Lis Hell­ström Sve­ning­s­on:

Göteborgs-Posten - - Kultur & Sport - Lis Hell­ström Sve­ning­s­on

Verk­li­ga top­par sak­nas, men den kol­lek­ti­va bär­kraf­ten och spel­gläd­jen är stark i så­väl tjôt­num­ren som en­skil­da ku­plet­ter.

All­va­ret skym­tar i en hyll­ning till Gre­ta Thun­berg

Om­da­ning­en av Möln­dals cent­rum har un­der fle­ra år le­ve­re­rat tack­samt ma­te­ri­al till Möln­dals­re­vyn. På stil­en­ligt lo­kal­re­vy­manér har så­väl bygg­pro­jekt som an­sva­ri­ga be­sluts­fat­ta­re giss­lats.

I dag stå­tar he­la ras­ket un­der nam­net Möln­dals in­nerstad. Och att Möln­dal som hel­het stolt be­to­nar or­det stad – in­te kom­mun – und­går ing­en som ser årets re­vy ”Skrat­te­höj­ning”.

Stads­mil­jön har fort­fa­ran­de pro­blem, lo­gisti­ken i par­ke­rings­hu­set vid den nya gal­le­ri­an, till ex­em­pel, men Möln­dals­re­vyn flyt­tar nu in i mak­tens kor­ri­do­rer.

Den sed­van­li­ga ram­hand­ling­en, hop­snick­rad av re­gis­sö­rer­na Kent Vic­kell och Da­ni­el Pawholm, ut­spe­las i kom­mun­hu­sets re­cep­tion. Där las­tas upp­gif­ter och an­svar i en ald­rig si­nan­de ström på den ar­ma re­cep­tio­nis­ten. Hon får en flink och träff­sä­ker ge­stalt­ning av Man­da Strid Bo­man­der, ett av årets ny­till­skott i en­semb­len. En verk­lig mo­tor, som bå­de kan sjunga och spe­la ock­så, ett bra ex­em­pel på hur Möln­dals­re­vyn lyc­kas loc­ka och för­val­ta nya för­må­gor. Och pa­ra dem med ve­te­ra­ner­na. De sta­bi­la klip­por­na Ka­rin Mic­kel­bo och Le­na Gustafs­son sprud­lar fort­fa­ran­de, ef­ter mer än 20 år på re­vysce­nen, av ener­gi och spel­gläd­je. De två sva­rar ock­så för årets bäs­ta num­mer, ”Bör­ja rö­ka”. Det blir en dråp­lig kon­ver­sa­tion med över­ras­kan­de snär­tar och ab­sur­da djup.

”Skrat­te­höj­ning” blan­dar lo­ka­la be­kym­mer med vild­svin i Ball­torp, vat­tenläc­ka i Kål­le­red och den spar­ka­de kom­mun­di­rek­tö­rens fall­skärm (1,8 mil­jo­ner kro­nor) med all­mänt små­gnat om disk i per­so­nal­rum, kons­ten att rå­na med swish och elspark­cyk­lar­nas fram­fart. Vi­da­re ut­blic­kar ger främst årska­val­ka­den där all­va­ret ock­så skym­tar i en hyll­ning till Gre­ta Thun­berg. Mest po­li­tisk är ”Vi­sa i skym­ning­en”, där Eli­sa­beth Pe­ters­son rakt och vasst för­val­tar mo­tiv från Söl­vesborg.

Verk­li­ga top­par sak­nas, men den kol­lek­ti­va bär­kraf­ten och spel­gläd­jen är stark i så­väl tjôt­num­ren som en­skil­da ku­plet­ter och spra­kan­de en­semble­ut­brott. Och visst hål­ler torr­sim­mar­na i Åby­ba­det en vän­da till. Ak­tö­rer­na är kvic­ka och säk­ra i by­te­na och or­kes­tern, som sit­ter i re­cep­tio­nen, hål­ler ång­an up­pe. Sce­no­gra­fin är fö­re­döm­ligt en­kel med pro­jek­tio­ner av mil­jö­er och press­klipp som på­pass­ligt stöd.

Pre­miär­kväl­len tap­par fle­ra num­mer ener­gin på slu­tet, po­äng­en rin­ner ur. Det är synd, men som hel­het är ”Skrat­te­höj­ning” en små­putt­rig men ald­rig trå­kig kväll.

Bil­der: Press­bild

”Skrat­te­höj­ning” skild­rar lo­ka­la be­kym­mer, som en vat­tenläc­ka i Kål­le­red.

Verk­li­ga top­par sak­nas, men den kol­lek­ti­va bär­kraf­ten och spel­gläd­jen är stark, en­ligt GP:s re­cen­sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.