Dansk stu­die: Onö­digt att knac­ka på öl­bur­ken

Göteborgs-Posten - - Världen -

Dan­mark: Tick, tick, tick, pys.

Så kan det lå­ta från den som gil­lar att dric­ka öl ur burk ut­an otrev­li­ga över­rask­ning­ar. Men hjäl­per det verk­li­gen att knäp­pa med fing­ret på bur­ken in­nan man öpp­nar den för att und­vi­ka att den skum­mar över?

Ty­värr in­te, en­ligt en stu­die från Dan­mark.

Fors­kar­na och de­ras as­si­sten­ter vid Syd­dansk Uni­ver­si­tet öpp­na­de to­talt 1 031 öl­bur­kar un­der si­na ex­pe­ri­ment.

Hälf­ten av bur­kar­na ska­ka­des. Där­ef­ter knac­ka­de fors­kar­na med fing­ret på si­dan av bå­de hälf­ten av de ska­ka­de och ic­ke-ska­ka­de bur­kar­na. Men när bur­kar­na öpp­na­des upp­mät­tes ing­en skill­nad på hur myc­ket öl som skum­ma­de ut bland de oli­ka grup­per­na.

Bild: Audun Braas­tad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.