Irak vill kas­ta ut USA

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Grim Berglund och Lars Pe­der­sen

Iraks par­la­ment har an­ta­git en re­so­lu­tion som krä­ver att re­ge­ring­en av­lägs­nar den USA-led­da ko­a­li­tio­nen från lan­det. Även svens­ka sol­da­ter finns med i Irak, och den svens­ka re­ge­ring­en av­vak­tar nu in­struk­tio­ner.

Iraks par­la­ment har an­ta­git en re­so­lu­tion med kra­vet att re­ge­ring­en av­lägs­nar den USA-led­da ko­a­li­tio­nen från lan­det. USA kan ha bom­bat sig ut ur Irak, sä­ger en ex­pert till TT.

När par­la­men­tet sam­la­des på sön­da­gen i en ex­train­satt ses­sion kräv­de Iran­vän­li­ga le­da­mö­ter en om­röst­ning om att kas­ta ut USA:s mi­li­tär från lan­det.

Bak­grun­den är fre­da­gens ame­ri­kans­ka drö­na­r­at­tack nä­ra hu­vud­sta­den Bag­dad, där den irans­ke topp­ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni dö­da­des till­sam­mans med den ton­gi­van­de ira­kis­ke mi­lis­le­da­ren Abu Mah­di al-Mu­han­dis.

En­ligt re­so­lu­tio­nen ska re­ge­ring­en sä­ker­stäl­la att de ut­länds­ka styr­kor­na in­te läng­re får ut­nytt­ja Iraks mark, luft och vat­ten, rap­por­te­rar AFP.

USA be­kla­ga­de ut­fal­let av par­la­ments­om­röst­ning­en. I ett ut­ta­lan­de från ame­ri­kans­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet upp­ma­nas Iraks le­da­re att ta hän­syn till eko­no­miskt sam­ar­be­te, sä­ker­hets­frå­gor och USA in­sats för att stop­pa ter­ror­rö­rel­sen IS.

Jan Hal­len­berg, forsk­nings­le­da­re på Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet, kal­lar re­so­lu­tio­nen en vil­je­in­rikt­ning som Iraks pre­miär­mi­nis­ter mås­te ge­nom­fö­ra.

– Pre­miär­mi­nis­tern mås­te nu för­hand­la med USA un­der vil­ka for­mer det ska ske, sä­ger han.

Till skill­nad från la­gar är par­la­men­ta­ris­ka re­so­lu­tio­ner in­te bin­dan­de för re­ge­ring­en. Men den här kom­mer san­no­likt att be­ak­tas, skri­ver Reu­ters, ef­tersom pre­miär­mi­nis­ter Adil Abd al-Mah­di har bett par­la­men­tet att rös­ta emot ut­ländsk mi­li­tär när­va­ro i lan­det.

– Trots de in­ter­na och ex­ter­na svå­rig­he­ter som vi kan stå in­för, är det­ta prin­ci­piellt och prak­tiskt bäst för Irak, har han sagt.

Hal­len­berg kon­sta­te­rar att Iran och USA har be­dri­vit ett lå­gin­ten­sivt prox­y­krig (krig via om­bud) på ira­kiskt ter­ri­to­ri­um.

– Det är en un­der­lå­ten­het, ja, en för­akt­full­het mot den ira­kis­ka su­ve­rä­ni­te­ten, sä­ger han och an­ser att den se­nas­te vec­kans ut­veck­ling är ”egen­dom­lig”, med pro­i­rans­ka de­mon­stran­ter som går till an­grepp mot USA:s am­bas­sad, följt av drö­na­r­at­tac­ken i Bag­dad.

Dö­dan­det av So­lei­ma­nai stöt­tar de kraf­ter som va­rit emot en ame­ri­kansk när­va­ro i Irak, på­pe­kar Jan Hal­len­berg.

Har pre­si­dent Do­nald Trump bom­bat sig ut ur Irak?

– Det är en hel del som ta­lar för det, det är ett be­ty­dan­de steg i den rikt­ning­en.

Ef­ter den död­li­ga ame­ri­kans­ka at­tac­ken har nor­malt ri­va­li­se­ran­de shi­i­tis­ka le­da­re på ett ovan­ligt vis slu­tit upp bakom kra­vet på att USA:s mi­li­tär mås­te ut ur Irak.

– Vi har vå­ra eg­na styr­kor som är ka­pab­la att skyd­da lan­det, sä­ger Am­mar al-Shib­li, en shi­i­tisk par­la­ments­le­da­mot som sit­ter i par­la­men­tets ut­skott för rätts­li­ga frå­gor.

USA har – in­bju­det av den ira­kis­ka re­ge­ring­en – va­rit en del av den in­ter­na­tio­nel­la mi­li­tär­ko­a­li­tion som för­hind­rat IS från att eta­ble­ra sig i lan­det. Trots den mång­å­ri­ga fi­ent­lig­he­ten mel­lan USA och Iran har Iran­stödd mi­lis och ame­ri­kans­ka sol­da­ter sla­gits till­sam­mans un­der Iraks krig 2014–2017 mot IS.

USA har om­kring 5 200 sol­da­ter kvar i Irak, de fles­ta av i egen­skap av råd­gi­va­re.

Vad skul­le ett ame­ri­kanskt till­ba­kadra­gan­de in­ne­bä­ra?

– Det ökar in­sta­bi­li­te­ten i Irak i all­män­het. Men det ökar ock­så ris­ken för att IS får ny kraft, sva­rar Jan Hal­len­berg med tan­ke på att det finns hund­ra­tals män i Sy­ri­en och i Irak som är be­red­da att åter­upp­ta IS-ter­rorn.

– Om USA läm­nar Irak så blir dess­utom Irans in­fly­tan­de än stör­re i Irak. Ira­ni­er­na har om­fat­tan­de kopp­ling­ar till shi­amus­lims­ka grup­per i Irak.

Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Ann Lin­de (S) kom­men­te­rar be­slu­tet i Iraks par­la­ment: ”Den svens­ka när­va­ron i Irak grun­dar sig på en in­bju­dan från Iraks re­ge­ring. Sve­ri­ges re­ge­ring av­vak­tar en of­fi­ci­ell kom­mu­ni­ka­tion från Irak för att bätt­re för­stå in­ne­bör­den av be­slu­tet i par­la­men­tet. Be­ho­vet av in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te kvar­står för att be­käm­pa Daesh (IS) som på nytt bli­vit allt mer ak­tivt un­der de se­nas­te må­na­der­na i Irak.”

På sön­da­gen blev det ock­så känt att Iraks ut­ri­kes­de­par­te­ment skri­vit brev till FN:s sä­ker­hets­råd, där rå­det upp­ma­nas att för­dö­ma ”mor­det” på Qas­sem So­lei­ma­ni.

Ar­kiv­bild: Ka­rim Ka­dim

Iran­lo­ja­la le­da­mö­ter i Iraks par­la­ment vill kas­ta ut USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.