Rå­den till dig som fun­de­rar på att pri­vat­lea­sa:

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Läs av­ta­let nog­grant. Ef­tersom det in­te finns någ­ra ex­ak­ta be­stäm­mel­ser för vad som mås­te stå i av­ta­let när det kom­mer till hy­ra av så kal­la­de lö­sa sa­ker som ex­em­pel­vis bi­lar, bå­tar och verk­tyg blir det sär­skilt vik­tigt att kän­na till vad som gäl­ler in­nan man skri­ver un­der.

Räk­na på det. Kom­mer ett le­a­singav­tal spa­ra dig nå­got jäm­fört med om du ha­de köpt bi­len med ett van­ligt billån? Jäm­för no­ga kost­na­der­na med att fi­nan­si­e­ra en bil med lån och att lea­sa sam­ma mo­dell un­der tre års tid.

Tryg­ga dig. Se till att ha för­säk­ring­ar och ga­ran­ti­er för bi­len un­der he­la löp­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.