var det­ta de­cen­ni­um.

Göteborgs-Posten - - Sport - Ing­e­la Ahl­berg

Ishoc­key Lucas Ray­mond 17 år, Frölun­da.

Var stor hjäl­te när Sve­ri­ge vann U18-VM för förs­ta gång­en, gjor­de tre mål i fi­na­len mot Ryss­land och av­gjor­de i för­läng­ning. Vän­tas gå topp 5 i årets NHL-draft. Var med och tog brons i Ju­ni­or-VM i Tjec­ki­en.

Ishoc­key Alex­an­der Holtz 17 år, Djur­går­den.

Ray­monds va­pen­dra­ga­re i ju­ni­or­lands­la­get och en av hjäl­tar­na i U18-VM i vå­ras. Vän­tas gå topp 5 i årets NHL-draft. Var med och tog brons i Ju­ni­or-VM i Tjec­ki­en.

Golf Ju­lia Eng­ström 19, Rin­ge­näs.

Gjor­de Eu­ro­pa­tour­de­but re­dan som 13-åring, i Helsing­borg Open. Blev den yngs­ta, 15 år, att vin­na Brit­tis­ka ama­tör­mäs­ter­ska­pen vil­ket gav hen­ne en plats i ma­jor­täv­ling­ar­na US Open, Bri­tish Open och Evi­an Cham­pi­ons­hip 2016. Blev årets roo­kie på Eu­ro­pa­tou­ren 2018 då hon var 17:e to­talt. Vann en täv­ling i Eu­ro­pa­tou­rens un­der­tour 2018. Var ny­li­gen nä­ra förs­ta se­gern på Eu­ro­pa­tou­ren, men tap­pa­de en sjuslags­led­ning sista run­dan i Kenya och slu­ta­de trea.

Al­pint Sa­ra Rask 19 år, Sol­len­tu­na.

Täv­lar i sla­lom och stor­sla­lom. Världs­cup­de­bu­te­ra­de i ja­nu­a­ri, i sla­lom, och fick även star­ta i för­ra årets förs­ta sla­lom­täv­ling i Le­vi, där hon in­te kva­li­fi­ce­ra­de sig till and­ra åket. Har va­rit sexa re­spek­ti­ve åt­ta i sla­lom i ju­ni­or-VM de två se­nas­te åren. Tog två ra­ka seg­rar i stor­sla­lom i Eu­ro­pacu­pen i no­vem­ber.

Ski­dor To­ve Erics­son 16 år, Stockvik.

Gör sin förs­ta sä­song på ju­ni­or­ni­vå och i pre­miä­ren i Gäl­li­va­re kom hon tvåa på 10 km (k), fem­ma på 5 km (f) och fy­ra i sprint. Det­ta i in­ter­na­tio­nell kon­kur­rens och mot åka­re som är tre år äld­re. Följ­de se­dan upp det med två andra­plat­ser i Id­re i sprint och 10 km (f) den se­nas­te hel­gen. Gjor­de sig ett namn re­dan som tolvå­ring då hon ba­ra var 23 se­kun­der ef­ter Char­lot­te Kal­la i ett ter­räng­lopp i Sundsvall, och kom trea i täv­ling­en.

Fot­boll De­jan Ku­lu­sev­ski 19 år, Par­ma.

Bör­ja­de spe­la fot­boll i Brom­ma­poj­kar­na som sex­å­ring. Läm­na­de som 16-åring för ett ung­doms­kon­trakt i Ata­lan­ta. A-lags­de­bu­ten sked­de i ja­nu­a­ri för­ra året. I som­ras lå­na­des han ut till Par­ma där han va­rit or­di­na­rie i höst och ryk­tas nu till än­nu stör­re klub­bar. Har spe­lat i ung­doms­lands­lag bå­de för Sve­ri­ge och för Nord­ma­ke­do­ni­en, men val­de Sve­ri­ge 2017. Fick de­bu­te­ra i A-lands­la­get i den sista EM-kval­mat­chen mot Färö­ar­na i no­vem­ber och är hög­ak­tu­ell för EM i som­mar. Är en väns­ter­fo­tad of­fen­siv mitt­fäl­ta­re el­ler an­fal­la­re.

Fot­boll Han­na Ben­ni­son 17 år, Ro­sen­gård.

Mitt­fäl­ta­ren de­bu­te­ra­de i da­mall­svens­kan i fjol och fick sitt ge­nom­brott i Ro­sen­gård ifjol (18 mat­cher och tre mål), och var med och tog SM-guld. Togs ut i A-lands­la­get för förs­ta gång­en i ok­to­ber och fick se­dan de­bu­te­ra i lands­kam­pen mot USA i no­vem­ber då hon byt­tes in i and­ra halv­lek och spe­la­de fram till ett mål i 2–3-för­lus­ten.

Sim­ning Ro­bin Han­son 18 år, Spår­vä­gen.

Tog guld på ju­ni­or-EM och sil­ver på JVM i som­ras på 200 me­ter fritt. No­sar re­dan på An­ders Hol­mertz 27 år gam­la svens­ka re­kord. Har kla­rat den in­ter­na­tio­nel­la kval­grän­sen till OS i som­mar och vän­tas bli ut­ta­gen av SOK. Del­tog i kort­ba­ne-EM i Glas­gow i de­cem­ber.

Ar­kiv­bild: Pel­le Bör­jes­son

Ar­kiv­bild: Gö­ran Sö­derqvist

Ar­kiv­bild: Si­mon Haste­gård

Ar­kiv­bild: Klas Rock­berg

Ar­kiv­bild: Jes­si­ca Gow

Ar­kiv­bild: Jo­han Nils­son

Ar­kiv­bild: Lars Erics­son

Ar­kiv­bild: Fred­rik Sand­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.