Fat­tar ni trögt, el­ler?

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Jo­han

För var­je år som går ökar jor­dens tem­pe­ra­tur, för var­je år brin­ner mer sko­gar, för var­je år blir mer åker­mark till öken, för var­je år kom­mer fler män­ni­skor att fly, för var­je år dör mer av ha­vet och för var­je år ökar ef­fek­ter­na. Kli­mat­kri­sen är ett fak­tum och vi har just nu all­de­les för lå­ga am­bi­tio­ner (Pa­ris­av­ta­let) och vi kla­rar in­te ens av att mö­ta des­sa. Värl­den kom­mer att få sin kli­mat­kris.

Den sto­ra frå­gan är om vi vill bi­ta i det su­ra äpp­let nu och se om det verk­li­gen sma­kar så il­la, el­ler ta bet­tet i ett rut­tet äpp­le. En kris­si­tu­a­tion krä­ver kris­lös­ning­ar. Po­li­ti­ker, ni mås­te vå­ga gö­ra mer!

Jag me­nar in­te att le­ka li­te på mar­gi­na­len och för­bju­da plast­på­sar el­ler mins­ka mäng­den ut­skri­vet pap­per. Vi be­hö­ver mins­ka vå­ra störs­ta ut­släpp först. Sve­ri­ges in­du­stri och trans­port som står för över 60 pro­cent av vå­ra ut­släpp, där mås­te vi gö­ra mer. Des­sa sek­to­rer har sats­ning­ar, men det går all­de­les för trögt.

För var­je år som går krävs mer dras­tis­ka åt­gär­der med stör­re risk för ne­ga­ti­va ef­fek­ter eko­no­miskt och so­ci­alt. Des­sa ef­fek­ter kom­mer att sam­man­fal­la med ökan­de ne­ga­ti­va kli­ma­tef­fek­ter och allt ba­ra för att män­ni­skor fat­tar så j**la trögt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.