Många dö­da när iransk ge­ne­ral skul­le be­gra­vas

Göteborgs-Posten - - Sidan -

Värl­den: Tu­mult ut­bröt och män­ni­skor kläm­des och tram­pa­des till döds när den mör­da­de ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni skul­le be­gra­vas på tis­da­gen.

Många män­ni­skor dog i träng­sel och tu­mult vid be­grav­ningsce­re­mo­nin för den dö­da­de irans­ke ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni på tis­da­gen.

På tis­dags­ef­ter­mid­da­gen ha­de siff­ran sti­git till om­kring 40 döds­of­fer, en­ligt den halv­stat­li­ga ny­hets­by­rån Fars, som hän­vi­sa­de till en chef för rädd­nings­tjäns­ten. Minst 213 per­so­ner ha­de ska­dats.

Ny­hets­by­rån AFP rap­por­te­ra­de se­na­re att an­ta­let dö­da var up­pe i minst 56.

Ti­o­tu­sen­tals ira­ni­er ha­de sam­lats för be­grav­ning­en i den irans­ke ge­ne­ra­lens hemstad Ker­man syd­öst om

Irans hu­vud­stad Te­he­ran. Av bil­der­na fram­går att det var åt­minsto­ne li­ka myc­ket folk som un­der ce­re­mo­ni­er­na på mån­da­gen. De hölls bland an­nat i stä­der­na Te­he­ran, Ahvaz, Qom och Mash­had ef­ter att lan­dets and­li­ge och po­li­tis­ke le­da­re ay­a­tol­la Ali Kha­me­nei ha­de ut­lyst en tre da­gar lång lands­sorg.

– Vi är här för att be­ty­ga vår akt­ning för den sto­re ge­ne­ra­len, sa­de en av al­la de del­ta­ga­re som sam­lats på det över­ful­la Fri­hets­tor­get i cen­tra­la Ker­man.

Jord­fäst­ning­en skul­le ha ge­nom­förts mitt på da­gen svensk tid, men sköts fram till följd av tra­ge­din, upp­gav den halv­stat­li­ga ny­hets­by­rån Is­na.

So­lei­ma­ni dö­da­des i en ro­bot­at­tack från en ame­ri­kansk drö­na­re vid Bag­dads flyg­plats i fre­dags mor­se. Den 62-åri­ge ge­ne­ra­len var chef över Quds-styr­kor­na, en spe­ci­al­styr­ka in­om Irans re­vo­lu­tions­gar­de.

I det an­ti­a­me­ri­kans­ka stäm­nings­lä­get fö­re­kom krav på ve­der­gäll­ning för ira­ni­erns död.

– Ing­en kom­pro­miss, ing­en un­der­kas­tel­se, hämnd, löd en av tal­kö­rer­na från folk­mas­san, re­fe­re­ra­de TT.

Lan­dets högs­ta sä­ker­hets­råd sa­de sig ha un­der­sökt minst 13 oli­ka sätt att häm­nas. Även det mil­das­te al­ter­na­ti­vet skul­le in­ne­bä­ra en ”hi­sto­risk mar­dröm” för USA, het­te det.

Le­dar­ska­pet i Iran har lo­vat att ut­krä­va hämnd ef­ter sor­ge­ce­re­mo­ni­er­na för So­lei­ma­ni.

Ti­di­ga­re un­der tis­da­gen rös­ta­de Irans par­la­ment ige­nom en re­so­lu­tion som klas­sar al­la ame­ri­kans­ka styr­kor som ter­ro­ris­ter, rap­por­te­rar AFP.

Tyskland har be­slu­tat att flyt­ta de­lar av si­na styr­kor som är sta­tio­ne­ra­de i Irak till följd av ut­veck­ling­en ef­ter So­lei­ma­nis död, en­ligt en ta­les­per­son för för­svars­de­par­te­men­tet på tis­da­gen, en­ligt AFP.

De runt 30 sol­da­ter­na, som finns i Bag­dad och Ta­ji, är en del av mi­li­tä­ral­li­an­sen som be­käm­par IS i Irak och kom­mer in­om kort att flyt­tas till Jor­da­ni­en el­ler Ku­wait.

Det är oklart vad som kom­mer att hän­da med de 70 svens­kar som in­går i den USA-led­da ko­a­li­tio­nen mot ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­nen IS.

Iraks par­la­ment rös­ta­de ef­ter an­fal­let ige­nom en re­so­lu­tion som krä­ver att re­ge­ring­en kas­tar ut al­la ut­länds­ka styr­kor ur lan­det och av­bry­ter den sär­skil­da in­bju­dan till den USA-led­da mi­li­tä­ral­li­ans som stri­der mot IS i re­gi­o­nen.

Ett brev från en ame­ri­kansk ge­ne­ral på tis­da­gen kun­de tol­kas som att USA för­be­re­der ett till­ba­kadra­gan­de. Det­ta har dock till­ba­ka­vi­sats av USA:s för­svars­mi­nis­ter.

Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) kom­men­te­ra­de ut­veck­ling­en i Irak och Sve­ri­ges in­sats i lan­det i ett in­lägg på Fa­ce­book i mån­dags.

”Den svens­ka mi­li­tä­ra in­sat­sen i Irak grun­dar sig på en in­bju­dan av Iraks re­ge­ring. Nu får vi in­vän­ta en of­fi­ci­ell kom­mu­ni­ka­tion från Irak för att bätt­re för­stå in­ne­bör­den av be­slu­tet i par­la­men­tet”, skrev Löfven.

” Ti­di­ga­re un­der tis­da­gen rös­ta­de Irans par­la­ment ige­nom en re­so­lu­tion som klas­sar al­la ame­ri­kans­ka styr­kor som ter­ro­ris­ter

Bild: Er­fan Kou­cha­ri

Minst 56 per­so­ner upp­ges ha tram­pats ihjäl un­der be­grav­ningsce­re­mo­nin för den dö­da­de irans­ke ge­ne­ra­len Qas­sem so­lei­ma­ni.

Jan Höglund [email protected]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.