Her­mans­son hyl­las från al­la håll för jobb­va­let

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Ef­ter två da­gar på job­bet på Re­no­va har hyll­ning­ar­na ram­lat in från al­la möj­li­ga håll: Alice Te­o­do­re­scu Måwe och Ag­nes Wold.

– Otip­pat, men man får väl tac­ka, sä­ger Her­mans­son själv.

På lör­dags­mor­go­nen la­de Ann-So­fie Her­mans­son ut en ar­ti­kel med ru­bri­ken ”Ti­di­ga­re top­po­li­ti­kerns nya jobb – tar hand om gö­te­bor­gar­nas so­por” från SVT på Twit­ter.

”Vil­ken fö­re­bild du är!” kom­men­te­ra­de Alice Te­o­do­re­scu Måwe.

”Du är top­pen”, skrev Ag­nes Wold.

Fler var in­ne på sam­ma spår. Att en ti­di­ga­re top­po­li­ti­ker tar ett van­ligt jobb väc­ker up­pen­bar­li­gen re­spekt.

Ann-So­fie Her­mans­son tyc­ker

in­te att det är sär­skilt dra­ma­tiskt. Hon ha­de re­dan ett C-kör­kort och be­hö­ver för­sör­ja sig.

– Det är ju gans­ka kört po­li­tiskt en stund, vad gör jag då? Det var den när­mas­te lös­ning­en för mig helt en­kelt. Så det är in­te så kons­tigt. Och jag har sak­nat kol­le­gor och ru­ti­ner. De fles­ta av oss mår gott av att job­ba, sä­ger hon.

Folk kanske har upp­fatt­ning­en att ti­di­ga­re po­li­ti­ker hell­re le­ver på fall­skär­mar än tar ett van­ligt jobb?

– Ja, fast nå­got så­dant hel­gon är jag in­te. Jag har haft er­sätt­ning i nio må­na­der. Nu är den slut.

Ann-So­fie Her­mans­son var grupple­da­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i kom­mun­sty­rel­sen fram till vå­ras, då hon pe­ta­des av par­ti­et. Se­dan dess har hon kom­plet­te­rat sitt last­bilskör­kort med ett yr­kes­för­ar­be­vis och sökt jobb.

Den 2 ja­nu­a­ri gjor­de hon sin förs­ta ar­bets­dag på Re­no­va. De två förs­ta da­gar­na har in­ne­hål­lit in­tro­duk­tion.

– Vi åk­te runt i Björ­lan­da. Jag kan väl er­kän­na att jag är rätt mör i krop­pen. Man hop­par ut och in i den där bi­len ett an­tal gång­er.

Hur har det va­rit?

– Jag fick ett väl­digt jus­te mot­ta­gan­de och man får lä­ra sig så gott man kan. Man är in­te proffs från bör­jan.

Just ar­bets­kam­ra­ter och

jar­gong­en på job­bet är nå­got hon sak­nat.

– Det är det jag läng­tat ef­ter med ett nytt jobb. Ar­bets­kam­ra­ter, folk man kan slänga käft med li­te så där som man ba­ra gör på en ar­bets­plats. Det har va­rit väl­digt ro­ligt.

Fram till lunch den förs­ta ar­bets­da­gen ha­de Gusta­vo Galin­do, som in­tro­du­ce­ra­de hen­ne i job­bet, ing­en aning om vem han job­ba­de med.

– Det var skönt att bör­ja med nå­gon som in­te har för­ut­fat­ta­de me­ning­ar och man kan pra­ta om an­nat. Vi pra­ta­de om allt möj­ligt. Gud, mi­li­tä­ren och mc-kör­kort. Det rul­la­de igång bra, sä­ger Ann-So­fie Her­mans­son.

När ar­bets­da­gen var

över tog Gusta­vo en bild och gjor­de en upp­da­te­ring på Fa­ce­book, där han hyl­la­de Ann-So­fie Her­mans­son.

– Hon är en un­der­bar män­ni­ska. Jag ha­de gär­na job­bat med hen­ne he­la li­vet, sä­ger han.

Bild: Gusta­vo Galin­do

Gusta­vo Galin­do in­tro­du­ce­ra­de Ann-So­fie Her­mans­son i job­bet un­der de förs­ta två da­gar­na på Re­no­va. ”Hon är en un­der­bar män­ni­ska”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.