Grön tek­nik bå­de in­om­hus och ut­om­hus

Göteborgs-Posten - - Teknik & Trender - Eva Wie­sel­gren @wie­sel­gren på twit­ter

Sex­lek­sa­ker får va­ra med på för­sök. Jäm­ställd­hets­ex­per­ter ska se till att det in­te blir för grab­bigt. Och bland gi­gan­tis­ka tv-skär­mar och snab­ba spel­da­to­rer går det att hit­ta tek­nik för en grö­na­re var­dag.

I dag bör­jar den sto­ra heme­lekt­ro­nik­mäs­san CES i Las Ve­gas. Här vi­sas små och sto­ra ny­he­ter upp, bå­de pry­lar som bör­jar säl­jas un­der året och pro­to­ty­per som kanske ald­rig når bu­tik­shyl­lor­na.

För­ra året blev det dis­kus­sion om en or­gasm­ro­bot för kvin­nor, som por­ta­des från mäs­san. I år ska sex­hjälp­me­del och sex­lek­sa­ker få va­ra med, på för­sök. CES ska ock­så ta hjälp av The fe­ma­le quo­ti­ent (Den kvinn­li­ga kvo­ten), ett fö­re­tag med jäm­ställd­het som af­färsidé, för att gö­ra mäs­san mer mångsidig.

Sä­kert kom­mer det än­då även i år att bli fo­kus på pry­lar som är stör­re, snab­ba­re, star­ka­re och skar­pa­re än för­ut. Vi kom­mer att få se 8K ult­ra HD tv-skär­mar och 5G-mo­bi­ler. Sä­kert får vi ock­så se fler mo­bi­ler med vik­ba­ra skär­mar. De blev om­ta­la­de i fjol, men har in­te gjort suc­cé. De som bör­jat säl­jas har va­rit för dy­ra och fun­ge­rat för då­ligt.

Det hand­lar in­te ba­ra om pry­lar på CES ut­an ock­så om tek­ni­ken bakom.

Ett av fö­re­ta­gen som är på CES för att säl­ja sin tek­nik är eu­ro­pe­is­ka He­re, som ni kanske minns från kar­tor­na i No­ki­as mo­bi­ler. He­re ägs nu av tys­ka bil­till­ver­ka­re och sat­sar bland an­nat på sy­stem som ska få stads­tra­fi­ken att fly­ta smi­di­ga­re och där­med mins­ka ut­släp­pen. ”Stä­der där al­la tra­fik­ljus är grö­na” är ru­bri­ken på ett scen­sam­tal mel­lan re­pre­sen­tan­ter från He­re och Si­e­mens.

Det märks ett visst mil­jötänk även bland kon­su­ment­pry­lar­na.

LG vi­sar upp en ny vit­va­ra till vå­ra kök. Ett växt­hus att ha in­ne i bo­sta­den, för den som vill od­la eg­na grön­sa­ker. Det är ett högt smalt skåp, tänkt att hänga ihop med kyl och frys. In­ne i växt­skå­pet finns hyl­lor för tråg som köps för­be­red­da med frö­er, torv­mull och göd­ning. Det ska fin­nas oli­ka sor­ters sal­lat och krydd­väx­ter.

Den nya köks­pry­len ska skö­ta vatt­ning­en och se till att tem­pe­ra­tur, luft­cir­ku­la­tion och ljus blir rätt för grö­dor­na. En app som är kopp­lad till od­lings­skå­pet hjäl­per an­vän­da­ren att över­va­ka grö­dor­na och på­min­ner när det är dags att skör­da.

Det lär drö­ja in­nan växt­skå­pet blir stan­dard i vå­ra kök. Jag kö­per nog hell­re fär­dig­växt sal­lat än torv och frön i af­fä­ren. El­ler får den hem­körd av en själv­kö­ran­de grön­saks­bil som har grönt ljus he­la vägen.

”Växt­hu­set” är ett högt smalt skåp, tänkt att hänga ihop med kyl och frys, där du kan od­la eg­na grön­sa­ker

Bil­der: LG och He­re

Grön tek­nik på CES: Ett od­lings­skåp bred­vid ky­len i kö­ket. Och tek­nik för att mins­ka tra­fik­stock­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.