Kri­tisk Jo­haug kan nob­ba Tour de Ski näs­ta vin­ter

Göteborgs-Posten - - Sport -

De or­den får du tug­ga i dig, The­re­se

Pål Gol­berg

Över­läg­sen vin­na­re i år. Men näs­ta vin­ter kan The­re­se Jo­haug nob­ba Tour de Ski.

– Det mås­te bli fär­re lopp, sä­ger nors­kan till NRK.

Jo­haug gick in i vin­terns Tour de Ski som sky­hög fa­vo­rit – och mot­sva­ra­de för­vänt­ning­ar­na. 31-åring­en led­de täv­ling­en in­för den av­slu­tan­de klätt­ring­en upp­för Al­pe Cer­mis i Ita­li­en och väl där lek­te hon med mot­stån­det och vann tou­ren för tred­je gång­en. Men till näs­ta sä­song kan for­ma­tet gö­ras om.

Tan­ken är att täv­ling­en ska ökas med en etapp, från sju till åt­ta, och kö­ras se­na­re, 1–10 ja­nu­a­ri, en sä­song där VM i tys­ka Oberst­dorf sex vec­kor se­na­re är den sto­ra höjd­punk­ten.

Jo­haug är kri­tisk till upp­läg­get.

– Det är vik­tigt att det in­te blir för många lopp. I pro­gram­met står det att det ska va­ra åt­ta. Det är ett lopp mer än i dag. Det är väl­digt kons­tigt att ha åt­ta lopp i Tour de Ski ett mäs­ter­skaps­år. Det mås­te bli fär­re, i al­la fall ett mind­re så att det blir sju, sä­ger Jo­haug till NRK.

Hon me­nar att ”det är möj­ligt att hon kör tou­ren näs­ta år”. Skid­stjär­nan har trots allt gått fort i bå­de tou­ren och mäs­ter­skap un­der sam­ma sä­song för­ut.

Pro­gram­met är in­te helt sla­get i sten ut­an ett be­slut kom­mer att tas på det In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­dets (Fis) kon­gress ef­ter sä­song­en och det är möj­ligt att det blir änd­ring­ar.

Jo­haug:

– Ska du läg­ga in ett ex­tra lopp ett mäs­ter­skaps­år så får du ac­cep­te­ra att folk in­te kom­mer att kö­ra slut på sig helt när det är VM som vi sat­sar mest mot, sä­ger 31-åring­en, och får frå­gan om det är så att om ett lopp tas bort av­gör om hon är med i näs­ta tour el­ler in­te.

– Det är i al­la fall lät­ta­re att stäl­la upp om det är fär­re lopp, sä­ger Jo­haug, och be­rät­tar att ett be­slut in­te kom­mer tas för­rän när­ma­re näs­ta sä­song.

Sam­ti­digt får hon mot­hugg från lands­man­nen Pål Gol­berg, som blev sexa i årets Tour de Ski.

– Det är ro­ligt att det kom­mer från hen­ne som är mest ma­skin av al­la som stäl­ler upp här i dag. Då finns det ing­et hopp för Tour de Ski, om hon me­nar det. Jag tyc­ker att det är de­fen­sivt av Jo­haug. De or­den får du tug­ga i dig, The­re­se, sä­ger han till NRK, och får frå­gan om det är fegt av Jo­haug.

– Ja, när du är den över­läg­set bäs­ta ski­då­ka­ren. Då me­nar jag... fegt, det är kanske ett tas­kigt ord, men The­re­se kan stäl­la upp i al­la lopp hon vill.

Ar­kiv­bild: Ter­je Pe­der­sen

The­re­se Jo­haug vann Tour de Ski för tred­je gång­en – men kan nob­ba täv­ling­en näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.