Al­li­an­sens död blir ko­misk be­grav­ning i Fal­ken­bergs­re­vyn

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik - Mar­tin Er­lands­son mar­tin.er­lands­[email protected]

Fal­ken­bergs­re­vyn går med fin form in i det som för­hopp­nings­vis blir det nya gla­da 20-ta­let. Upp­sätt­ning­ar­na är nu­me­ra på en så hög ni­vå att må­let är nått om publi­ken tyc­ker att det var ”li­ka bra som van­ligt”.

Men för det krävs hårt ar­be­te och en stän­dig upp­da­te­ring med nya in­slag. Den am­bi­tio­nen har re­vygäng­et och i år får publi­ken bland an­nat en im­pro­vi­se­rad låt, i sam­ma stil som när Ga­len­ska­par­na & Af­ter Sha­ve kal­lar sig Spå­nez.

Det blir ovän­tat in­spi­re­rat och im­po­ne­ra­de än­nu mer än Hå­kan Ru­ne­vads på­hitt i stun­den 2015, i Lin­de­man-an­da. På pu­blik­re­pen görs en di­sco­dänga och en sång om Ring­hals, på sön­da­gens ur­pre­miär en bos­sa no­va om isha­la vägar och på kväl­lens ga­lapre­miär en lyc­kad reg­gae om vin­ter­kräk­sju­kan (ef­ter för­slag från re­vyns ti­di­ga­re re­gis­sör Björn Holm­gren).

En an­nan fin över­rask­ning är att and­ra num­ret är en in­stru­men­tal, ny­skri­ven låt i Ja­mes Bond-an­da, av ka­pell­mäs­ta­ren och ba­sis­ten Bernt Bengts­son. Den he­ter ”Electro­nic voi voi” och visst blir det vi­su­ellt med elscoot­rar på scen, men sam­ti­digt sak­nas en knorr.

En po­si­tiv ny­het är att den mångsidi­ga mu­si­kalar­tis­ten An­na Mo­ra­eus (som har gjort krogshow på Har­rys i Fal­ken­berg) med kort var­sel er­sät­ter ska­da­de Le­na Pe­ters­son med den äran. An­na har en­semb­lens kla­ras­te röst, för­vand­lar sig till bå­de Gre­ta Thun­berg och Mi­ri­am Bry­ant, och fix­ar de hu­mo­ris­tis­ka in­sat­ser­na ut­an pro­blem. Visst är det lä­ge att be­hål­la hen­ne även när Le­na kom­mer till­ba­ka?

Helt ny i en­semb­len är även Ka­rin Hil­dings­son, som i förs­ta hand är pi­a­nist, men även syns som dan­sa­re i bland an­nat den jaz­zi­ga sång­en om det brå­ki­ga, brit­tis­ka un­der­hu­set och hörs i den bäs­ta egen­skriv­na sket­chen, om en te­le­fonsup­port. Högt tem­po och strå­lan­de taj­ming gör ”Sup­por­ten” till num­ret som Fal­ken­bergs­re­vyn bör väl­ja ut till sketch­ka­te­go­rin i Re­vy-SM.

En an­nan an­led­ning är att de två sket­cher­na med än­nu smar­ta­re grun­didéer är in­köp­ta.

”Scen ur ett äk­ten­skap”, om att det finns lik­he­ter mel­lan att va­ra otro­gen och att tit­ta på av­snitt av en tv-se­rie i smyg ut­an sin part­ner, gick till SM-fi­nal 2016 med Möln­dals­re­vyn och ”Din mam­ma job­bar in­te här”, om att det blir okej att dis­kri­mi­ne­ra om man ba­ra mob­bar en per­son och in­te en grupp, är från Os­by­re­vyn.

Ka­rin Hil­dings­son av­las­tar Andre­as Sköld, som in­te spe­lar pi­a­no, men gör sitt förs­ta år som re­gis­sör. Det ska han fort­sät­ta med tyc­ker jag, även om den tunga upp­gif­ten gör att han in­te do­mi­ne­rar li­ka myc­ket som när han kom in som den unga ge­ne­ra­tio­nens nya stjär­na.

Sköld får än­då loc­ka till skratt som omo­ra­lisk närspels­fö­re­trä­da­re, när han gör en­tré i klän­ning och när han i aku­tens vänt­rum gni­der sig mot väg­gar och golv. I den sista sket­chen glän­ser ve­te­ra­nen Bengt Ivars­son, sam­ti­digt som ma­nu­set hål­ler ihop fram till ett fyn­digt slut.

Li­te spre­ti­ga­re är sket­chen om de tre pa­ren med oli­ka di­a­lek­ter, som skry­ter och över­dri­ver om hur myc­ket de tän­ker på ex­em­pel­vis kli­mat­kri­sen.

