Vill in­te till­ba­ka till fäng­el­set

Göteborgs-Posten - - Tv Guide - He­le­na Björkvall/TT

Sve­ri­ges mest kän­de rå­na­re Clark Olofs­son har sut­tit i fäng­el­se i mer än hal­va sitt liv. Nu är han fri och vill ald­rig ham­na bakom lås och bom igen.

Han har en rad grova brott bakom sig och har levt ett helt liv som kri­mi­nell. Han lig­ger ock­så bakom det världs­kän­da be­grep­pet ”Stock­holms­syndro­met”, där per­so­ner som håll­na fång­na mot sin vil­ja ut­veck­lar en re­la­tion till kid­nap­pa­ren och tar par­ti för för­ö­va­ren mot po­li­sen. Fil­ma­ren Li­se Berg­vall har följt den nu­me­ra 72-åri­ge Clark Olofs­son se­dan han muc­ka­de som­ma­ren 2018. Re­sul­ta­tet är do­ku­men­tä­ren ”Clark – en rö­var­histo­ria”.

– Jag var väl­digt ny­fi­ken på ho­nom och allt run­tom­kring hans per­son. Jag und­ra­de hur en per­son som rå­na­de ban­ker kun­de om­skri­vas på ett så po­si­tivt sätt i mass­me­di­er och dess­utom få chan­sen att plug­ga till jour­na­list, jag fick in­te ihop det, sä­ger Li­se Berg­vall.

Fo­to: Ber­til Eric­son/TT

”Jag är spä■d på h◆r det ska gå för Clark Olofs­so■ i fri­het”, sä­ger fil­ma­re■ Li­se Berg­vall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.