She­ka­ra­bi (S): Pen­sio­ner­na mås­te hö­jas

Hans fö­re­gång­a­re fick läm­na upp­dra­get has­tigt. Nu har 41-åri­ge Ar­da­lan She­ka­ra­bi ärvt en av svensk eko­no­mis värs­ta sur­de­gar: pen­sio­ner­na. I en in­ter­vju med GP be­rät­tar han om hur Sve­ri­ge ska få peng­ar­na att räc­ka.

Göteborgs-Posten - - Sidan - Alex­an­der Piau­ger alex­an­der.piau­[email protected]

Eko­no­mi: Ar­da­lan She­ka­ra­bi har ta­git över an­sva­ret för pen­sio­ner­na. GP träf­far so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­tern och pra­tar om höjd pen­sions­ål­der.

Se­dan den 1 ok­to­ber i år är han Sve­ri­ges so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter. Hans fö­re­gång­a­re An­ni­ka Strand­häll av­gick ef­ter att hen­nes sam­bo plöts­ligt av­li­dit. Ef­ter fem år som ci­vilmi­nis­ter fick She­ka­ra­bi ta över an­sva­ret för mil­jon­tals svenskars hu­vud­sak­li­ga in­komst: pen­sio­nen.

– Det är ett sy­stem som be­hö­ver för­stär­kas, vi ser att pen­sio­ner är för lå­ga för många grup­per, sä­ger han.

Det svens­ka pen­sions­sy­ste­met är det fem­te bäs­ta i värl­den, en­ligt

Mel­bour­ne Mer­cer Glo­bal Pen­sion In­dex. När de jäm­för 37 av de störs­ta län­der­na till­de­las Dan­mark och Ne­der­län­der­na högs­ta be­tyg. Sve­ri­ge får be­ty­get B, sam­ma som Nor­ge, Sing­a­po­re och Schweiz.

Sam­ti­digt har an­ta­let fat­tig­pen­sio­nä­rer i Sve­ri­ge ökat – en­ligt Ekot le­ver 25 000 per­so­ner i Sve­ri­ge med en pen­sion som ”in­te når upp till skä­lig lev­nads­ni­vå”. Det är dub­belt så många som för 15 år se­dan.

– Pen­sio­ner­na mås­te hö­jas. 1 ja­nu­a­ri höj­des ta­ket till bo­stads­tilläg­get med 1500 kro­nor. Det är så vi mås­te job­ba, nu kom­mer en förs­ta le­ve­rans. Vi för­bätt­ra­de även de eko­no­mis­ka vill­ko­ren för dem med lägst pen­sio­ner un­der för­ra man­dat­pe­ri­o­den. Den re­san ska fort­sät­ta. Man ska ha en pen­sion som man kan ha ett bra liv på, sä­ger She­ka­ra­bi. Vem ska be­ta­la för de höj­da pen­sio­ner­na?

– Det är vå­ra ge­men­sam­ma re­sur­ser. Se­dan vill vi so­ci­al­de­mo­kra­ter hö­ja pen­sions­av­gif­ten, så att vi ska kun­na hö­ja pen­sio­ner­na på sikt ock­så. Men det finns det ing­en ma­jo­ri­tet för i det här lä­get. Vi be­hö­ver få in mer peng­ar i sy­ste­met så att vi kan hö­ja pen­sio­ner­na, ock­så för dem som är unga i dag och ar­be­tar. Har man in­te ett an­svar att själv se till att man har till­räck­ligt med peng­ar för att kun­na le­va även un­der slu­tet av sitt liv?

– Själv­klart har man ett an­svar över sin pri­va­te­ko­no­mi. Men pen­sions­sy­ste­met som jag och re­ge­ring­en an­sva­rar för, det är den stat­li­ga pen­sio­nen. Där är det sta­tens an­svar. Vi ska ha ett pen­sions­sy­stem där om man har ar­be­tat ett helt yr­kes­liv, då ska man ock­så ha en bra pen­sion. På ett mer fi­lo­so­fiskt plan, är det rim­ligt att två 90-åring­ar idag har oli­ka lev­nads­stan­dard för att de tjä­na­de oli­ka myc­ket när de ar­be­ta­de, för 30 el­ler 40 år se­dan?

