Tolv su­per­stjär­nor att hål­la ett ex­tra öga på vid OS i To­kyo

En el­va­å­rig ska­te­board stjär­na och en 50- årig dres­syr ve­te­ran, en sim­kung och en gym­nas­tikdrott­ning från USA – och två ja­pans­ka hem­ma­hopp. Det är någ­ra av stjär­nor­na att hål­la ögo­nen på un­der OS-vec­kor­na i To­kyo i som­mar.

Göteborgs-Posten - - Sport - TT Carl Gö­rans­son

Cae­leb Dres­sel • USA • Sim­ning

Allt ta­lar för att ame­ri­ka­nen blir en av me­gastjär­nor­na i OS och det har re­dan spe­ku­le­rats i om han kan tan­ge­ra lands­man­nen Michael Phel­ps re­kord, näm­li­gen det från Pe­king 2008 då den för­re sim­kung­en tog åt­ta guld. I VM har 23-åri­ge Dres­sel re­dan skri­vit histo­ria. 2017 tan­ge­ra­de han ett an­nat Phel­ps-re­kord (sju VM-guld) och i år blev Dres­sel först att ta åt­ta me­dal­jer i ett och sam­ma världs­mäs­ter­skap.

Ca­ro­li­na Marín • Spa­ni­en • Bad­min­ton

Span­jors­kan blev i Rio den förs­ta ic­ke-asi­a­tis­ka spe­la­ren att vin­na OS-guld i da­mer­nas sing­el. Marín har på kö­pet bli­vit ett stort namn i fram­för allt bad­min­ton­to­ki­ga län­der som In­di­en och In­do­ne­si­en (tänk J-O Wald­ners sta­tus i Ki­na) och hon av­slu­ta­de fjol­å­ret som re­ge­ran­de mäs­ta­re i OS, VM och EM. En kors­bands­ska­da i ja­nu­a­ri tving­a­de dock Marín till ett täv­lingsup­pe­håll i sju må­na­der, men nu är 26-åring­en till­ba­ka med sik­te på att för­sva­ra sitt guld i To­kyo.

Si­mo­ne Bi­les • USA • Gym­nas­tik

Allt som Si­mo­ne Bi­les gör slu­tar med guld. Ja, näs­tan i al­la fall. I VM ti­di­ga­re i år tog ame­ri­kans­kan fem guld, men i OS i Rio fanns fak­tiskt en li­ten plump i pro­to­kol­let när Bi­les för­u­tom si­na fy­ra guld fick nöja sig med brons på bom­men. Vid 22 års ål­der är den fe­no­me­na­la gym­nas­ten re­dan en le­gen­dar, men nu är den sista sho­wen tro­li­gen nä­ra. Bi­les har ti­di­ga­re de­kla­re­rat att OS i To­kyo – där ett nytt guld­regn san­no­likt vän­tar – blir av­slut­ning­en på kar­riä­ren.

Eli­ud Kipcho­ge • Kenya • Fri­id­rott

Keny­a­nen ska­pa­de sto­ra ru­bri­ker i ok­to­ber när han blev först att springa 42 195 me­ter un­der dröm­grän­sen två tim­mar. Upp­läg­get i Wi­en, med bland an­nat föl­je­bil och en mängd fart­hål­la­re, gör att ti­den 1.59.40 in­te gäl­ler som världs­re­kord. I Sap­po­ro, dit ma­ra­ton­lop­pen har flyt­tats på grund av den för­mo­da­de het­tan i To­kyo, lär det in­te gå li­ka fort när Kipcho­ge har ett guld från Rio att för­sva­ra.

Ro­ry McIl­roy • Ir­land • Golf

In­för OS i Rio ha­de nor­dir­län­da­ren ett di­lem­ma: Vil­ket land skul­le han täv­la för? Det lu­ta­de först åt Stor­bri­tan­ni­en och sväng­de se­dan till Ir­land in­nan McIl­roy till slut var en av fle­ra spe­la­re som, med hän­vis­ning till Zi­ka­vi­ru­set, val­de att tac­ka nej till OS. Men i To­kyo vill den långtslå­en­de världs­två­an va­ra med och slåss om me­dal­jer­na – och han tän­ker gö­ra det i Ir­lands grö­na fär­ger.

Rays­sa Le­al • Bra­si­li­en • Ska­te­board

Rays­sa Le­al är 11 år och sik­tar på att nå OS. Jo, ni läs­te rätt. Till skill­nad från i till ex­em­pel gym­nas­tik finns ing­en ål­ders­gräns när ska­te­board kli­ver in i den olym­pis­ka fa­mil­jen, vil­ket har öpp­nat dör­ren för fle­ra rik­tigt unga stjär­nor. Bra­si­li­ans­kan, född 2008, är i nu­lä­get tvåa på OS-ran­king­en i da­mer­nas ”stre­et”-klass. Fil­mer där hon bjöd på im­po­ne­ran­de tricks blev vi­ra­la re­dan när Le­al var nio år och i dag har hon näs­tan en halv mil­jon föl­ja­re på Instagram.

