Fem år se­dan terror­då­det mot Char­lie Heb­do i Pa­ris

Göteborgs-Posten - - Världen - Han­na Rydén han­na.ry­[email protected]

För ex­akt fem år se­dan in­träf­fa­de ter­ror­at­tac­ken mot tid­skrif­ten Char­lie Heb­do i Pa­ris. En stor del av re­dak­tio­nen mör­da­des. I vår star­tar den om­fat­tan­de rät­te­gång­en i fal­let.

Frank­ri­ke är ett land som drab­bats hårt av terror­dåd de se­nas­te åren. In­te minst var 2015 ett tungt år då 147 per­so­ner dö­da­des i oli­ka at­tac­ker. Den 7 ja­nu­a­ri det året stor­ma­de brö­der­na Kou­achi – som se­dan dö­da­des av po­li­sen – den sa­ti­ris­ka vec­ko­tid­ning­en Char­lie Heb­dos re­dak­tion i Pa­ris och sköt ihjäl tolv per­so­ner och yt­ter­li­ga­re el­va per­so­ner ska­da­des.

Död­skjut­ning­en var en re­spons på att tid­skrif­ten vid ett fler­tal gång­er pub­li­ce­rat bild­sa­tir fö­re­stäl­lan­de pro­fe­ten Mu­ham­med. Då­det led­de till sto­ra ma­ni­fes­ta­tio­ner mot våld och för ytt­ran­de­fri­het och slag­or­det ”Je su­is Char­lie” spreds snabbt ut­an­för Frank­ri­kes grän­ser.

Char­lie Heb­do-at­ten­ta­tet skil­jer sig från and­ra terror­dåd av två skäl, en­ligt Tho­mas Re­nard, bel­gisk ter­ror­fors­ka­re vid tan­kes­med­jan Eg­mont In­sti­tu­te i Brys­sel. En del hand­lar om att at­tac­ken rik­ta­des mot en spe­ci­fik ci­vil in­sti­tu­tion, i det här fal­let en tid­nings­re­dak­tion. Ter­ro­ris­ter­nas tak­tik är an­nars att rik­ta in sig på an­ting­en oskyd­da­de ci­vi­la el­ler brotts­be­käm­pan­de fö­re­trä­da­re som po­li­ser el­ler mi­li­tä­rer.

– Det and­ra som ut­mär­ker den här at­tac­ken var att gär­nings­män­nen häv­da­de att de age­ra­de på upp­drag av al-Qai­da på Ara­bis­ka halvön. De fles­ta av de at­ten­tat som följ­de ef­teråt påstods ha va­rit på upp­drag av isla­mis­ka sta­ten (IS). Där­med kan man till viss del sä­ga att Char­lie Heb­do-at­tac­ken var slu­tet på den ji­ha­dism som do­mi­ne­rats av al-Qai­da och den lång­va­ri­ga fej­den över Mu­ham­me­d­ka­ri­ka­ty­rer­na, sä­ger Tho­mas Re­nard.

Da­gen ef­ter Char­lie Heb­do-at­tac­ken mör­da­de Ame­dy Cou­li­ba­ly en po­lis i en Pa­ris­för­ort in­nan han gick till at­tack mot kos­her­bu­ti­ken Hy­per Casher. Där dö­da­de han fy­ra i giss­lan in­nan po­lis gjor­de slut på ho­nom.

Cou­li­ba­ly påstod sig age­ra i isla­mis­ka sta­tens namn och var där­med en re­pre­sen­tant för den nya vå­gen av vålds­be­ja­kan­de isla­mism.

Om någ­ra må­na­der star­tar rät­te­gång­en i de här fal­len. Pro­ces­sen kör igång den 4 maj och be­räk­nas på­gå till den 10 ju­li. Fjor­ton per­so­ner ställs in­för rät­ta.

– Det rör sig om långa och kom­pli­ce­ra­de utred­ning­ar. Det är många in­di­vi­der som är in­blan­da­de och det har in­ter­na­tio­nel­la för­gre­ning­ar, sä­ger Tho­mas Re­nard om var­för det tar lång tid in­nan den här ty­pen av fall når dom­sto­len.

Frank­ri­ke har ge­nom­fört ett an­tal rät­te­gång­ar i ter­ror­mål de se­nas­te åren, fram­för allt har det hand­lat om frans­ka IS-kri­ga­re. I hös­tas hölls även rät­te­gång­en i fal­let om den miss­lyc­ka­de bil­bomb­s­at­tac­ken mot ka­te­dra­len Not­re-Da­me i Pa­ris 2016.

Char­lie Heb­do-fal­let blir den förs­ta rät­te­gång­en se­dan 2015 som rör en stör­re ter­ror­at­tack där gär­nings­män­nen lyc­kats med sitt mål. Den kom­mer att föl­jas av fle­ra and­ra rät­te­gång­ar, där­ibland de sex sam­ord­na­de at­tac­ker­na i Pa­ris den 13 no­vem­ber 2015, som tog li­vet av 130 män­ni­skor.

Pa­ri­sat­ten­ta­ten un­der 2015 var om­fat­tan­de och hör till un­dan­ta­gen, en­ligt Tho­mas Re­nard. Desto van­li­ga­re är små­ska­li­ga at­tac­ker ge­nom­för­da av en en­sam ak­tör. Frank­ri­ke har haft fle­ra så­da­na in­ci­den­ter de se­nas­te åren. Så sent som i för­ra vec­kan dö­da­des en per­son och två ska­da­des av en man som gick till at­tack med kniv i Vil­le­juif i söd­ra Pa­ris. Po­lis sköt ihjäl gär­nings­man­nen som ska ha haft do­ku­ment från al-Qai­da och IS i sitt hem.

– I ef­ter­hand vet vi att sam­ma IS-en­het i sy­ris­ka Raqqa har stått bakom de stör­re at­tac­ker­na. Så­da­na at­ten­tat tar tid, re­sur­ser och pla­ne­ring att ge­nom­fö­ra. I och med ka­li­fa­tets fall och för­svag­ning­en av IS har det be­tyd­ligt mins­kat grup­pens för­må­ga att or­ga­ni­se­ra så­da­na sto­ra at­tac­ker. Men så länge som den ji­ha­dis­tis­ka be­rät­tel­sen finns kvar – den för­svin­ner san­no­likt in­te – kom­mer terror­då­den att fort­sät­ta. Men de fles­ta kom­mer att va­ra små­ska­li­ga at­tac­ker ut­för­da av en­sam­ma ak­tö­rer, sä­ger Tho­mas Re­nards.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Berg

Ter­ro­ris­ter­na dö­da­de tolv män­ni­skor in­nan de själ­va sköts ihjäl av po­li­sen. Då­det led­de till sto­ra ma­ni­fes­ta­tio­ner i Frank­ri­ke.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Berg

Ma­ni­fes­ta­tion på Pla­ce de la re­pu­bli­que ef­ter at­tac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.