... och det gör även Ad­nan Ma­ric

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­na­tan An­ders­son jo­na­tan.an­ders­[email protected]

GP:s upp­gif­ter har be­kräf­tats av BK Häc­ken. Den för­re Swan­sea-spe­la­ren Ad­nan Ma­ric har skri­vit på för en sä­song på Hi­sing­en.

– Det är en bra klubb som spe­lar fin fot­boll, så det är rik­tigt kul att va­ra här, sä­ger ny­för­vär­vet.

Ang­e­red-kil­len Ad­nan Ma­ric gick till Gais re­dan som 16-åring – och se­dan vi­da­re för ett ut­land­s­ä­ven­tyr i Swan­sea. I som­ras gick dock kon­trak­tet med den wa­le­sis­ka klub­ben ut, och i no­vem­ber blev det prov­spel i BK Häc­ken.

– Häc­ken är en fin klubb. En sta­bil klubb i all­svens­kan. Allt po­si­tivt om Häc­ken men mer än så vå­gar jag in­te sä­ga för det är in­te mitt be­slut. Det är klub­bens, sa han till GP den gång­en.

Men up­pen­bar­li­gen im­po­ne­ra­de 22-åring­en på den sports­li­ga led­ning­en. På ny­års­da­gen kun­de GP av­slö­ja att mitt­fäl­ta­ren skri­vit på för klub­ben – och nu be­kräf­tar Häc­ken att ett ettårs­kon­trakt är på­skri­vet.

– Vi såg en bra fot­bolls­spe­la­re med många in­tres­san­ta egen­ska­per. En hel spe­la­re som är bra och kan bli än­nu bätt­re, för­kla­rar sport­chef Son­ny Karls­son be­slu­tet på klub­bens hem­si­da.

Av press­med­de­lan­det fram­går ock­så att klub­ben ser Ma­ric som en rak er­sät­ta­re till Ke­vin Ac­ker­mann – som ny­li­gen läm­na­de Häc­ken för Ör­gryte.

– Jag är jät­te­su­gen på att änt­li­gen få kö­ra igång. Det har va­rit en li­te tuf­fa­re pe­ri­od, nå­got jag in­te pla­ne­ra­de men så är fot­bol­len ibland. Nu är jag rik­tigt tag­gad på att kö­ra igång sä­song­en här och ut­veck­las till att bli så bra som jag kan bli, sä­ger Ad­nan Ma­ric själv till hem­si­dan.

Bild: Da­ni­el Stil­ler

ad­nan Ma­ric, 22, blev BK Häc­kens and­ra ny­för­värv på tret­ton­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.