Av årets mind­re num­mer fast­nar jag för ”Ly­rikstun­den”, där en smart idé för­val­tas väl – att lä­sa upp enk­la pop­sång­tex­ter (från Hal­land) som om de vo­re po­e­si av en no­bel­pris­ta­ga­re. Kul att även trum­sla­ga­ren Bep­pe Wac­ke­lin får vi­sa prov på ko­misk taj­ming.

Hå­kan Ru­ne­vads två åter­kom­man­de fi­gu­rer, Få­gel­skå­da­ren och Las­se (ihop med Bengt Ivars­sons Ar­ne) är in­te li­ka min­nesvär­da i år.

Mest i år stic­ker An­na Carls­son ut. Hon är en kom­plett ar­tist med imi­ta­tio­ner som bonus. I år får hon gö­ra

An­ni­ka An­ders­son, Le­na Philips­son och Ul­la Skoog i en mo­no­log där hon är mer prick­sä­ker än ma­nu­set.

Bäst blir Lot­ta Eng­berg-pa­ro­din som över­går i ett av tre pot­pur­ri­er där många me­lo­di­er av­lö­ser varand­ra. Någ­ra av dem är så bra att de ha­de kun­nat va­ra ett eget topp­num­mer i and­ra re­vy­er.

Här mär­ker man ock­så hur myc­ket Ca­ro­li­ne Eriks­sons ko­sty­mer och Ti­i­na Bengts­sons pe­ru­ker gör för hel­he­ten. Nya ko­re­o­gra­fen Gustaf Jöns­son sat­sar på ef­fek­ti­va rö­rel­ser och steg, som in­te stjäl fo­kus från bud­ska­pet.

”Svensk­top­pen” in­leds med Lin­néa Lex­fors som en ny­va­ken och nö­dig Mol­ly San­dén i fla­nell in­nan den 64-åri­ge mul­ti­in­stru­men­ta­lis­ten Ber­til Schough roc­kar loss som den 65-åri­ge Mag­nus Ugg­la.

I ”Food­stocks­fes­ti­va­len” sko­jas det om Fal­ken­bergs Mat­da­gar när kän­da me­lo­di­er görs om så att de i stäl­let hand­lar om frukt, grön­sa­ker och ve­gan­mat. Även det ett im­po­ne­ran­de hant­verk med många små guld­korn.

I den all­tid li­ka un­der­hål­lan­de ”Årska­val­ka­den” nämns bå­de ak­tu­el­la hän­del­ser som Not­re Da­me-bran­den, dis­kus­sio­nen om Ar­bets­för­med­ling­ens ex­istens och Skans­kas fes­ter, och per­so­ner som har ska­pat ru­bri­ker: Li­be­ra­ler­nas nya par­ti­le­da­re Ny­am­ko Sa­bu­ni, dis­kus­världs­mäs­ta­ren Da­ni­el Ståhl och cen­ter­par­tis­ten Eskil Er­lands­son (fri­ad för sex­u­el­la ofre­dan­den).

Men den in­ne­hål­ler även en still­sam hyll­ning till bort­gång­na pro­fi­ler som Ma­rie Fred­riks­son (i hen­nes ”Än­nu dof­tar kär­lek”) Ar­ne Wei­se, Sa­ra Da­ni­us och re­vyns ti­di­ga­re ljus­tek­ni­ker med me­ra Er­land An­ders­son.Fint med en vär­dig till­ba­kablick mitt i all hu­mor.

Bäs­ta sket­chen, om att va­ra otro­gen ge­nom att se tv-se­ri­er i smyg ut­an sin part­ner, är in­köpt från Möln­dals­re­vyn.

Ber­til Schough sjung­er ”När svind­lar­na vis­kar mitt namn” som ”(S)tål­man­nen” Gö­ran Pers­son i en snygg akt­fi­nal om Swed­bank-skan­da­len.

An­na Mo­ra­eus som Gre­ta Thun­berg i en lyc­kad mi­ni­mu­si­kal som in­le­der den and­ra ak­ten.

Bil­der: An­ni­ka Karl­bom

An­na Carls­sons Ca­ro­la-wai­lan­de som Eb­ba Busch Thor (KD) lyf­ter sång­en om al­li­an­sens död. Hå­kan Ru­ne­vads Ulf Kris­ters­son (M) suc­kar i ”Där ro­sor ald­rig dör” – en av fle­ra väl val­da me­lo­di­er. Regn­bågs­flag­gan i SD-le­da­ren Jim­mie Åkes­sons Söl­vesborg tas ned till to­ner­na av ”Over the rain­bow” och vil­ken El­vislåt ”Lo­ve med Tin­der” byg­ger på är lätt att lis­ta ut.

Re­gis­sö­ren Andre­as Sköld och den ly­san­de in­hop­pa­ren An­na Mo­ra­eus i en sketch om omo­ra­lis­ka spel­bo­lag på nä­tet.

Lin­néa Lex­fors som miss­han­dels­döm­de rap­pa­ren Asap Rocky.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.