Fa­ge­mo hop­pas ha stärkt NHL-ak­ti­er­na

Göteborgs-Posten - - Sport - Fred­rik Janlind Jo­han Ry­lan­der [email protected]

Han ha­de ett ly­san­de JVM och blev po­äng­kung i tur­ne­ring­en när Sve­ri­ge vann ett brons. Lä­ge att vi­la li­te och lad­da bat­te­ri­er­na? Knap­past för Samu­el Fa­ge­mo som kas­ta­des rätt in i het­luf­ten igen.

– Det även­ty­ret är nå­got jag ald­rig kom­mer att glöm­ma, sä­ger han.

Den där rik­ti­ga isloss­ning­en har Samu­el Fa­ge­mo, 19, fått vän­ta på un­der hös­ten i SHL. Även om far­ten och skott­vil­lig­he­ten fun­nits där har po­äng­en kanske in­te tril­lat in i den takt som ta­lang­en själv ha­de hop­pas på.

Lä­ge för ett stu­kat själv­för­tro­en­de för for­war­den när det van­ka­des JVM? Knap­past.

Där blev han po­äng­kung, skyt­te­kung, ut­ta­gen i tur­ne­ring­ens All Star Team och fick fly­ga hem med en brons­me­dalj i ba­ga­get.

Nå­gon vi­la blev det dock in­te för Samu­el Fa­ge­mo.

Da­gen ef­ter att han lan­da­de i Sve­ri­ge var han till­ba­ka ute på isen för sitt Frölun­da.

– Jag vil­le till­ba­ka så fort som möj­ligt, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag för­sö­ker ba­ra spe­la mitt spel och det är klart jag har en li­ten ex­tra själv­för­tro­en­de­boost. Men det är ba­ra skönt att kom­ma till­ba­ka. Hur var det att få den suc­cén på JVM?

– Det är klart det är spe­ci­ellt! Jag har ve­lat va­ra den där of­fen­si­va le­da­ren i den trup­pen och det är kul att jag lyc­ka­des med det. Vi ha­de jät­te­bra ke­mi i ked­jan och det är skönt att få så­da­na här ut­mär­kel­ser. Jag tyc­ker ock­så att det är starkt av oss att lyc­kas vin­na bron­set när vi för­lo­rar så tungt i se­min och så tätt in­på. Har du hört nå­got från NHL-klub­ben?

– In­te nå­got fak­tiskt!

Du mås­te ha stärkt di­na ak­ti­er in­för fram­ti­den?

– Ja, så är det ju. Sen tän­ker man in­te på det un­der själ­va tur­ne­ring­en. Där spe­lar man ju ba­ra för att det är kul med JVM och för att spe­la om me­dal­jer­na. Men det är klart, nå­got har jag sä­kert stärkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.