Vilt­kar­tor ska mins­ka olyc­kor på järn­vä­gen

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Sam­häl­le: För att mins­ka an­ta­let vilto­lyc­kor längs med Sve­ri­ges järn­vä­gar hål­ler Tra­fik­ver­ket på att ta fram kar­tor över var olyc­kor­na sker. Syf­tet är att lät­ta­re kun­na se var åt­gär­der be­hö­ver gö­ras för att djur ska kun­na pas­se­ra järn­vä­gen på ett sä­kert sätt.

– Att sät­ta stäng­sel lö­ser in­te pro­ble­met med vilto­lyc­kor, det flyt­tar pro­ble­met, sä­ger An­ders Sjölund på Tra­fik­ver­ket.

Där­för sam­man­ställs nu al­la olyc­kor som har skett un­der en femårs­pe­ri­od var­på det se­dan görs sta­tis­tis­ka be­räk­ning­ar för att se var flest olyc­kor sker. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.