– Det rim­li­ga är att man kan upp­rätt­hål­la den stan­dard som man har i li­vet när man går över och blir pen­sio­när. Där­för blir mål­sätt­ning­en att man ska ha minst 70 pro­cent av slut­lö­nen i all­män pen­sion, till det till­kom­mer tjäns­te­pen­sion. Se­dan är det så att man får mer pen­sion i bör­jan, än i slu­tet av li­vet. Sy­ste­met är kon­stru­e­rat så för att man har stör­re kost­na­der i bör­jan av pen­sio­när­så­ren. Det är ett rim­ligt för­håll­nings­sätt att man ska kun­na upp­rätt­hål­la en viss stan­dard och in­te kän­na stress in­för pen­sio­ne­ring­en.

Ar­da­lan She­ka­ra­bi föd­des i Man­ches­ter 1978, men väx­te upp i Iran. Som el­va­å­ring flyd­de han till Sve­ri­ge till­sam­mans med sin mam­ma, sök­te asyl och bo­sat­te sig i Gäv­le. An­sö­kan av­slogs och han lev­de un­der någ­ra år gömd i lan­det in­nan han fick up­pe­hålls­till­stånd av hu­ma­ni­tä­ra skäl.

Som so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter ser han att en av de vik­ti­gas­te rol­ler­na pen­sio­nen spe­lar i män­ni­skors liv är att ska­pa trygg­het. Må­let mås­te där­för va­ra att ing­en ska be­hö­va oroa sig för att slu­ta ar­be­ta, me­nar She­ka­ra­bi.

– Om man tit­tar hi­sto­riskt, till när den all­män­na pen­sio­nen för­bätt­ra­des i Sve­ri­ge i slu­tet av 50-ta­let och bör­jan av 60-ta­let. Då hand­la­de det väl­digt myc­ket om att öka den eko­no­mis­ka trygg­he­ten för män­ni­skor. He­la po­äng­en med ATP-re­for­men var att män­ni­skor in­te skul­le kän­na den stres­sen och oron. Vi är i sam­ma lä­ge i dag.

Vis­sa me­nar att det skul­le va­ra lät­ta­re att upp­rätt­hål­la hög­re pen­sio­ner om Sve­ri­ge tog hit ar­bets­kraft från and­ra län­der, lig­ger det någon­ting i det?

– I grund och bot­ten hand­lar pen­sions­sy­ste­mets för­ut­sätt­ning­ar om

De ak­tö­rer som har för höga pri­ser el­ler som är ose­ri­ö­sa, de ska in­te fin­nas i sy­ste­met

hur myc­ket peng­ar vi läg­ger in i sy­ste­met och hur de peng­ar­na för­val­tas. Det är det som är av­gö­ran­de. Se­dan att det finns en hög sys­sel­sätt­ning är vik­tigt för he­la sam­hälls­e­ko­no­min, men pen­sions­sy­ste­met ska va­ra se­pa­re­rat från öv­ri­ga po­li­ti­ken. Det ska va­ra av­gif­ter som helt en­kelt fi­nan­si­e­rar pen­sio­ner­na. Be­folk­ning­ens de­mo­gra­fis­ka sam­man­sätt­ning, vad ser du för ut­ma­ning­ar där?

– Vi le­ver läng­re och läng­re, det in­ne­bär en ut­ma­ning för pen­sions­sy­ste­met. Av­gif­ter­na till pen­sio­ner­na mås­te öka, om man ska ha en pen­sion som mot­sva­rar 70 pro­cent av lö­nen.

Är det na­ivt att räk­na med att sta­ten ska för­sör­ja en när man har slu­tat job­ba?

– Det hand­lar in­te så myc­ket om att sta­ten för­sör­jer en, det hand­lar om att man fak­tiskt av­sät­ter peng­ar till pen­sio­nen. Vi har ett sy­stem som byg­ger på det, du ska ar­be­ta he­la li­vet och sen när du väl blir pen­sio­när så ska det fin­nas en pen­sion som du ska ha ett bra liv på.

