Dö­den – en hög kost­nad i Ar­gen­ti­na

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - To­bi­as Ös­ter­berg

Ar­gen­ti­nas eko­no­mis­ka kris på­ver­kar de all­ra fles­ta, till och med de dö­da. Ru­san­de be­grav­nings­kost­na­der gör att många tving­as väl­ja kre­me­ring i stäl­let.

Lan­dets eko­no­mis­ka kris har lett till en ru­san­de in­fla­tion, sti­gan­de ar­bets­lös­het och ökad fat­tig­dom.

Även om re­ge­ring­en med nya pre­si­den­ten Al­ber­to Fer­nán­dez i slu­tet av för­ra året la­de fram ett stort kris­pa­ket för att få lan­dets eko­no­mi på föt­ter brot­tas be­folk­ning­en med sto­ra ut­ma­ning­ar.

Det märks av även in­om vis­sa me­ra ovän­ta­de af­färs­om­rå­den, bland an­nat när det gäl­ler be­grav­nings­bran­schen.

Be­grav­nings­by­rå­er har kon­ti­nu­er­ligt fått sän­ka si­na pri­ser ef­tersom kun­der in­te alls har sam­ma eko­no­mis­ka möj­lig­he­ter som ti­di­ga­re.

– Det är de eko­no­mis­ka pro­ble­men. Män­ni­skor har in­te möj­lig­het att be­ta­la för be­grav­ning­ar läng­re. Fa­mil­je­med­lem­mar hjäl­per varand­ra, lå­nar peng­ar el­ler be­ta­lar med ame­ri­kans­ka dol­lar som de spa­rat el­ler gömt i madras­sen, sä­ger Ju­an Ta­pia, an­ställd vid en be­grav­nings­by­rå som va­rit i gång i snart 60 år, till ny­hets­by­rån AFP.

Det ab­so­lut bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet, en kre­me­ring ut­an nå­gon form av ce­re­mo­ni, kos­tar 25 000 pe­sos (mot­sva­ran­de 3 600 kro­nor), näs­tan 50 pro­cent mer än mi­ni­mi­lö­nen i Ar­gen­ti­na.

Mer ex­klu­si­va va­ri­an­ter kan kos­ta upp till 180 000 pe­sos men en­ligt Ju­an Ta­pia väl­jer un­ge­fär 90 pro­cent kre­me­ring.

Den siff­ran stäm­mer väl över­ens med of­fi­ci­ell sta­tistik som vi­sar att 2018 var det 78,5 pro­cent av al­la av­lid­na som kre­me­ra­des.

Höga kost­na­der för be­grav­nings­plat­ser gör att många väl­jer bort det al­ter­na­ti­vet. Pri­vat­per­so­nen Pa­tri­cia Al­va­rez har för­sökt att säl­ja den plats på en kyr­ko­gård i Bu­e­nos Aires som fun­nits i fa­mil­jens ägor, men ut­an att få nå­got svar.

– Det kos­tar in­te myc­ket, 500 pe­sos per må­nad, men när de åter­kom­man­de kost­na­der­na läggs ihop är det ir­ri­te­ran­de. Det blir yt­ter­li­ga­re en kost­nad till al­la and­ra ut­lägg som jag har, sä­ger hon.

Ar­kiv­bild: Edu­ar­do Di Baia

Män­ni­skor hed­rar Ar­gen­ti­nas för­re pre­si­dent Nes­tor Kir­ch­ner i sam­band med hans bort­gång 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.