Sve­ri­ge slog Egyp­ten i EM-gen­re­pet

Göteborgs-Posten - - Kultur & Sport - Philip Trol­lér philip.trol­[email protected]

Sport: Gott om hand­bolls­go­dis och en Max Darj i stor­form. Det bäd­da­de för svensk se­ger mot Egyp­ten i blå­gults sista match in­för stun­dan­de hem­ma-EM.

Gott om hand­bolls­go­dis och för­svars­bjäs­se Max Darj i of­fen­siv stor­form. Det bäd­da­de för svensk se­ger i EM-gen­re­pet mot Egyp­ten i Alingsås. På fre­dag star­tar hem­ma­mäs­ter­ska­pet i Gö­te­borg mot Schweiz. – Då är tan­ken att vi al­la ska ex­plo­de­ra, sä­ger Andre­as Pa­lic­ka som im­po­ne­ra­de i må­let.

Jämnt och tätt när län­der­na möt­tes (svensk se­ger 28–27) i Kin­narps are­na i Jön­kö­ping för två da­gar se­dan. På tis­da­gen drab­ba­de Sve­ri­ge och Egyp­ten sam­man igen, nu i Alingsås, i vad som var sista mat­chen för blå­gult in­för stun­dan­de hem­ma-EM som star­tar i Gö­te­borg för svensk del på fre­dag.

Och pre­cis som se­nast slu­ta­de det med hem­ma­se­ger i gen­re­pet.

Ef­ter 60 mi­nu­ters hand­boll var det 27–24 på tav­lan i svensk fa­vör.

Ett fall fram­åt jäm­fört med för­ra mat­chen mot Egyp­ten me­nar Andre­as Pa­lic­ka som im­po­ne­ra­de i må­let i den förs­ta halv­le­ken.

– Vi var li­te ri­vi­ga­re och kun­de stänga li­te ytor. Vi är ab­so­lut på rätt väg, sä­ger mål­vak­ten som har hun­nit med att gö­ra en rad mäs­ter­skaps­gen­rep i kar­riä­ren.

– Käns­lan är all­tid li­te halv­dan in­nan. Det folk in­te vet är att det störs­ta job­bet läg­ger vi ner på trä­ning­ar­na. Se­dan är det klart att man all­tid vill vin­na en lands­kamp men har man sju trä­nings­pass på tre och en halv dag så ... det är in­te vi hel­ler va­na vid. Jag kän­de själv i Jön­kö­ping att det var två ce­ment­pe­la­re till ben.

Kanske var det li­te av för­kla­ring­en till att Sve­ri­ge ock­så in­led­de en aning tre­van­de. Egyp­ten kom ut bäst och tog led­ning­en till en bör­jan.

Det dröj­de till dess att Li­nus Ar­nes­son, som i Al­bin La­ger­grens från­va­ro stund­tals tes­ta­des på hö­ger­nio, med ett mäk­tigt jäm­fo­ta­hopp dun­ka­de in 2–3 som det blev bätt­re fart på Kristjan Andrés­sons gäng.

Två snab­ba mål, ett straff­kast av

Jer­ry Toll­bring och ett skott i krys­set från Jim Gott­frids­son, se­na­re så var Sve­ri­ge för förs­ta gång­en i mat­chen ock­så i led­ning­en. Över­ta­get hölls ut­an stör­re pro­blem fram till pa­us.

11–8 ef­ter 30 mi­nu­ter. En sta­bil halv­lek där Lu­kas Nils­son kom in med gott gry fram­åt och där Pa­lic­ka bjöd på ett par läck­ra rädd­ning­ar bak­åt.

– Jag är gam­mal nog nu att ve­ta när jag ska brän­na min ener­gi. Det är själv­klart att det kän­des bätt­re i dag än se­nast, men för­svars­spe­let var ock­så bätt­re i dag än se­nast. All­ting häng­er ihop, sä­ger Pa­lic­ka som ef­ter pa­us läm­na­de över plat­sen mel­lan stol­par­na till To­bi­as Thu­lin.

I den and­ra halv­le­ken fort­sat­te Sve­ri­ge att trum­ma på, in­te minst då ge­nom för­svars­bjäs­sen Max Darj som in­för sin gam­la hem­ma­publik klev fram of­fen­sivt och stänk­te in fem bal­jor.

Och det svens­ka an­falls­spe­let spe­la­de ut och bjöd på en hel del go­dis och snyg­ga mål. Led­ning­en var som störst sex bol­lar. Un­der slu­tet när­ma­de sig Egyp­ten men den blå­gu­la se­gern var ald­rig rik­tigt ho­tad.

Se­ger 27–24 in­ne­bär att Sve­ri­ge kom­mer till EM-pre­miä­ren mot Schweiz i Gö­te­borg på fre­dag med två ra­ka lands­kamps­vins­ter i ryg­gen.

Men Andre­as Pa­lic­ka bå­de tror och hop­pas att det finns mer att ta av.

– På fre­dag är tan­ken att vi al­la ska ex­plo­de­ra. Jag hop­pas att vi uppnår det må­let.

För­re Alingsås-spe­la­ren Max Darj var i of­fen­siv stor­form un­der går­da­gens EM-gen­rep mot Egyp­ten.

Bild: Jör­gen Jarn­ber­ger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.