Kom­mer vi att be­hö­va job­ba läng­re?

– Vi le­ver läng­re, det in­ne­bär att vi ock­så kom­mer att be­hö­va job­ba läng­re. Dock är det vik­tigt att kom­ma ihåg att det finns yr­kes­ka­te­go­ri­er som be­las­tar krop­pen i sitt ar­be­te, un­der­skö­ters­kor, bygg­nads­ar­be­ta­re. Det är rim­ligt att vi hit­tar lös­ning­ar för de grup­per­na. Re­dan i dag är det många som in­te kom­mer upp i nu­va­ran­de pen­sions­ål­der, just för att man sli­ter ut krop­pen.

Det svens­ka pen­sions­sy­ste­met har de se­nas­te åren ska­kats av fle­ra skan­da­ler kopp­la­de till pre­mie­pen­sio­nen.

2016 stäng­de Pen­sions­myn­dig­he­ten av möj­lig­he­ten att sät­ta in peng­ar till Fal­con Funds, ef­ter att de upp­täckt att re­pre­sen­tan­ter för bo­la­get ta­git sig in och bytt i svens­ka spa­ra­res fon­der med hjälp av de­ras bank-ID. Och året ef­ter rul­la­des All­ra-skan­da­len upp, där led­ning­en miss­tänks för brott ge­nom att ha fört ut svens­ka pen­sions­spa­ra­res peng­ar ge­nom bo­la­get Oak Ca­pi­tal.

– Vi har haft all­var­li­ga fall, fram­för allt in­om pre­mie­pen­sio­nen där det finns all­var­li­ga miss­för­hål­lan­den, sä­ger Ar­da­lan She­ka­ra­bi, som me­nar att Sve­ri­ge be­hö­ver se över pre­mie­pen­sio­ner­na.

– Fal­len vitt­nar om att det har fun­nits rik­ti­ga pro­blem i pre­mie­pen­sions­sy­ste­met. Det lig­ger ett för­slag på re­ge­ring­ens bord, som hand­lar om att ha myc­ket mer re­strik­ti­va reg­ler för pre­mie­pen­sio­nen. Vad be­hö­ver för­änd­ras, tyc­ker du?

– Det för­slag som lig­ger på bor­det hand­lar om att det ska va­ra ett upp­hand­lat sy­stem. De ak­tö­rer som har för höga pri­ser el­ler som är ose­ri­ö­sa, de ska in­te fin­nas i sy­ste­met. Vi ska ha ett stat­ligt kva­li­tets­ar­be­te där vi sä­ker­stäl­ler att al­la de fond­bo­lag som finns i pre­mie­pen­sions­sy­ste­met är se­ri­ö­sa och har bra pri­ser. Kan det in­te gå ut över val­fri­he­ten?

– Det här för­sla­get är en kom­pro­miss. Vi be­hål­ler val­fri­he­ten, man för­vän­tas kun­na väl­ja mel­lan 150200 oli­ka al­ter­na­tiv, men sta­ten tar på sig upp­dra­get och an­sva­ret att se till att al­la de bo­lag som finns på det stat­li­ga fond­tor­get är se­ri­ö­sa. Be­hö­ver man gö­ra nå­got åt kun­ska­pen hos Sve­ri­ges pen­sions­spa­ra­re, till ex­em­pel om dol­da av­gif­ter?

– Det vik­ti­ga är att på­min­na sig själv om att det in­te är en­skil­da med­bor­ga­re som ska se till att det är ord­ning och re­da i pre­mie­pen­sions­sy­ste­met. Det är sta­tens an­svar.

Bild: Pet­ter Trens

Bild: Pet­ter Trens

Ar­da­lan She­ka­ra­bi har ti­di­ga­re va­rit ord­fö­ran­de i SSU och ci­vilmi­nis­ter, se­dan ok­to­ber är han so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter. Bil­den är ta­gen ut­an­för So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Gö­te­borgs­kon­tor vid Järn­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.