Isa­bell Werth • Tyskland • Ridsport

Tio OS-me­dal­jer varav sex guld

– men den tys­ka dres­syrdrott­ning­en är in­te mätt trots att hon har hun­nit fyl­la 50 år. I To­kyo gör Werth sitt sjät­te olym­pis­ka spel, tro­li­gen sit­tan­de på häs­ten Bel­la Ro­se som är hen­nes första­val. Werth har ta­git fem av si­na sex guld i lag, men vi­sar fin form med drygt ett halv­år till OS. Så sent som i de­cem­ber vann hon världs­cup­täv­ling­en i Salz­burg.

Ja­mes Har­den • USA • Bas­ket

30-åring­en var en av många sak­na­de stjär­nor när USA sen­sa­tio­nellt slu­ta­de sjua i VM i hös­tas. I

OS har USA vun­nit tre ra­ka guld och Houston­spe­la­ren Har­den, NBA:s över­läg­set bäs­te po­äng­ploc­ka­re den här sä­song­en, är en som har ut­tryckt en vil­ja att åter­vän­da till lands­la­get i To­kyo. LeBron Ja­mes ver­kar mer tvek­sam. Su­per­stjär­nan fyl­ler snart 35 år och hans Los Ang­e­les La­kers tros gå långt i NBA-slut­spe­let. Frå­gan är om Ja­mes i så fall har ork även för OS.

Ryo Kiyu­na • Ja­pan • Ka­ra­te

När Ryo Kiyu­na bör­ja­de ut­ö­va ka­ra­te kun­de han in­te ens dröm­ma om att få va­ra med i ett OS. Men nu får han det, till rå­ga på allt hem­ma i Ja­pan när spor­ten är en av fem nya på täv­lings­pro­gram­met. Som tre­fal­dig världs­mäs­ta­re är Kiyu­na ett av hem­ma­na­tio­nens sto­ra guld­hopp, men för ka­ra­ten ver­kar ti­den i det olym­pis­ka ramp­lju­set bli kort. Re­dan till Pa­ris 2024 ser spor­ten ut att för­svin­na från OS.

Na­o­mi Osa­ka • Ja­pan • Ten­nis

Osa­ka föd­des i Ja­pan men flyt­ta­de med fa­mil­jen till USA när hon var tre år. Med dubb­la med­bor­gar­skap ha­de Osa­ka pre­cis som McIl­roy ett be­slut att fat­ta in­för OS – och för den 22-åri­ga världs­tre­an föll va­let på Ja­pan. Där­med blir Osa­ka, grand slam-vin­na­re i US Open i fjol och Austra­li­an Open i år, ett av många ja­pans­ka me­dalj­hopp i To­kyo.

Jan­ja Garn­bret • Slo­ve­ni­en • Klätt­ring

Klätt­ring är yt­ter­li­ga­re en sport som får OS-de­bu­te­ra i To­kyo. Det tac­kar Jan­ja Garn­bret för. Den 20-åri­ga slo­vens­kan tog tre av tre möj­li­ga guld i VM och Olym­pic Chan­nel har ut­nämnt hen­ne till en av värl­dens mest do­mi­nan­ta id­rot­ta­re för när­va­ran­de. I OS står dock ba­ra ett guld på spel för klätt­rar­na, i en kom­bi­na­tions­täv­ling be­stå­en­de av de tre di­sci­pli­ner­na boul­de­ring, le­ad och speed.

No­ah Ly­les • USA • Fri­id­rott

Usa­in Bolt läm­na­de ett tom­rum ef­ter sig som blir svårt, för att in­te sä­ga omöj­ligt, att fyl­la. 22-åri­ge No­ah Ly­les har en lång bit kvar, men han är i al­la fall bå­de snabb och en show­man. Ame­ri­ka­nen im­po­ne­ra­de stort i Di­a­mond Le­a­gue i som­ras – ef­ter 19,50 på 200 me­ter är han fy­ra ge­nom ti­der­na – och i VM i Do­ha blev det pro­gram­en­ligt guld på bå­de 200 och kor­ta sta­fet­ten.

Bild: Leo Cor­rea

Rays­sa Le­al.

Bild: Lee Jin-man

Cae­leb Dres­sel.

Bild: Jae C. Hong

Jan­ja Garn­bret.

Bild: Flo­ri­an Ertl

Ryo Kiyu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.