Håll koll på ditt lag in­för se­ri­estar­ten

Det nya året är här och i vec­kan kör sta­dens elit­klub­bar i fot­boll of­fi­ci­ellt igång sä­song­en. GP lis­tar allt som hänt, hän­der och som kom­mer hän­da (lag för lag) fram till se­ri­estar­ter­na i april.

Göteborgs-Posten - - Kultur & Sport -

Sport: I vec­kan kör sta­dens elit­klub­bar i fot­boll of­fi­ci­ellt igång sä­song­en. GP lis­tar allt som hänt och kom­mer hän­da i Häc­ken, IFK Gö­te­borg, GFC, Ör­gryte och Gais fram till se­ri­estar­ter­na i april.

Året som gick

2019 ha­de sin po­si­ti­va kul­men i sam­band med cup­se­gern på hem­ma­plan den

30 maj. Vi minns även ett på­fres­tan­de Eu­ro­pakval (och då sär­skilt re­gi­stre­rings­mis­sen i Alk­maar som pla­ce­ra­de Alex­an­der Je­re­me­jeff ut­an­för trup­pen). Je­re­me­jeff läm­na­de se­dan på som­mar­fönst­rets sista dag – och Häc­ken slu­ta­de sexa ef­ter en tung av­slut­ning på sä­song­en. Kun­de än­då ti­tu­le­ra sig ”bäst i stan” med en po­äng till go­do på IFK Gö­te­borg.

Ny­för­värv

Leo Bengts­son, yt­ter

Att Ham­mar­bys Leo Bengts­son trött­nat på sin skra­la spel­tid har va­rit känt un­der 2019. Trots många år i klub­bens aka­de­mi/A-lag var 21-åring­en tyd­lig med att han be­höv­de ett mil­jöom­byte – och på tret­ton­da­gen be­kräf­ta­de ock­så BK Häc­ken att klub­ben skri­vit ett treårs­kon­trakt med yt­tern.

Pa­trik Wå­le­mark, yt­ter

En ut, en in. En dryg må­nad in­nan Te­o­dor Wå­le­mark läm­na­de för Ljungski­le stod det klart att ku­si­nen

Pa­trik vär­va­des in ef­ter en suc­cé­sä­song i Qvi­ding. Den 18-åri­ge yt­tern har skri­vit på ett fy­ra­års­kon­trakt.

To­bi­as Carls­son, back

Var­berg tog kli­vet upp i all­svens­kan – men det ha­de la­gets mitt­back To­bi­as Carls­son gjort oav­sett. Ef­ter sä­song­en stod det klart att 24-åring­en flyt­tar till Hi­sing­en för att yt­ter­li­ga­re för­stär­ka en re­dan ha­bil back­lin­je.

Jas­se Tu­o­mi­nen, for­ward

Kom från vitrys­ka Ba­te Bo­ri­sov med det tyd­li­ga må­let att lyf­ta BK Häc­kens of­fen­siv – och sam­ti­digt lyf­ta sig själv mot ett finskt EM-slut­spel. Har skri­vit på för tre år med Häc­ken.

Ad­nan Ma­ric, mitt­fäl­ta­re

Gö­te­borgskil­len som slog sig in i Gais som ton­å­ring och se­dan slog sig vi­da­re mot Brit­tis­ka öar­na. Ef­ter fem år i Swan­se­as aka­de­mi fick kar­riä­ren star­tas om på hem­ma­plan – och ef­ter ett lyc­kat prov­spel med gul­svart skrev 22-åring­en på för ett år i klub­ben (med op­tion på ett år till).

Spe­la­re ut

Pau­lin­ho (Ha­po­el Be’er She­va), Kwa­me Ki­zi­to (Fal­ken­bergs FF), Ke­vin Ac­ker­mann (Ör­gryte IS), Ban­ja­min Arapo­vic (klubb ej klar), Te­o­dor Wå­le­mark (Ljungski­le SK), Ka­ri Ar­kivuo (FC Lah­ti), Alex­an­der Nadj (klubb ej klar).

Trä­nings­start

7 ja­nu­a­ri, 17.00, Bra­vi­da Are­na.

Trä­nings­mat­cher*

17 ja­nu­a­ri, 17.00: Elfs­borg – Häc­ken (Ryda­hal­len, Borås)

25 ja­nu­a­ri, 13.00: Häc­ken – Norr­by (Bra­vi­da are­na)

2 feb­ru­a­ri, 20.00: Häc­ken – Vå­le­renga (Está­dio da No­ra, Por­tu­gal)* 4 feb­ru­a­ri, 21.00: År­hus – Häc­ken (Astá­dio Al­gar­ve, Por­tu­gal)* 14 feb­ru­a­ri, 15.00: Sarps­borg – Häc­ken (Sarps­borg Sta­di­on, Nor­ge) 28 mars, 13.00: Häc­ken – Gais (Bra­vi­da are­na)

Svens­ka cu­pen**

23 feb­ru­a­ri, 16.30: Häc­ken – Gais (Bra­vi­da are­na)

29 feb­ru­a­ri, 14.30: Eskils­min­ne – Häc­ken (Olym­pi­a­fäl­tet, Helsing­borg) 8 mars, 14.30: Häc­ken – Ös­tersund (Bra­vi­da are­na)

All­svensk pre­miär

6 april, 19.00: Häc­ken – AIK (Bra­vi­da Are­na)

Snacki­sen

Det nämn­da tap­pet av Alex­an­der Je­re­me­jeff blev känn­bart – och un­der hös­ten var cen­ter­for­ward­po­si­tio­nen det störs­ta (och kanske en­da?) frå­ge­teck­net i ett an­nat so­litt lag­byg­ge. Får vi se en an­nan Gustaf Nils­son än den som tap­pa­de sin plats till Kwa­me Ki­zi­to un­der hös­ten? El­ler är det kanske ny­för­vär­vet Jas­se Tu­o­mi­nen som ska gö­ra det – och få en plats i fins­ka EM-trup­pen på kö­pet?

Spelar­trup­pen

Mål­vak­ter: Pe­ter Abra­hams­son, Jo­nat­han Rasheed

För­sva­ra­re: To­bi­as Karls­son, Jo­han Ham­mar, Godswill Ek­po­lo, Os­kar Sver­ris­son, Rasmus Lind­gren, Joo­na To­i­vio, Ai­ham Ou­sou, Adam An­ders­son

Mitt­fäl­ta­re: Pa­trik Wå­le­mark, Alex­an­der Falt­se­tas, Erik Fri­berg, Gustav Berg­gren, Ke­vin Ya­kob, Da­le­ho Iran­dust, Ali Yous­sef, Ah­med Ya­sin, Vik­tor Lund­berg, Leo Bengts­son, Ad­nan Ma­ric

An­fal­la­re: Jes­se Tu­o­mi­nen, Gustaf

Nils­son

Bild: Michael Erichsen

Vad kan cup­mäs­ta­ren från 2019 hit­ta på un­der 2020?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.