”Var­för skul­le in­te vi kun­na gö­ra som Blå­vitt?”

Göteborgs-Posten - - Sport - Mat­ti­as Bal­kan­der mat­ti­as.bal­kan­[email protected]

Mats Gren tar IFK Gö­te­borg till hjälp när han sta­kar ut mål­sätt­ning­en i nya upp­dra­get som trä­na­re för Gö­te­borg FC.

– De gick ju ut och sprang sön­der mot­stån­dar­na på 90-ta­let. Var­för skul­le in­te vi kun­na gö­ra det nu?

Det är tis­dag och två tim­mar kvar till sä­song­ens – och Mats Grens – förs­ta trä­nings­pass med Gö­te­borg FC på Val­hal­la IP.

Det har gått tre vec­kor se­dan den da­mall­svens­ka se­ri­etvå­an och cup­vin­na­ren of­fent­lig­gjor­de va­let av IFK Gö­te­borgs ti­di­ga­re sport­chef som ny hu­vud­trä­na­re till­sam­mans med Jör­gen Eric­son.

Nu sit­ter de bå­da hu­vud­trä­nar­na och pra­tar om roll­för­del­ning, trä­nings­me­to­der, ung­doms­sats­ning, klub­bens roll i Gö­te­borgs­fot­bol­len och årets mål­sätt­ning.

Gö­te­borgs FC:s ord­fö­ran­de Pe­ter Brons­man ut­ta­la­de för någ­ra år se­dan må­let att nå fi­na­len av Cham­pi­ons Le­a­gue vå­ren 2021 och fort­fa­ran­de åter­står att pla­ce­ra ett SM-guld i klub­bens pris­skåp.

Mats Gren är no­ga med att först vil­ja sank­tio­ne­ra mål­sätt­ning­en för den kom­man­de sä­song­en i spe­lar­grup­pen, men vå­gar än­då va­ra täm­li­gen tyd­lig med hur han – och Jör­gen Eric­son – ser på må­let.

– Mål­sätt­ning­en mås­te helt klart va­ra Cham­pi­ons Le­a­gue igen. Se­dan

finns själv­klart öns­ke­må­let om att ta ett SM-guld. Med den trup­pen vi kom­mer ha finns det ing­et an­nat än att va­ra med och slåss där up­pe.

Vis av er­fa­ren­het vill Mats Gren, som un­der si­na år som sport­chef för IFK Gö­te­borg vann Svens­ka cu­pen och blev tvåa i all­svens­kan, lig­ga li­te lågt när det gäl­ler för­vänt­ning­ar.

Det går så­där, ska det vi­sa sig. – Man ska all­tid va­ra li­te för­sik­tig hur långt man stic­ker ut ha­kan, men mål­sätt­ning­en i Cham­pi­ons Le­a­gue mås­te va­ra att över­le­va vin­tern, sä­ger han.

Det skul­le in­ne­bä­ra kvarts­fi­nal – som en av Eu­ro­pas åt­ta bäs­ta klub­bar.

I hös­tas för­svann Gö­te­borg FC, trots star­ka in­sat­ser, mot Bay­ern Mün­chen i sex­ton­dels­fi­nal. Mats Gren fort­sät­ter:

– Myc­ket be­ror på vil­ka lag man får. Jag tror av det jag har sett att om man in­te stö­ter på de tre bäs­ta la­gen i de två förs­ta om­gång­ar­na ska vi kun­na slå de and­ra.

Just tron blir en nyc­kel en­ligt Gren.

– Någ­ra lag kom­mer vi att få det job­bigt mot, men ing­et är omöj­ligt. Det är myc­ket en men­tal grej, att tro på sig själv, det är jag gans­ka sä­ker på.

Här kom­mer han in på vad hans ti­di­ga­re ar­bets­gi­va­re, IFK Gö­te­borg, åstad­kom i Cham­pi­ons Le­a­gue

och all­svens­kan för siså­där 25 år se­dan.

– Nu ska man in­te dra jäm­fö­rel­ser och pa­ral­lel­ler, men var­för ha­de Blå­vitt med sitt lag på 90-ta­let så jäk­la myc­ket fram­gång­ar? De gick ju ut och sprang sön­der mot­stån­dar­na! Du kan in­te sä­ga att de var bätt­re på papp­ret.

Här ser Mats Gren i en tids­mäs­sig Gö­te­borgs­lo­kal jäm­fö­rel­se en möj­lig­het.

– Var­för skul­le in­te vi kun­na gö­ra det nu? Sve­ri­ge är VM-trea. Det finns så pass myc­ket bra tje­jer i vår trupp, så var­för skul­le in­te vi kun­na va­ra med och slåss om åt­minsto­ne de fy­ra bäs­ta plat­ser­na. Må­let mås­te va­ra att över­le­va hös­ten. När man väl har kom­mit för­bi den då kan allt hän­da, sä­ger Mats Gren.

Trä­nar­nas roll­för­del­ning är in­te skri­ven i sten och kom­mer ge sig allt ef­tersom.

– Det har fun­kat hur bra som helst re­dan från bör­jan. Vi vet bå­da två un­ge­fär vad vi är bra på och vad vi är säm­re på. Där pas­sar vi väl­digt bra ihop, sä­ger Mats Gren.

Må­let mås­te va­ra att över­le­va hös­ten. När man väl har kom­mit för­bi den då kan allt hän­da.

Mats Gren Trä­na­re, GFC

Jör­gen Eric­son är ge­ne­rös och mång­or­dig när han be­skri­ver sin nya tränar­kol­le­ga.

– För mig är det här klock­rent. Det hand­lar i grund och bot­ten om att gö­ra så bra re­sul­tat och ge tje­jer­na bra för­ut­sätt­ning­ar som möj­ligt. Jag tror att vi har till­satt de bi­tar­na som gör att tje­jer­na kan kän­na att nu finns ing­et att skyl­la på, sä­ger Jör­gen Eric­son.

Vad kan Mats fram­för allt till­fö­ra?

– Det är hans er­fa­ren­het, lugn och kun­skap av in­ter­na­tio­nell fot­boll; bred­den i all­ting ut­an­för fot­bol­len, den här trygg­he­ten som tje­jer­na vill ha. Det kom­mer bli per­fekt. Sam­ti­digt är han ock­så be­stämd i vad han vill, vad han tyc­ker och tän­ker. Det är en go mju­kisfar­bror som ta­lar om hur det ska va­ra.

Bild: Nick­las Elm­rin

I går gjor­de Mats Gren sin förs­ta trä­ning med Gö­te­borg FC på Val­hal­la IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.