Ar­ne Lars­son: En stad där du an­ting­en var en i gäng­et – el­ler ing­en alls

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Mut­här­van och träng­selskat­ten sänk­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Väst­län­ken gjor­de det­sam­ma med Mo­de­ra­ter­na.

Ien lång och gans­ka an­norlun­da GP-in­ter­vju 2012 be­kla­gar sig sta­dens mång­å­ri­ge kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de Gö­ran Jo­hans­son (S) över att ef­ter­trä­da­ren An­ne­li Hult­hén ”gjort ho­nom an­sva­rig för den sop­pa av mu­tor och fif­fel som upp­da­gats i Gö­te­borg de se­nas­te åren”.

Rätt el­ler fel – så här i ef­ter­hand kan man i al­la fall kon­sta­te­ra att de­lar av väl­jar­na straf­fat So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för det som hän­de.

Kanske de­la­de man bil­den att mut­här­van var ett re­sul­tat av en kul­tur där handskak­ning­ar och upp­gö­rel­ser i stäng­da rum var stan­dard. I en stad där du an­ting­en var en i gäng­et – el­ler ing­en alls. Och där kom­mu­nen styr­des av en stark man med kon­to­ret på fic­kan. Un­ge­fär som en egen­fö­re­ta­ga­re som kanske sned­dar li­te i kur­vor­na, men får myc­ket gjort.

Han­te­ring­en av träng­selskat­ten för­stärk­te sam­ma bild. Snab­ba upp­gö­rel­ser. Be­slut som för­ank­ra­des i ef­ter­hand.

När jag träf­fa­de då­va­ran­de tra­fik­kom­mu­nal­rå­det Jo­han Ny­hus (S) för en läng­re in­ter­vju 2016 be­kla­ga­de han att det gått så fort att man slo­pat den folk­om­röst­ning man ti­di­ga­re ha­de lo­vat: ”Det har mitt par­ti fått be­ta­la för i va­len se­dan dess”, sa han.

Även om An­ne­li Hult­hén in­för­de ett nytt sätt att le­da, för­de­la­de an­sva­ret och kräv­de stör­re trans­pa­rens så kvar­stod ett stort pro­blem: det dök upp nya skan­da­ler he­la ti­den. Att de­lar av väl­jarkå­ren tap­pa­de för­tro­en­de för par­ti­et som styrt sta­den un­der två och ett halvt de­cen­ni­um är mot den bak­grun­den be­grip­ligt.

När vi gick in i 2010-ta­let ha­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na till­sam­mans 51 man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge. När år­tion­det går mot sitt slut har de två par­ti­er­na 29 man­dat.

På tio år har den lo­ka­la po­li­ti­ken för­änd­rats i grun­den – och det in­tres­san­ta är att det så tyd­ligt går att pe­ka på an­led­ning­ar­na. Mut­här­van och träng­selskat­ten sänk­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Han­te­ring­en av Väst­län­ken gjor­de sam­ma sak med Mo­de­ra­ter­na. Par­ti­et står bakom Väst­svens­ka pa­ke­tet. Men in­te minst de bil­bur­na väl­jar­na i de syd­väst­ra de­lar­na i sta­den har haft svårt att se lo­gi­ken i att de skul­le be­ta­la för en tåg­tun­nel de in­te kun­de se att de skul­le få nå­gon nyt­ta av. Ett svagt le­dar­skap miss­lyc­ka­des i mit­ten av 2010-ta­let in­te ba­ra med att för­kla­ra, det ha­de svårt att hål­la en rak lin­je.

Tyd­li­gast vi­sa­de det sig när kom­mun­full­mäk­ti­ge skul­le han­te­ra kvälls­tid­ning­en GT:s kam­panj för en folk­om­röst­ning­en. Mo­de­ra­ter­na byt­te fot och sa ja – och en mas­siv in­tern kri­tik kom som en lo­gisk följd. Att Mar­tin Wann­holt – som då var par­ti­ets kom­mu­nal­råd med an­svar för just tra­fik­frå­gor – in­för om­röst­ning­en kom ut som Väst­länks­mot­stån­da­re för­vär­ra­de kri­sen.

Ute­slut­ning och frak­tions­stri­der följ­de.

Hur för­ödan­de kon­se­kven­ser det fick il­lu­stre­ra­de va­let 2018. Ett ex­em­pel: i det djup­blå fäs­tet Hovås söd­ra tap­pa­de Mo­de­ra­ter­na varan­nan röst. Störst i val­kret­sen med 44 pro­cent av rös­ter­na blev Mar­tin Wann­holts ny­star­ta­de par­ti De­mo­kra­ter­na.

I sta­den som hel­het gick par­ti­et från ing­en­stans till 17 pro­cent. Mo­de­ra­ter­na ra­sa­de ihop till 14,5.

Så. När det nya år­tion­det star­tar är ing­et sig likt i Gö­te­borgs­po­li­ti­ken. Fem små par­tigrup­per står mot varand­ra och det är svårt att ska­pa bre­da ma­jo­ri­te­ter. Va­lets sto­ra för­lo­ra­re Mo­de­ra­ter­na har ta­git över ord­fö­ran­de­pos­ten i kom­mun­sty­rel­sen.

Å and­ra si­dan har ing­et för­änd­rats. Träng­selskat­ten är kvar, Väst­län­ken byggs för fullt.

Och för ba­ra ett par vec­kor se­dan tving­a­des den S-märk­te ti­di­ga­re ord­fö­ran­den i Gö­te­borgs Spår­vä­gar för­kla­ra var­för man un­der hans tid in­te age­ra­de med kraft mot fusk och oe­gent­lig­he­ter i bo­la­get.

När det nya år­tion­det star­tar är ing­et sig likt i Gö­te­borgs­po­li­ti­ken. Fem små par­tigrup­per står mot varand­ra och det är svårt att ska­pa bre­da ma­jo­ri­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.