Tre ame­ri­ka­ner dö­da­de i at­tack mot bas i Kenya

Göteborgs-Posten - - Världen -

Terrorgrup­pen al-Sha­baab gick i sön­dags­gry­ning­en till an­grepp mot en mi­li­tär­bas i Kenya som an­vänds av bå­de ame­ri­kans­ka och keny­ans­ka styr­kor. En ame­ri­kansk sol­dat och två kon­trakt­san­ställ­da dö­da­des.

USA:s mi­li­tä­ra hög­kvar­ter i Afri­ka, Afri­com, be­kräf­tar att tre ame­ri­ka­ner dö­dats i at­tac­ken mot den mi­li­tä­ra flyg­plat­sen Man­da Bay i Lamu, nä­ra grän­sen till So­ma­lia.

Yt­ter­li­ga­re två ame­ri­kans­ka med­bor­ga­re som ar­be­tar för det ame­ri­kans­ka för­svars­de­par­te­men­tet ska­da­des i at­tac­ken. ”Till­stån­det är sta­bilt för de ska­da­de, de kom­mer nu att för­flyt­tas”, skri­ver Afri­com i ett ut­ta­lan­de.

En­ligt den keny­ans­ke ar­mé­ta­les­per­so­nen Paul Nju­gu­na in­led­des at­tac­ken kloc­kan 5.30 lo­kal tid.

– In­träng­nings­för­sö­ket slogs fram­gångs­rikt till­ba­ka. Fy­ra ter­ro­ris­ters krop­par har hit­tats än så länge.

I ett ut­ta­lan­de tar al-Sha­baab på sig at­tac­ken och skri­ver att rö­rel­sen ”fram­gångs­rikt stor­mat den starkt be­fäs­ta mi­li­tär­ba­sen och nu har ta­git kon­troll över en del av ba­sen”, ett påt­stå­en­de som för­ne­kas av bå­de ame­ri­kansk mi­li­tär och av Kenya.

I ja­nu­a­ri för­ra året dö­da­des 21 per­so­ner när al-Sha­baab ge­nom­för­de en at­tack mot ett ho­tell i den keny­ans­ka hu­vud­sta­den Nai­ro­bi.

Grup­pen har si­na röt­ter i grann­lan­det So­ma­lia, men keny­ansk mi­li­tär har se­dan 2011 del­ta­git i kam­pen mot al-Sha­baab, nå­got som gjort Kenya till mål­tav­la för grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.