SCA-bo­lag dömt för kar­tell i Chi­le

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Kar­tell: Chi­les högs­ta dom­stol har dömt svens­ka hy­gi­e­noch skogs­bo­la­get SCA:s dot­ter­bo­lag i lan­det till bö­ter på mot­sva­ran­de drygt 140 mil­jo­ner kro­nor.

SCA och kon­kur­ren­ten CMPC ska åren 2010 och 2011 ha in­gått i en kar­tell på to­a­pap­pers­mark­na­den i Chi­le. Bo­la­gen döms till sam­ma bö­tes­be­lopp.

2015 upp­gav Chi­les ekobrotts­myn­dig­het att fö­re­ta­gen ha­de sam­ar­be­tat i åt­minsto­ne ett år­tion­de. SCA har ti­di­ga­re upp­gett att CMPC tving­a­de in fö­re­ta­get i kar­tel­len.

2017 de­la­des SCA-kon­cer­nen i en skogs­del och en hy­gi­en­del, Es­si­ty. Bo­la­get som det chi­lens­ka be­slu­tet gäl­ler hör nu till Es­si­ty, som en­ligt upp­gift se­dan ti­di­ga­re re­ser­ve­rat peng­ar för bö­ter­na. (TT-Reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.