Jo­sefson (M): Det har lö­nat sig att va­ra po­pu­list

För Mo­de­ra­ter­na blev frå­gan om Väst­län­ken så svår att den led­de till splitt­ring. I va­let 2018 ra­sa­de väl­jar­stö­det. Än­då kun­de en M-ledd al­li­ans ta över sty­ret. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ax­el Jo­sefson (M) ger sin syn på frå­gan som sänk­te par­ti­et.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Ro­senlunds­ka­na­len är om­gär­dad av plank. In­nan­för dem finns den grop som av Väst­länks­mot­stån­dar­na be­skri­vits som så stor att en Stena­fär­ja får plats där.

Bi­lar­na får ta en om­väg, men en li­ten bro ser till att cy­klis­ter och gång­tra­fi­kan­ter tar sig över ka­na­len.

– Krigs­bro 2, sä­ger Ax­el Jo­sefson och kli­ver upp på räc­ket för att få en skymt av gro­pen.

Han gjor­de lum­pen som in­gen­jörs­sol­dat och kon­sta­te­rar att bron kom­mer att hål­la un­der bygg­ti­den.

– När man byg­ger den i tre sek­tio­ner så kla­rar den en strids­vagn.

Om man ska pe­ka ut en frå­ga – el­ler till och med en en­skild plats – som gjor­de att Mo­de­ra­ter­na i Gö­te­borg föll ihop som par­ti­et gjor­de i 2018 års val så är det här.

Re­dan in­för va­let 2014 tog Mar­tin Wann­holt, som då var Mo­de­ra­ter­nas kom­mu­nal­råd med an­svar för tra­fik­frå­gor, av­stånd från Väst­län­ken i en de­battar­ti­kel i GP. I va­let 2018 fron­ta­de han ut­ma­nar­par­ti­et De­mo­kra­ter­na, med Väst­län­ken som hu­vud­frå­ga och ”den onö­di­ga om­vä­gen via Ha­ga” som en ex­tra lad­dad aspekt.

Men för att hit­ta he­la för­kla­ring­en till Mo­de­ra­ter­nas fal­lan­de stöd i sta­den be­hö­ver man bac­ka än­nu läng­re till­ba­ka, me­nar Ax­el Jo­sefson.

– Det star­ta­de med in­fö­ran­det av det väst­svens­ka pa­ke­tet och hur det ut­for­ma­des.

Han sä­ger att ac­cep­tan­sen för träng­selskat­ten var låg bland mo­de­ratväl­jar­na.

– Vi om någ­ra har vär­nat om med­bor­gar­nas peng­ar och att då läg­ga på ex­tra på­la­gor rik­ta­de mot spe­ci­fi­ka grup­per, bil­bur­na som nog ock­så i stor ut­sträck­ning rös­ta­de på oss, där bör­ja­de vi ta stryk.

Folk­i­ni­ti­a­ti­vet som led­de fram till en folk­om­röst­ning gjor­de in­te sa­ken lät­ta­re. Me­dan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de emot att släp­pa fram folk­om­röst­ning­en val­de Mo­de­ra­ter­na att rös­ta för att den skul­le ge­nom­fö­ras.

Så här i ef­ter­hand, var det rätt el­ler fel?

– Jag tror att vi ha­de fått en stor svek­de­batt om vi in­te gjort det. Vi var oro­li­ga för att vi tyck­te att frå­ge­ställ­ning­en var då­lig – li­te på sam­ma sätt som i Brex­it, där man in­te vet vad ett nej in­ne­bär el­ler hur det ska han­te­ras. Vi ha­de ing­et svar på hur vi skul­le re­a­li­se­ra ett nej när vi gick in i folk­om­röst­ning­en.

Ef­ter folk­om­röst­ning­en, som tyd­ligt sa nej till träng­selskatt, följ­de en ut­red­ning som kom fram till att det in­te fanns någ­ra bätt­re al­ter­na­tiv. Träng­selskat­ten blev kvar. Sve­ket var ett fak­tum.

– Se­dan för­des det miss­nö­jet på ett skick­ligt sätt över till Väst­län­ken, som le­gat i fo­kus se­dan dess, sä­ger Ax­el Jo­sefson.

Var­för har det va­rit så svårt för er att för­kla­ra för de bil­bur­na väl­jar­na att det finns en nyt­ta med pa­ke­tet?

– Jag tror grun­dor­sa­ken är att de in­te ser den di­rek­ta nyt­tan för dem själ­va. Vi pra­tar om nyt­tor ut­i­från en sam­hälls­nyt­ta, att vi kan bli stör­re och att fler kan re­sa hit el­ler pend­la ut. Men de ser ba­ra avin som kom­mer från Tra­fik­ver­ket och tän­ker ”jag åker in­te tåg i dag, jag kom­mer in­te att åka tåg i mor­gon”. Jag tror många ser det på det sät­tet.

Åren mel­lan de två se­nas­te va­let var en job­big tid för Mo­de­ra­ter­na i Gö­te­borg. Mar­tin Wann­holt blev ute­slu­ten, men satt kvar i kom­mun­full­mäk­ti­ge och som kom­mu­nal­råd. På di­striktskon­gres­sen vå­ren 2015 stod stri­den om Väst­län­ken och om Wann­holt in­för öp­pen ri­då.

Ef­ter kon­gres­sen läm­na­de be­svik­na med­lem­mar par­ti­et. Många av dem åter­vän­de till po­li­ti­ken ett par år se­na­re, fast då i De­mo­kra­ter­na. Att de tog med sig en stor del av rös­ter­na vi­sa­de sig i va­let 2018.

Trots hår­da ord och att en vik­tig frå­ga som de­la­de dem fanns det de som trod­de att De­mo­kra­ter­na skul­le in­gå i nå­gon form av sam­ar­be­te med al­li­an­sen, för att säk­ra ett makt­skif­te ef­ter va­let. En stor del av det nya par­ti­ets fö­re­trä­da­re var ju trots allt ut­ta­lat bor­ger­li­ga.

Så blev det in­te. Mar­tin Wann­holt har vid fle­ra till­fäl­len ta­lat om att al­li­an­sen in­te var in­tres­se­ra­de och att De­mo­kra­ter­na mer el­ler mind­re av­vi­sa­des.

Var det så?

– Nej, så var det in­te rik­tigt. Till att bör­ja med var det svårt att få till ett mö­te med

De ser avin från Tra­fik­ver­ket och tän­ker ’jag åker in­te tåg i dag, jag kom­mer in­te att åka tåg i mor­gon’

Mar­tin över hu­vud ta­get. Min bild är att de in­te var sär­skilt in­tres­se­ra­de av att för­hand­la. I så fall ha­de de väl fort­satt för­hand­ling­ar­na. Nu träf­fa­des vi en el­ler två gång­er, se­dan gick de ut med ett press­med­de­lan­de om att de av­bröt för­hand­ling­ar­na. Vad tän­ker du om det?

– Jag blev in­te för­vå­nad. Dels hand­la­de det om Väst­länks­frå­gan, där vi in­te vil­le gå dem till mö­tes. Se­dan vet jag in­te om de vill va­ra ett par­ti som vill sit­ta i ett sty­re och ta an­svar och fö­ra sa­ker och ting fram­åt. El­ler om de mer ser sig som ett po­pu­list­par­ti som dri­ver oli­ka pub­li­ka frå­gor. Det är väl en re­sa det par­ti­et mås­te gö­ra.

Hur myc­ket på­ver­kas era re­la­tio­ner till De­mo­kra­ter­na av per­son­ke­min mel­lan dig och Mar­tin Wann­holt?

– Det är klart att till viss del har per­so­nen be­ty­del­se. Sam­ti­digt mås­te man ju kun­na se över det. Jag har inga am­bi­tio­ner med att va­ra bäs­ta kom­pis med de grupple­da­re vi sam­ar­be­tar med. Vi är pro­fes­sio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­ner, vi mås­te kun­na sam­ar­be­ta oak­tat att vi har oli­ka per­son­lig­he­ter. Så jag ser in­te det som den sto­ra frå­gan här. Jag tror sna­ra­re att det hand­lar om hur man vill pro­fi­le­ra sitt par­ti, och vad man tror att man tjä­nar på.

Ett re­so­ne­mang om arenafrå­gan il­lu­stre­rar yt­ter­li­ga­re hur han ser på svå­rig­he­ter­na att för­hand­la och kom­ma över­ens med De­mo­kra­ter­na.

– Jag tror att det finns ett in­tres­se hos dem att in­te kom­ma över­ens. De be­hö­ver en frå­ga. Nu för­svann lin­ba­nan, så då kanske de le­tar ef­ter en an­nan frå­ga att dri­va. De har sett att det lö­nar sig att va­ra ett yt­ter­lig­hets­par­ti, att va­ra po­pu­list. De par­ti­er som har ta­git an­svar har bli­vit mind­re.

Att de eta­ble­ra­de par­ti­er­na tap­par mark är in­te unikt för Gö­te­borg. El­ler ens Sve­ri­ge, sna­ra­re är det en våg vi ser över he­la Eu­ro­pa.

Ett par sa­ker som stic­ker ut i Gö­te­borg är att väl­jar­na, en­ligt SOM-in­sti­tu­tets un­der­sök­ning­ar, ran­kar in­fra­struk­tur som den vik­ti­gas­te po­li­tis­ka frå­gan, vil­ket är ovan­ligt. Samt att väl­jar­na har läg­re för­tro­en­de för de lo­ka­la po­li­ti­ker­na är för riks­po­li­ti­ker­na, ock­så det bry­ter mot det van­li­ga mönst­ret.

Ax­el Jo­sefson sä­ger att han fun­de­rat myc­ket på hur man ska lyc­kas åter­få för­tro­en­det. Som han ser det är det vik­ti­ga att vi­sa att man kla­rar av att hål­la ihop och sty­ra sta­den – och sam­ti­digt va­ra ly­hörd för det gö­te­bor­gar­na fak­tiskt vill.

En kne­pig ek­va­tion för ett sty­re som har 29 pro­cent av väl­jar­na bakom sig.

– Vi har en ut­ma­ning på så sätt att vi för­sö­ker verk­stäl­la vå­ra vallöf­ten – sam­ti­digt mås­te vi in­se att vi in­te fick sär­skilt myc­ket stöd för det i va­let. Där­för mås­te vi va­ra ly­hör­da. Det får in­te bli så att vi tok­kör i en rikt­ning som in­te ef­ter­frå­gas av gö­te­bor­gar­na. Där är en ba­lans­gång som vi be­hö­ver gå och där vi be­hö­ver öpp­na för kom­pro­mis­ser och sam­ar­be­ten med de and­ra par­ti­er­na.

”Krigs­bro 2”, kon­sta­te­rar Ax­el Jo­sefson (M) som gjor­de lum­pen som in­gen­jörs­sol­dat. ”Den kom­mer att hål­la, när man har tre sek­tio­ner kan den bä­ra en strids­vagn.”

Bild: An­ders Ylan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.